BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2018

Samtliga Iconovos tre inhalationsplattformar är nu kommersialiserade

FJÄRDE KVARTALET I KORTHET

Operativt

 • Förstudieprojekt inleddes för japanska TOA Pharmaceuticals. Ordern avser testning och utvärdering av fyra läkemedelsprodukter i ICOone, och är värd 2,5 MSEK.
 • Slutlig design för två ICOcap varianter levererades till Stevanato.
 • Utvecklingsarbetet fortgick med Iconovos första egenutvecklade läkemedelsformulering som är en ersättare till ett nu patenterat läkemedel för behandling av astma och KOL.
 • Anna Gallon anställdes som ny CFO, och tillträder sin tjänst 1 mars 2019.

Finansiellt

 • Försäljningen uppgick till 4 438 kSEK (12 061) kSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 381 (5 922) kSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -6 100 (-3 052) kSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till 0,23 (32,64) SEK.

JANUARI – DECEMBER I KORTHET

Operativt

 • Aktien i Iconovo AB (publ) noterades på Nasdaq First North, Stockholm, den 6 april 2018. I samband med detta tillfördes bolaget 36 757 kSEK (efter emissionskostnader) i en nyemission.
 • Avtal med och inledande samarbete med italienska Stevanato Group avseende kapselinhalatorn ICOcap.
 • Avtal med japanska TOA Pharmaceuticals Co., Ltd. tecknades för den japanska marknaden, och Iconovo genomför nu förstudier av fyra olika läkemedel i ICOone.
 • Samarbetsavtal skrevs med McMaster University i Kanada avseende utveckling av ett inhalerbart vaccin mot tuberkulos.

Finansiellt

 • Försäljningen uppgick till 11 908 (20 072) kSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -5 819 (2 741) kSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 30 574 (10 938) kSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,66 (10,82) SEK
 • Likvida medel uppgick till 53 050 (22 476) kSEK.
 • Eget kapital uppgick till 63 986 (31 524) kSEK.

Styrelsens förslag till Årsstämman 2019 är att ingen vinstutdelning sker.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • I januari anställdes Roger Lassing som VP Business Development. Han tillträder sin tjänst den 1 mars.

 

LUND 14 FEBRUARI 2019

STYRELSEN

 

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

För mer information, kontakta:

Orest Lastow, VD, +46 462 75 67 77, orest.lastow@iconovo.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Iconovo AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2019 klockan 08:45 CET.

OM ICONOVO AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

Företaget är baserad i Lund och Iconovos aktier (ticker ICO) är listade på Nasdaq First North, Stockholm sedan 6 april 2018.Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm, telefon +46 8 463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.