Idag, tisdagen den 17 maj 2022, har årsstämma i Iconovo AB (publ), 556938–0156 hållits genom endast poströstning enligt 20 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid stämman var 5 245 762 aktier representerade vilket omfattar cirka 59 % av totalt antal aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Disposition av bolagets vinst och förlust
Stämman beslutade att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna. Stämman beslutade vidare att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, och att ingen utdelning därför lämnas för räkenskapsåret 2021.

Ansvarsfrihet
Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Arvode till styrelse och revisorn
Stämman beslutade att styrelsearvoden för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 285 000 kronor till styrelsens ordförande och 125 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Styrelsearvode för ledamot anställd i bolaget utgår ej och ej heller till Mats Johansson. Arvode till revisionsutskottet ska utgå med 35 000 kronor till utskottets ordförande och 20 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Arvode till ersättningsutskottet ska utgå med 25 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Val av styrelse samt val av revisor
Stämman valde Gunnar Gårdemyr till styrelsens ordförande samt Mats Johansson, Orest Lastow, Berndt Axelsson, Sven Totté, Leif Bergvall Hansen, Maria Bech, Agneta Walhagen och Ann Gidner till styrelseledamöter.

Stämman valde vidare Deloitte AB till revisor med Maria Ekelund som huvudansvarig revisor.

Beslut om principer för utseende av valberedning
Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september är kända, kontakta de fyra röstmässigt största registrerade ägarna (avser direkta och indirekta innehav) och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen.

Aktieägare som inte framgår av den ägarförteckning per den 30 september som erhålls från Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse ledamot ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot tills fyra ägarrepresentanter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande i egenskap av sammankallande och adjungerad till valberedningen, ska utgöra valberedningen.

Namnen på de utsedda ledamöterna och uppgift om vilken ägare var och en representerar ska offentliggöras så snart valberedningen konstituerats, dock senast sex månader innan nästkommande årsstämma. Styrelseordförande ska sammankalla valberedningen före oktober månads utgång. Till ordförande i valberedningen utses den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen kommer överens om något annat.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig tills ny valberedning utsetts. Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningen ska inför nästkommande årsstämma föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt principer för utseende av valberedning. Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

Beslut om inrättande av personaloptionsprogram 2022/2026 inkluderande beslut om emission av teckningsoptioner m.m.
Vid stämman beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta ett personaloptionsprogram 2022/2026 för anställda och ledande befattningshavare i bolaget samt för att säkerställa bolagets åtagande enligt programmet om en emission av högst 200 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget och om godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner.

Programmet
Programmet omfattar högst 200 000 kvalificerade personaloptioner.

Personaloptionerna ska vid ett eller flera tillfällen, dock senast den 17 maj 2023, vederlagsfritt erbjudas anställda och ledande befattningshavare i bolaget i enlighet med de instruktioner som lämnats av styrelsen för bolaget, varvid (a) bolagets vd inte får erbjudas fler än 80 000 optioner (eller det lägre antal personaloptioner som ger rätt till aktier till ett totalt värde av högst 3 000 000 kronor per dagen då erbjudande om personaloptioner lämnas), (b) annan person i ledningsgruppen (högst 4 personer) inte får erbjudas fler än 25 000 optioner och (c) annan nyckelperson (högst 6 personer) inte får erbjudas fler än 10 000 optioner.

Erbjudande av personaloption ska förutsätta dels att den anställde vid erbjudandetidpunkten såväl som när personaloptionsavtal träffas är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd, dels att den anställde varken vid erbjudande- eller när personaloptionsavtal träffas eller under innevarande år eller något av de två föregående åren själv eller tillsammans med närstående direkt eller indirekt kontrollerar andelar i bolaget, som motsvarar mer än fem procent av kapital- eller röstandelarna i bolaget.

Anmälan från anställd, som erbjudits personaloption, om deltagande i Programmet ska ha inkommit till bolaget senast 7 dagar efter erbjudandetidpunkten.

Tilldelade personaloptioner intjänas 36 månader efter dagen för träffandet av personaloptionsavtalet, förutsatt att den anställde då är, och under hela intjänandetiden varit, fast anställd, och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd, med en genomsnittlig arbetstid om minst 30 timmar per vecka och med ersättning på den nivå som uppfyller kravet i 11a kap. 15 § inkomstskattelagen. Intjäning av personaloptioner ska vidare förutsätta att bolaget senast den 25 maj 2025 dels har ingått avtal för ICOpre, dels har ingått minst 5 nya kundavtal. Om förutsättningarna för intjänande inte är uppfyllda, och så snart det konstateras att de inte kommer att uppfyllas, oavsett skälen därtill, förfaller den anställdes rätt att utnyttja tilldelade personaloptioner.

Varje personaloption som intjänats ger rätt att under perioden fr.o.m. 25 maj 2025 tom. 25 maj 2026 förvärva en ny aktie i bolaget mot kontant betalning enligt ett lösenpris uppgående till 80 kronor.

Personaloptionerna utgör inte värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas.

Teckningsoptioner
Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av bolaget.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas för implementering av Programmet. Att Programmet väntas få en positiv påverkan på bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare utvecklas ovan.

Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 24 maj 2022, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist.

Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.

Skälet till att teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt är att de ska användas för implementering av Programmet.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 80 kronor varvid överkurs ska tillfalla den fria överkursfonden.

Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission och liknande händelser.

Teckningsoptionerna får utnyttjas under perioden från och med den 25 maj 2025 till och med den 25 maj 2026.

De aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i bolagets aktiebok.

Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 20 000 kronor.

Vid stämman beslutades att bolaget vid ett eller flera tillfällen, i enlighet med de instruktioner som lämnats av styrelsen för bolaget, vederlagsfritt ska äga rätt att överlåta teckningsoption till deltagare i Programmet i samband med att personaloption utnyttjas för förvärv av aktie i bolaget eller på annat sätt förfoga över teckningsoptioner för att säkerställa bolagets åtaganden under Programmet.

Vidare beslutades att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen
Stämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av motsvarande sammanlagt högst 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Iconovo AB (publ)

Styrelsen

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, har inlett ett strategiskt samarbete med Galenica AB – ett företag specialiserat på utveckling och tillverkning av läkemedel för kliniska studier. Samarbetet syftar främst till att underlätta produktionen av kliniskt prövningsmaterial för bolag som utvecklar nya läkemedel med hjälp av Iconovos innovativa engångsinhalator ICOone.

Innovativa inhalatorer är en förutsättning för att framtidens läkemedel mot sjukdomar i luftvägar och lungor ska komma till sin fulla rätt. Även andra typer av läkemedel och vacciner kan med fördel administreras via inhalatorer, inte minst biologiska läkemedel som annars måste ges som injektion, vilket i sin tur medför krav på sterilitet och ofta även kylförvaring. För att utveckla kompletta inhalationsprodukter krävs dock både en teknologisk plattform och formuleringsexpertis, något som de flesta forskande läkemedelsbolag saknar, men som Iconovo kan erbjuda. Det kan även vara en utmaning för läkemedelsföretag att ta fram det material som behövs för att kunna påbörja de första kliniska studierna. Iconovo investerar nu i en lösning, där utrustning placeras hos Galenica, för att standardisera processerna för tillverkning av kliniskt prövningsmaterial i GMP-miljö. Standardiserade processer och etablerade samarbetsformer kommer att korta tiden för tillverkning av kliniskt prövningsmaterial och underlätta tekniköverföring till kundens produktionsanläggning. Att båda företagen ligger i Malmö-Lund-området är en stor fördel då tekniköverföring kan effektiviseras avsevärt genom ett nära samarbete. Fokus kommer att ligga på kunder som utvecklar nya originalläkemedel och vill använda Iconovos innovativa engångsinhalator ICOone.

”Samarbetet med Galenica sker som ett led i vår satsning på att bredda användningen av ICOone bland internationella läkemedelsbolag som utvecklar nya originalläkemedel. Vi får nu ett ännu mer attraktivt och komplett kunderbjudande genom att kunna erbjuda företag en färdig produkt att ta in i tidiga kliniska prövningar”, säger Johan Wäborg, vd för Iconovo.

Genom ett tätt samarbete mellan Iconovo och Galenica blir samarbetet med Iconovos kunder mer sömlöst och slot-tider för tillverkning kan planeras med korta ledtider. Inom ramen för samarbetet kommer Galenica ansvara för att förberedelserna inför varje enskilt kundprojekt är så effektiva som möjligt, exempelvis genom att på förhand säkra tillgång till såväl kvalificerad utrustning som godkända råvaruleverantörer.

”Det är glädjande att vi genom samarbetet med Iconovo nu kan erbjuda fler kunder vår kompetens inom inhalation. Genom ett nära samarbete med Iconovo kan kunden snabbare och mer friktionsfritt få tillgång till en utveckling i världsklass inom inhalation vilket gynnar framtagning av nya behandlingar som därmed snabbare kan komma patienterna till gagn”, säger Ronnie Wallin, vd för Galenica.

Planen är att tillverkningsutrustningen ska vara implementerad och tas i drift i augusti 2022.

Om ICOone
ICOone är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Den smarta konstruktionen ger en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med en enkel och diskret användning. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar och sällandoserings-behandlingar då den ger en oöverträffat låg behandlingskostnad och prispunkt för behandlingar med få doser. Den enkla konstruktionen gör också att patienter och behandlare kan lära sig hantera inhalatorn med minimal träning. ICOone kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade, vilket är viktigt för många biomolekyler.

Om Galenica AB
Galenica AB grundades 1999 och finns på Medeon Science Park i Malmö. Verksamheten omfattar utveckling och tillverkning av nya läkemedel både i egen regi och för kunders räkning. Ett omfattande arbete bedrivs inom tre olika verksamhetsgrenar – CRO, CMO och Pharma. Inom CRO sker analytisk och farmaceutisk utveckling i pre-klinisk och klinisk fas, såväl som tillverkning och kvalitetskontroll av prövningsläkemedel. Inom CMO sker småskalig kommersiell läkemedelsproduktion. I den tredje verksamhetsgrenen, Pharma, finns bolagets patenterade läkemedel Ovixan®, en receptförskriven kräm mot psoriasis och eksem. Ovixan® är marknadsledande i Norden och säljs även på ett flertal utomnordiska marknader. 2018 lanserades Oviderm®, en mjukgörande kräm som används för att behandla torr hud hos vuxna, ungdomar och barn. Sedan 2021 bedriver Galenica även licensförsäljning av läkemedlet Ameluz, som behandlar aktinisk keratos, i Norden.

Väsentliga framgångar för ICOres och ICOone

Nyckeltal för koncernen kSEK om inget annat anges  jan-mar 2022 jan-mar 2021* jan-dec 2021*
Nettoomsättning 2 766 2 145 15 409
Rörelseresultat -9 462 -7 325 -26 513
Periodens kassaflöde -15 540 -8 521 33 348
Resultat per aktie (SEK) före och efter full utspädning -1,05 -0,91 -3,15
Likvida medel 79 497 53 168 95 037
Eget kapital 127 882 85 651 137 034
Antal aktier vid periodens utgång 8 847 500 7 776 000 8 847 500
Antal licensavtal (royalty)** 6 6 6
Antal feasibilityavtal** 2 0 2

*Avser moderbolagets siffror då det vid denna tidpunkt ej förelåg någon koncern.

**Antalet avtal vid utgången av perioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 1 JANUARI – 31 MARS

 • Iconovo utökar samarbetet med immunterapibolaget Immune System Regulation AB (ISR) som nu accelererar utvecklingen av ett inhalerbart vaccin mot covid-19. Expansionen innebär att avtalsvärdet på samarbetet ökar med nära 13,6 MSEK. Iconovo är dessutom berättigade till låga ensiffriga royalties på försäljning av färdig produkt.
 • Iconovo har meddelat att en klinisk farmakokinetisk pilotstudie, genomförd av Amneal Pharmaceuticals, slutförts. Studien har gett värdefull information som stöder fortsatt utveckling av ICOres budesonide/formoterol som en potentiell ersättningsprodukt för Symbicort.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalets utgång.

VD KOMMENTAR – Stort intresse för att samarbeta med Iconovo

Årets första kvartal bjöd på framsteg både inom verksamhetsområdet nya originalläkemedel och inom utvecklingen av generikaprodukter, samtidigt som arbetet fortsatte med att etablera dotterbolaget Iconovo Pharma inför den potentiella lanseringen av vår första produkt i egen regi i Norden. Denna kvartalsrapport är den första som upprättats i enlighet med den internationella redovisningsstandarden IFRS, en övergång som känns naturlig i ljuset av bolagets ökade mognadsgrad.

UTÖKAT SAMARBETE MED ISR KRING UTVECKLINGEN AV ICOONE
I slutet av mars expanderade vi vårt samarbete med immunterapibolaget Immune System Regulation (ISR), som nu accelererar utvecklingen av ett inhalerbart vaccin mot covid-19 med hjälp av två olika varianter av vår unika inhalator ICOone – en för administration till lungan och en för inhalation via näsan. Tilläggsavtalet innebär att avtalsvärdet för samarbetet ökar med nära 13,6 miljoner SEK. Iconovo är dessutom berättigade till låga ensiffriga royalties på försäljning av färdig produkt.

Under covid-19- pandemin har det blivit tydligt att vacciner måste kunna ges på fler sätt än genom injektion, och fördelarna med att ge behandling via näsan och luftvägarna är uppenbara. Den praktiska hanteringen av vacciner i torrpulverform är mycket enkel; ingen kyltransport krävs och vaccinet kan ges utan injektion. ICOone och ICOone Nasal öppnar helt nya möjligheter för förenklad massvaccinering, inte minst i länder med begränsad tillgång till kvalificerad vårdpersonal och välfungerande logistikkedjor. Nasal inhalation har fördelen att immunförsvaret triggas av vaccinets första kontakt med nässlemhinnan och lungan.

SLUTFÖRD PILOTSTUDIE AV ICORES BUDESONID/FORMOTEROL
ICOres budesonid/formoterol utvecklas inom ramarna för ett licensavtal med Amneal Pharmaceuticals som en generisk version av Symbicort Turbuhaler, en väletablerad behandling av astma och KOL med en försäljning på cirka 2,7 miljarder USD. Amneal innehar de globala rättigheterna till ICOres budesonide/formeterol men Iconovo har möjlighet att marknadsföra produkten i Norden efter ett regulatoriskt godkännande.

En tidigare klinisk farmakokinetisk studie visade att ICOres fungerade som avsett när den användes i klinisk praxis. Syftet med den andra pilotstudien, som slutfördes under första kvartalet 2022, var att ytterligare jämföra de farmakokinetiska egenskaperna mellan ICOres budesonid/formoterol och Symbicort Turbuhaler. Två batcher av ICOres budesonid/formoterol och en batch av Symbicort Turbuhaler undersöktes i 30 friska individer.

Resultatet avseende den relativa biotillgängligheten stöder fortsatt utveckling av ICOres budesonid/formoterol och ger värdefull information för att optimera produkten inför nästa studie. Utvecklingsprogrammet fortgår enligt plan, med målet att en ansökan om marknadsgodkännande i EU ska kunna lämnas in under 2023. Detta skulle möjliggöra en produktlansering under 2024.

PÅ PLATS I NYA LOKALER
I mars invigde vi våra nya lokaler i Ideon Science Park i Lund. Flytten innebar inte bara att vi nu har samtliga funktioner samlade under ett tak, utan också att vi fått tillgång till ännu mer ändamålsenliga laboratorier. Vi har nu möjlighet att husera även de nya medarbetare som vi planerar att rekrytera under de kommande åren, i takt med att bolaget fortsätter sin tillväxtresa.

ETT STABIL POSITION INFÖR VÅRT FORTSATTA VÄRDESKAPANDE
Iconovos kassa uppgick vid kvartalsskiftet till ca 80 miljoner SEK, vilket ger en stabil bas för fortsatta satsningar på produktutveckling, etablering av nya kommersiella samarbetsavtal och uppbyggnaden av en egen marknadsorganisation i Norden. Vi har redan etablerat åtta kommersiella samarbetsavtal och målsättningen är att teckna två till tre nya avtal per år. Basen för värdeskapandet är våra egenutvecklade och patentskyddade inhalatorer, och jag kan konstatera att intresset för att samarbeta med Iconovo är stort från såväl tillverkare av nya originalläkemedel som generikabolag runt om i världen. Nu går arbetet vidare för att fortsätta stödja våra befintliga partner och etablera fler intäktsgenererande samarbeten.

LUND 29 APRIL 2022

Johan Wäborg

Årsredovisningen bifogas i detta pressmeddelande och finns nu tillgänglig på företagets webbplats, www.iconovo.se.

Aktieägarna i Iconovo AB, org.nr 556938-0156, kallas till årsstämma tisdagen den 17 maj 2022.

Bolagsstämman genomförs genom endast förhandsröstning (poströstning) med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2022. Någon bolagsstämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att genomföras.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som genom förhandsröstning önskar delta på bolagsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 maj 2022,
 • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget genom att avge förhandsröst enligt instruktionerna nedan senast den 16 maj 2022.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på bolagsstämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 9 maj 2022. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast den 11 maj 2022.

FÖRHANDSRÖSTNING

Aktieägare kan utöva sin rösträtt vid bolagsstämman endast genom förhandsröstning (poströstning) enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.iconovo.se. Ingivande av formuläret enligt instruktionerna nedan gäller som anmälan till bolagsstämman.

Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 16 maj 2022 och skickas med posten till Iconovo AB, Ideongatan 3B, 223 62 Lund (märk kuvertet ”Årsstämman”), eller per e-post till mea.lindsjo@iconovo.se.

Aktieägare får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är förhandsrösten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Information om de av stämman fattade besluten avses offentliggöras den 17 maj 2022 så snart utfallet av förhandsröstningen är slutligt sammanställt.

Ombud m.m.

Om aktieägare vid förhandsröstning avses företrädas av ombud, måste en skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt bifogas formuläret för förhandsröstning. Fullmakten måste inges till bolaget i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för bolagsstämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska också aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.iconovo.se och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två justeringsmän
 4. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 8. Beslut om dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 11. Val till styrelse och revisorer
 12. Beslut om principer för utseende av valberedning
 13. Beslut om inrättande av personaloptionsprogram 2022/2026, inkluderande beslut om emission av teckningsoptioner m.m.
 14. Beslut om emissionsbemyndigande

FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår Ola Lidström till ordförande vid årsstämman.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd

Styrelsen föreslår godkännande av den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, och som kontrollerats av justeringsmannen.

Punkt 3 – Val av en eller två justeringsmän

Styrelsen föreslår Carl Forslund och Mårten Rittfeldt, eller vid förhinder, den eller de som styrelsen anvisar, till personer att jämte ordföranden justera bolagsstämmans protokoll. Protokolljusterarnas uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna poströster blir rätt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna

Valberedningen föreslår arvode till styrelsens ordförande om 285 000 kronor och arvode om 125 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i Bolaget eller koncernen, med undantag för Mats Johansson som har avböjt arvode. Valberedningen föreslår vidare arvode till ordföranden i revisionsutskottet om 35 000 kronor och arvode till övriga ledamöter i revisionsutskottet om 20 000 kronor samt arvode till ordföranden i ersättningsutskottet om 25 000 kronor och arvode till övriga ledamöter i ersättningsutskottet om 15 000 kronor.

Valberedningen föreslår vidare arvode till revisorn enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val till styrelse och revisorer

Valberedningen föreslår omval av Gunnar Gårdemyr, Berndt Axelsson, Maria Bech, Ann Gidner, Leif Bergvall Hansen, Mats Johansson, Orest Lastow, Sven Totté och Agneta Walhagen som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma samt omval av Gunnar Gårdemyr som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Valberedningen föreslår vidare – i enlighet med revisionsutskottets rekommendation – omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att Maria Ekelund avses utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Beslut om principer för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår följande principer för utseende av valberedning för kommande årsstämmor.

Styrelsens ordförande ska, snarast efter att de registrerade ägarförhållandena i bolaget per den 30 september är kända, kontakta de fyra röstmässigt största registrerade ägarna (avser direkta och indirekta innehav) och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen.

Aktieägare som inte framgår av den ägarförteckning per den 30 september som erhålls från Euroclear Sweden och som önskar utnyttja sin rätt, ska anmäla detta till styrelsens ordförande samt kunna styrka ägarförhållandet. Om någon tillfrågad aktieägare avstår från att utse ledamot ska därefter följande aktieägare i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot tills fyra ägarrepresentanter utsetts. De sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande i egenskap av sammankallande och adjungerad till valberedningen, ska utgöra valberedningen.

Namnen på de utsedda ledamöterna och uppgift om vilken ägare var och en representerar ska offentliggöras så snart valberedningen konstituerats, dock senast sex månader innan nästkommande årsstämma. Styrelseordförande ska sammankalla valberedningen före oktober månads utgång. Till ordförande i valberedningen utses den ledamot som representerar den röstmässigt största aktieägaren, om inte valberedningen kommer överens om något annat.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig tills ny valberedning utsetts. Om aktieägare som utsett en ledamot i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, upphör att vara aktieägare eller får en lägre placering på listan över röstmässigt största aktieägare i bolaget, ska den ledamot som aktieägaren utsett, om valberedningen så beslutar, ersättas av ny ledamot som utses av den aktieägare som vid tidpunkten är den röstmässigt störste aktieägaren som ej redan är representerad i valberedningen. Skulle någon av ledamöterna i valberedningen, innan valberedningens uppdrag slutförts, avgå av annan anledning eller upphöra att representera den aktieägare som utsett ledamoten ska sådan ledamot, om den som utsett ledamoten så begär, ersättas av ny ledamot utsedd av aktieägaren.

Valberedningen ska inför nästkommande årsstämma föreslå stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, styrelsearvoden, eventuell ersättning för utskottsarbete, revisorer, revisorsarvoden samt principer för utseende av valberedning. Arvode för valberedningens arbete ska inte utgå från bolaget. Vid behov ska bolaget kunna svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Valberedningen får även adjungera ledamöter till valberedningen om så befinns lämpligt; adjungerad ledamot ska dock inte ha rösträtt i valberedningen.

Punkt 13 – Beslut om inrättande av personaloptionsprogram 2022/2026, inkluderande beslut om emission av teckningsoptioner m.m.

Styrelsen föreslår att årsstämman dels beslutar att inrätta ett personaloptionsprogram 2022/2026 för anställda och ledande befattningshavare i bolaget (”Programmet”), dels beslutar, för att säkerställa bolagets åtaganden enligt Programmet, om emission av högst 200 000 teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget och om godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner, i huvudsak i enlighet med vad som anges i det följande:

A Inrättande av Programmet

Syftet med inrättandet av Programmet är att möjliggöra för bolaget att rekrytera, bibehålla och motivera drivna medarbetare. Styrelsen bedömer det angeläget att medarbetarna har ett ökat ägarengagemang med ett intresse som överensstämmer med aktieägarnas. Ett sådant ägarengagemang förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen och öka samhörighetskänslan med bolaget. Mot bakgrund härav är det styrelsens bedömning att förslaget väntas få en positiv påverkan på bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare.

 1. Programmet omfattar högst 200 000 kvalificerade personaloptioner.
 2. Personaloptionerna ska vid ett eller flera tillfällen, dock senast den 17 maj 2023, vederlagsfritt erbjudas anställda och ledande befattningshavare i bolaget i enlighet med de instruktioner som lämnats av styrelsen för bolaget, varvid (a) bolagets vd inte får erbjudas fler än 80 000 optioner (eller det lägre antal personaloptioner som ger rätt till aktier till ett totalt värde av högst 3 000 000 kronor per dagen då erbjudande om personaloptioner lämnas), (b) annan person i ledningsgruppen (högst 4 personer) inte får erbjudas fler än 25 000 optioner och (c) annan nyckelperson (högst 6 personer) inte får erbjudas fler än 10 000 optioner.
 3. Erbjudande av personaloption ska förutsätta dels att den anställde vid erbjudandetidpunkten såväl som när personaloptionsavtal träffas är fast anställd och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd, dels att den anställde varken vid erbjudande- eller när personaloptionsavtal träffas eller under innevarande år eller något av de två föregående åren själv eller tillsammans med närstående direkt eller indirekt kontrollerar andelar i bolaget, som motsvarar mer än fem procent av kapital- eller röstandelarna i bolaget.
 4. Anmälan från anställd, som erbjudits personaloption, om deltagande i Programmet ska ha inkommit till bolaget senast 7 dagar efter erbjudandetidpunkten.
 5. Tilldelade personaloptioner intjänas 36 månader efter dagen för träffandet av personaloptionsavtalet, förutsatt att den anställde då är, och under hela intjänandetiden varit, fast anställd, och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd, med en genomsnittlig arbetstid om minst 30 timmar per vecka och med ersättning på den nivå som uppfyller kravet i 11a kap. 15 § inkomstskattelagen. Intjäning av personaloptioner ska vidare förutsätta att bolaget senast den 25 maj 2025 dels har ingått avtal för ICOpre, dels har ingått minst 5 nya kundavtal. Om förutsättningarna för intjänande inte är uppfyllda, och så snart det konstateras att de inte kommer att uppfyllas, oavsett skälen därtill, förfaller den anställdes rätt att utnyttja tilldelade personaloptioner.
 6. Varje personaloption som intjänats ger rätt att under perioden fr.o.m. 25 maj 2025 tom. 25 maj 2026 förvärva en ny aktie i bolaget mot kontant betalning enligt ett lösenpris uppgående till 80 kronor.
 7. Personaloptionerna utgör inte värdepapper och ska inte kunna överlåtas eller pantsättas.

B Emission av teckningsoptioner och godkännande av överlåtelse av sådana teckningsoptioner

För att möjliggöra bolagets leverans av aktier enligt Programmet föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Styrelsen föreslår således att årsstämman beslutar att emittera högst 200 000 teckningsoptioner på följande villkor:

 1. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya teckningsoptionerna endast kunna tecknas av bolaget.
 2. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att teckningsoptionerna ska användas för implementering av Programmet. Att Programmet väntas få en positiv påverkan på bolagets fortsatta utveckling och därmed vara bra för bolaget och dess aktieägare utvecklas ovan.
 3. Teckning ska ske på separat teckningslista senast den 24 maj 2022, med rätt för styrelsen att förlänga denna tidsfrist.
 4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
 5. Skälet till att teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt är att de ska användas för implementering av Programmet.
 6. Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 80 kronor varvid överkurs ska tillfalla den fria överkursfonden.
 7. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption ger rätt att teckna ska vara föremål för sedvanliga omräkningsformler vid uppdelning eller sammanläggning av aktier, företrädesemission och liknande händelser.
 8. Teckningsoptionerna får utnyttjas under perioden från och med den 25 maj 2025 till och med den 25 maj 2026.
 9. De aktier som tillkommer genom utnyttjande av optionsrätt ger rätt till vinstutdelning från och med den första avstämningsdag för utdelning som inträffar efter det att teckningen verkställts i sådan utsträckning att aktien upptagits som interimsaktie i bolagets aktiebok.
 10. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna för teckning av nya aktier kommer aktiekapitalet att öka med 20 000 kronor.

Styrelsen föreslår vidare att bolaget vid ett eller flera tillfällen, i enlighet med de instruktioner som lämnats av styrelsen för bolaget, vederlagsfritt ska äga rätt att överlåta teckningsoption till deltagare i Programmet i samband med att personaloption utnyttjas för förvärv av aktie i bolaget eller på annat sätt förfoga över teckningsoptioner för att säkerställa bolagets åtaganden under Programmet.

Styrelsen föreslår vidare att styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre formella justeringar av beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

Övrig information med anledning av Programmet

I bolaget finns två utestående aktierelaterade incitamentsprogram:

 1. Efter beslut av extra bolagsstämma den 11 mars 2020 har, mot kontant marknadsmässigt vederlag (6,12 kronor per teckningsoption, beräknat enligt Black & Scholes-modellen), vd, Johan Wäborg tilldelats 200 000 teckningsoptioner, vardera berättigande till teckning av en ny aktie under perioden 1 maj 2023–15 maj 2023 enligt en teckningskurs om 70,90 kronor. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med 20 000 kronor.
 2. Efter beslut av årsstämman 2021 har ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram för anställda i bolaget antagits. Deltagarna i programmet kan med egna medel förvärva aktier i bolaget s.k. sparaktier under perioden 1 juli 2021–31 december 2021. Löptiden för programmet är på 3 år fram till och med 1 juli 2024. Deltagare som behåller sparaktierna under löptiden kommer att vid utgången av perioden att för varje sparaktie utan kostnad erhålla aktier i bolaget s.k. matchningsaktier där vd och ledande befattningshavare erhåller 2 matchningsaktier per sparaktie och övriga anställda 1 matchningsaktie per sparaktie. Tilldelning av matchningsaktie förutsätter att deltagaren är anställd vid periodens utgång samt det fastställda prestationsmålet kring bolaget aktiens totalavkastning är uppfyllt. Kostnaden för programmet beräknas vid uppfyllt prestationsmål uppgå till ca 5 miljoner kronor vilket förutsätter att alla deltagare maximalt utnyttjar investeringsmöjligheten samt att samtliga matchningsaktier tilldelas. Vid maximal tilldelning tillkommer 60 839 aktier vilket innebär en utspädning om cirka 0,68 procent av bolagets nuvarande aktiekapital och röster inklusive de teckningsoptioner som kan komma att emitteras till följd av de sociala avgifter som kan uppstå.

Programmet omfattar en emission av 200 000 teckningsoptioner. Om samtliga teckningsoptioner som emitteras utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 200 000 aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,21 procent av bolagets nuvarande aktiekapital och röster. Om samtliga befintliga incitamentsprogram som finns utestående och det föreslagna Programmet utnyttjas fullt ut kommer detta totalt att föranleda en utspädning om cirka 4,95 procent av bolagets nuvarande aktiekapital och röster, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av Programmet och samtliga utestående incitamentsprogram, med motsvarande utspädningseffekt på nyckeltalet resultat per aktie.

De kvalificerade personaloptionerna förväntas medföra redovisningsmässiga kostnader (redovisade i enlighet med IFRS 2) under löptiden för personaloptionerna. Enligt IFRS 2 ska kostnaderna för de kvalificerade personaloptionerna kostnadsföras som en personalkostnad över resultaträkningen under intjänandeperioden. De redovisningsmässiga kostnaderna för optionerna har dock ingen likviditetspåverkan. De totala kostnaderna för personaloptioner, beräknade i enlighet med IFRS 2, beräknas uppgå till cirka 1,7 miljoner kronor under programmets löptid. De uppskattade kostnaderna har beräknats utifrån bl.a. följande antaganden: (i) ett marknadsvärde på bolagets aktie om 60,0 kronor vid tidpunkten för tilldelning, (ii) en uppskattad framtida volatilitet i bolagets aktie under löptiden för personaloptionerna om 35 procent, (iii) att det maximala antalet personaloptioner som omfattas av detta beslutsförslag tilldelas till deltagarna och (iv) att alla tilldelade personaloptioner kommer att intjänas och utnyttjas samt en (v) lösenkurs om 80 kronor. Övriga kostnader hänförliga till Programmet, inklusive bland annat övriga kostnader i form av arvoden till externa rådgivare, beräknas uppgå till cirka 135 000 kronor. Baserat på de antaganden som framgår ovan uppskattas den totala kostnaden för Programmet uppgå till cirka 1 835 000 kronor under programmets löptid.

De kvalificerade personaloptionerna har inget marknadsvärde eftersom de inte är överlåtbara. Styrelsen har dock beräknat ett teoretiskt värde på optionerna med tillämpning av värderingsmodellen Black & Scholes. Beräkningarna har baserats på ett antaget aktiepris om 60 kronor, en antagen riskfri ränta om 0,3 procent och en antagen volatilitet om 35 procent. Värdet för de kvalificerade personaloptionerna under Programmet är enligt denna värdering cirka 8,60 kronor per option med tillämpning av Black & Scholes formel. Förfoganderättsinskränkningarna har inte tagits i beaktande i värderingen.

Förslaget till Programmet har beretts av styrelsen med samråd med extern rådgivare och hörande av vd och ekonomichef.

Besluten enligt A och B ovan ska fattas som ett beslut. För giltigt beslut enligt punkt 13 krävs att förslaget biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman.

Styrelsens fullständiga förslag kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets hemsida, www.iconovo.se, senast den 26 april 2022 Handlingarna kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Punkt 14 – Beslut om emissionsbemyndigande

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av motsvarande sammanlagt högst 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet. Nyemission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa bolagets framtida finansiering eller attrahera nya ägare till bolaget. Sådana emissioner får ej förutsätta ändring av, vid var tid gällande, bolagsordning.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 8 847 500. Bolaget innehar inga egna aktier.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 13 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna och för giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 14 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska skickas med posten till Iconovo AB, Ideongatan 3B, 223 62 Lund (märk kuvertet ”Årsstämman”), eller per e-post till mea.lindsjo@iconovo.se, senast den 7 maj 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats, www.iconovo.se, senast den 12 maj 2022. Upplysningarna skickas även utan kostnad för mottagaren med posten till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

HANDLINGAR

Redovisningshandlingar, innefattande styrelsens förslag till resultatdisposition och revisionsberättelse, och styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 13 och 14 kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.iconovo.se senast tre veckor före bolagsstämman. Valberedningens motiverade yttrande finns tillgängligt hos bolaget samt på bolagets webbplats. Redovisningshandlingarna och styrelsens förslag enligt punkterna 13 och 14 framläggs genom att de hålls tillgängliga hos bolaget och på bolagets webbplats www.iconovo.se. Samtliga angivna handlingar skickas utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig hos bolaget.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________

Lund i april 2022

Iconovo AB (publ)

Styrelsen

Iconovo AB (publ) utökar samarbetet med immunterapibolaget Immune System Regulation AB (ISR), som nu accelererar utvecklingen av ett inhalerbart vaccin mot covid-19. Expansionen innebär att avtalsvärdet på samarbetet ökar med nära 13,6 miljoner kronor. Iconovo är dessutom berättigat till låga ensiffriga royalties på försäljningen av en färdig produkt.

Avtalet är en utökning av tidigare avtal med samarbetspartnern ISR inom Iconovos affärsområde nya originalläkemedel och vacciner. Iconovo och ISR inledde i april 2021 ett samarbete om att utveckla covid-19-vaccin för inhalation i Iconovos innovativa engångsinhalator ICOone. Samarbetet sker inom ramarna för två delprojekt: en genomförbarhetsstudie samt utveckling av kliniskt prövningsmaterial. I juli samma år utökades båda delprojekten till att omfatta vaccin mot covid-19 i en ny version av ICOone som anpassats för nasal inhalation.

ISR accelererar nu utvecklingen av inhalerbart vaccin och utökar en planerad klinisk fas 1-studie till att bli en kombinerad klinisk fas 1/2-studie. Det nya studieupplägget innebär att fyra dosformuleringar ska utvärderas och jämföras med placebo. Totalt ska runt 10 000 doser tillverkas. Projektet för utveckling av kliniskt prövningsmaterial ökas från 7,4 MSEK till 21 MSEK.

Tilläggsavtalet innebär att det totala avtalsvärdet uppgår till 38,3 MSEK varav 9 MSEK är en licensavgift. Totalt 9,8 miljoner kronor har fakturerats fram till 2021 års slut. I totalsumman ingår också ett antal mindre tilläggsorder som inte kommunicerats tidigare. Iconovo är dessutom berättigat till låga ensiffriga royalties på försäljningen av en färdig produkt.

”Samarbetet med ISR har redan gjort stora framsteg och det är verkligen glädjande att utvecklingsavtalet nu utökas ytterligare. Återigen visar Iconovo att ICOone är en framstående inhalationsteknik som passar utmärkt för att användas vid administration av vacciner. Det nya studieupplägget är betydligt mer ambitiöst än det som ursprungligen planerades och kommer att omfatta jämförelser av fyra olika dos-formuleringar och placebo. Iconovo är väl rustat för att möta de höga kvalitetskrav som detta för med sig”, säger Iconovos vd, Johan Wäborg.

Det finns ett stort och växande behov av att ge behandling via näsan och luftvägarna. Under covid-19-pandemin har det blivit tydligt att vacciner måste kunna ges på fler sätt än genom injektion. Den praktiska hanteringen av vaccin i torrpulverform är mycket enkel; ingen kyltransport krävs och vaccinet ges utan injektion. ICOone och ICOone Nasal öppnar helt nya möjligheter för förenklad massvaccinering såväl som för korttidsbehandling med läkemedel som normalt sett måste injiceras, inte minst i länder med begränsad tillgång till kvalificerad vårdpersonal och välfungerande logistikkedjor. Nasal inhalation har fördelen av att immunförsvaret triggas av vaccinets första kontakt med nässlemhinnan och lungan.

”Vi accelererar nu det kliniska utvecklingsprogrammet för vårt vaccin mot covid-19 med sikte på att ge patienter en mer adekvat immunreaktion i lungan. Vi är övertygade om att ett inhalerbart covid-19-vaccin kommer till stor nytta, både i utvecklingsländer där tillgången till kylning är begränsad och som komplement till befintliga vaccinationsprogram, globalt” säger Ola Winqvist, vd på ISR.

Om ICOone Nasal

ICOone Nasal är en unik, patenterad inhalator för näsan med en mycket låg tillverkningskostnad. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar, vaccination och vid behovsmedicinering då den ger en oöverträffat låg behandlingskostnad med många medicinska och praktiska fördelar. ICOone Nasal drivs av användarens egen inandning och därför blir fördelningen av läkemedlet eller vaccinet jämn och naturlig över luftvägarna. Läkemedlet kan styras genom storleken på partiklarna, till att stanna i näsan, helt eller delvis, eller transporteras vidare ner i luftvägarna.

Om ISR AB

ISR är ett innovationsdrivet utvecklingsbolag som utvecklar läkemedel inom immunterapi. Affärsidén är att konvertera preklinisk immunologisk forskning till klinisk utveckling genom att stimulera immunsystemet att angripa kroniska infektioner som HIV, HBV och cancer genom att utveckla bolagets projektportfölj med immunstimulerande Immunolider och Immunorheliner och nyttja immunsystemet till att utveckla designade vaccin. Bolaget har säte i Stockholm.

Stora framsteg inom Iconovos tre strategiska verksamhetsområden

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 1 OKTOBER – 31 DECEMBER

 • Iconovo har tecknat avtal med TOA Pharmaceutical Co., Ltd för utvärdering av en inhalator från Iconovo för en generisk produktutveckling. Avtalet har ett värde på 2 MSEK, med potentiell vidareutveckling.
 • Iconovo har registerat dotterbolaget Iconovo Pharma AB hos Bolagsverket. Detta är ett led i den kommunicerade strategin att etablera en infrastruktur för läkemedelsförsäljning i egen regi på den nordiska marknaden. Iconovos målsättning är att år 2026 nå försäljningsintäkter om totalt 200 MSEK varav ca en tredjedel beräknas genereras från Iconovo Pharma.
 • Kinesiska patentmyndigheten avser att godkänna, Notice of Allowance, ett patent för inhalationsplattformen ICOone. Iconovo har sedan tidigare godkända patent för ICOone i Sverige, Europa (EPO), USA samt Indien. Patentet beskriver den endos-inhalator som används i Iconovos två innovativa kundprojekt med Oxytocin och Covid-19 vaccin.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER

 • Iconovo har i juli genomfört en riktad nyemission och tillförts 75 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen tecknades av ett antal svenska och internationella institutionella investerare, däribland Alcur Fonder, FE Fonder och Humle Fonder, samt ett antal befintliga ägare, däribland Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder och Länsförsäkringar Fonder. Emissionslikviden kommer främst att användas för accelererande och värdeskapande aktiviteter samt satsningar kopplat till Bolagets långsiktiga strategi.
 • Avtalet med Amneal för en generisk motsvarighet till Symbicort har under året utökats till att även omfatta nyckelmarknaderna USA och Kina samt de nordiska försäljningsrättigheterna vilket leder till att potentialen för framtida årliga royaltyintäkter mer än fördubblas.
 • I maj kommunicerade Iconovo sina 5 års mål för verksamheten på sin första Kapitalmarknadsdag. År 2026 räknar Bolaget med att uppnå en försäljning om 200 MSEK med en rörelsemarginal om 50%. Bolaget tillkännagav även sin långsiktiga strategi med tre strategiska områden innehållande den ursprungliga kärnverksamheten med utveckling av generiska inhalationsprodukter nu kompletterat med utveckling av innovativa inhalationsprodukter och läkemedelsförsäljning i Norden.
 • I mars tecknade Iconovo avtal med ISR (Immune System Regulation AB) för utveckling av inhalerat covid-19 vaccin.
 • I juli avtalade Iconovo med ISR om ett tilläggsarbete till det pågående projektet med inhalerat covid-19 vaccin för utveckling av en nasal version av Iconovos inhalator ICOone. Tilläggsuppdraget kan ge upp till 4,9 MSEK utöver tidigare avtal. Därtill kommer möjligheten till framtida royalties.
 • I maj tecknade Iconovo avtal med Respiratorius om utveckling av en inhalationsprodukt för behandling av KOL. Avtalet innefattar stegvist arvode för utfört projektarbete där det sammanlagda värdet uppgår till 3 MSEK.
 • Styrelsen blev vid årsstämman förstärkt genom att Ann Gidner valdes in. Gunnar Gårdemyr tog över ordföranderollen från Mats Johansson som fortsätter arbeta i styrelsen som ledamot.
 • Kvalitetssystemet har uppgraderats för att uppfylla kraven för medicintekniska produkter i USA enligt Quality System Regulation. För att den amerikanska marknaden ska bli tillgänglig för Iconovos produkter tillsammans med läkemedel, är uppgraderingen ett avgörande steg.
 • Under året har bolaget fått besked att United States Patent and Trademark Office avser att godkänna (Notice of Allowance) ytterligare ett patent avseende inhalationsplattformen ICOres. Även det Japanska patentverket avser att godkänna (Intention to Grant) ett patent för plattformen. Iconovo har sedan tidigare godkända patent för ICOres i Japan, Sverige, USA, Europa (EPO) och USA. Patentet beskriver den teknologi som används i Iconovos många kundprojekt bland annat generisk Symbicort. Bolaget har även fått besked att United States Patent and Trademark Office avser att godkänna (Notice of Allowance) ett patent avseende inhalationsplattformen ICOone. Iconovo har sedan tidigare godkända patent för ICOone i Sverige, Europa (EPO) och Indien.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Efter kvartalets slut har Iconovo meddelat att en klinisk farmakokinetisk pilotstudie, genomförd av Amneal Pharmaceuticals, har slutförts. Studien har gett värdefull information som stöder fortsatt utveckling av ICOres budesonide/formoterol som en potentiell ersättningsprodukt för Symbicort®.
Nyckeltal kSEK om inget annat anges  okt-dec 2021 okt-dec 2020 jan-dec 2021 jan-dec 2020
Nettoomsättning 3 600 7 681 15 409 17 792
Rörelseresultat -8 706 -3 610 -26 513 -16 717
Periodens kassaflöde -12 060 -10 398 33 248 -27 467
Resultat per aktie (SEK) före och efter full utspädning -0,98 -0,58 -3,15 -2,20
Likvida medel 94 937 61 689 94 937 61 689
Eget kapital 137 034 92 729 137 034 92 729
Antal aktier vid periodens utgång 8 847 500 7 776 000 8 847 500 7 776 000
Antal royaltyavtal** 6 5 6 5

**Antalet avtal vid utgången av perioden.

VD KOMMENTAR

VÅR LÅNGSIKTIGA STRATEGI LEVERERAR REDAN NU GODA RESULTAT
I maj förra året lanserade vi en ny långsiktig strategi för Iconovo som baseras på tre verksamhetsområden – generiska inhalationsprodukter, innovativa inhalationsprodukter och nordisk läkemedelsförsäljning. Redan nu börjar denna strategi att bära frukt, vilket känns oerhört glädjande. Vi har bland annat nått våra mål för utvecklingen av inhalationsplattformen ICOpre® som bygger på helt egen teknik som inte inkräktar på de patentskydd som finns för storsäljaren Ellipta® från GSK men samtidigt ger användaren en upplevelse som är väldigt lik Ellipta®. Genom att använda ICOpre® kan generikabolag börja tillverka, marknadsföra och sälja Ellipta-baserade läkemedel redan när patentskydden försvinner för ett flertal av de läkemedelssubstanser som ingår i storsäljande Ellipta-baserade produkter mot astma och KOL. Nu är ICOpre redo för marknaden och vi kommer att framöver lägga stort fokus på att öka kundbearbetningen inom detta stora segment.

FYRA PARTNERAVTAL UNDER FÖRRA ÅRET
En annan viktig del i vår strategi är målet att varje år signera två till tre partneravtal. Under året lyckades vi signera fyra. I maj tecknade vi ett tilläggsavtal med generikabolaget Amneal Pharmaceuticals som ger dem rätt att sälja vår ICOres-baserade generiska version av Symbicort® även i USA och Kina, vilket gör att potentialen för våra framtida årliga royaltyintäkter mer än fördubblas till 110 – 220 MSEK.

Samma månad avtalade vi med biotechbolaget Respiratorius om att utveckla en torrpulverformulering samt en inhalationsprodukt baserad på Iconovos inhalator ICOone® för användning i kliniska fas I-studier för Respiratorius läkemedelssubstans RES030-085. Avtalet innebär även att vi gemensamt undersöker vilken av Iconovos inhalationsplattformar som bäst lämpar sig för kommersialisering av Respiratorius substans. Första delen av avtalet är värt cirka 3 MSEK.

Tillsammans med immunterapibolaget Immune System Regulation (ISR) avtalade vi om utveckling av ett inhalerat vaccin mot covid-19 i Iconovos inhalator ICOone och även en nasal version av ICOone. Avtalet har ett värde på cirka 14 MSEK exklusive royalties.

Det fjärde avtalet tecknade vi i november med japanska TOA Pharmaceuticals för utveckling av en inhalator till en generisk version av ett läkemedel med betydande försäljning på den japanska marknaden.

BEVIS PÅ ATT VÅR AFFÄRSMODELL FUNGERAR
Det här är goda bevis på att vår affärsmodell och strategi fungerar och att våra tre olika verksamhetsområden kompletterar och stödjer varandra på ett logiskt och bra sätt. Baserat på våra patentskyddade inhalationsplattformar kan vi tillsammans med internationella läkemedelsbolag utveckla inhalationsprodukter både för generiska och innovativa läkemedel som sedan säljs globalt av våra partners, men där vi har möjlighet att behålla rättigheterna för den nordiska marknaden. Samarbetet med Amneal Pharmaceuticals är ett utmärkt exempel på detta. Eftersom vi har rättigheterna att sälja generisk Symbicort i vår inhalator ICOres® i Norden får vi möjlighet att bearbeta en marknad med en potential att generera mellan 80 till 100 MSEK i årlig omsättning. Ett annat bevis är att vi under året gjort en lyckad nyemission som tillförde bolaget 75 MSEK före emissionskostnader vilket i slutet av året gett oss en stark kassa position med 95 MSEK i kassan jämfört med 62 MSEK vid utgången av 2020.

NU BLIR VI FLER OCH STÄRKER KOMPETENSEN
Det är alltså mycket som händer i bolaget när vi fortsätter leverera på vår strategi och knyter till oss allt fler kunder. Därför stärker vi vår kompetens genom nyanställningar och samarbeten med extern expertis till bland annat vår nya kommersiella avdelning där vi samlar marknadsföring, kommunikation, affärsutveckling och utveckling av etablerade partnerskap – allt för att kunna ta in fler projekt och bli en mer säljande organisation.

Jag har även glädjen att meddela att vi under våren kommer att flytta till nya lokaler. Vi har under en längre tid suttit trångt och dessutom i olika byggnader. Flyttlasset går i mars ca 500 meter till Ideon Science Park. Det kommer bli en otrolig kick för oss att samla bolaget under ett tak i lokaler och labb som motsvarar den standard vi behöver för utveckling av inhalationsprodukter enligt vår långsiktiga strategi.

Allt detta gör att vi kan känna oss både stolta och nöjda över året som gått och ta oss an 2022 med stor tillförsikt.

LUND 18 FEBRUARI 2022

Johan Wäborg

Iconovo AB (publ), ett företag som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att en klinisk farmakokinetisk pilotstudie som jämför ICOres® budesonid/formoterol och Symbicort® Turbuhaler® har slutförts framgångsrikt. Studien, som genomfördes av Amneal Pharmaceuticals, har gett värdefull information som stöder fortsatt utveckling av ICOres budesonide/formoterol som en potentiell generisk ersättningsprodukt för Symbicort® Turbuhaler® vid behandling av astma och KOL.

ICOres är en innovativ egenutvecklad torrpulverinhalator utvecklad av Iconovo. ICOres budesonide/formoterol utvecklas av Iconovo enligt ett licensavtal tecknat med Amneal Pharmaceuticals som en generisk version av Symbicort Turbuhaler, en väletablerad behandling av astma och KOL med en försäljning på cirka USD 2,7 miljarder under 2020. Amneal har licensierat in de globala rättigheterna till ICOres budesonide/formeterol och Iconovo avser att marknadsföra produkten i Norden efter ett möjligt regulatoriskt godkännande.

Den kliniska utvecklingen av ICOres budesonide/formoterol består av ett antal farmakokinetiska pilotstudier. Pilotstudierna utförs sekventiellt för att optimera produkten före en slutlig registreringsstudie med statistisk styrka som avser att visa bioekvivalens med Symbicort Turbuhaler.

En första klinisk farmakokinetisk studie 2020 visade att ICOres torrpulverinhalator fungerade som avsett när den användes i klinisk praxis. Syftet med den andra studien som nu har slutförts, var att ytterligare fastställa in-vivo och in-vitro korrelationen mellan ICOres budesonide/formoterol och Symbicort Turbuhaler angående de farmakokinetiska egenskaperna. Två batcher av ICOres budesonide/formoterol och en batch av Symbicort Turbuhaler undersöktes i en singel-dos cross-over design i 30 friska individer.

Resultatet avseende den relativa biotillgängligheten stöder fortsatt utveckling av ICOres budesonide/formoterol och ger värdefull information för att optimera produkten inför nästa studie. Utvecklingsprogrammet fortgår enligt plan för att en ansökan om marknadsgodkännande i EU ska kunna lämnas in under 2023, vilket skulle möjliggöra en produktlansering 2024.

"Vi är glada över att ha tagit ytterligare ett viktigt steg framåt i utvecklingen av ICOres budesonide/formoterol. Även om denna pilotstudie har en begränsad storlek så ger den viktig information vilket blir till stor hjälp i den fortsatta produktoptimeringen. Iconovo ser fram emot att stödja Amneal i den fortsatta utvecklingen av ICOres budesonide/formoterol," säger Johan Wäborg, VD Iconovo.

"Resultaten från denna farmakokinetiska studie har gett oss värdefull information om hur vi ytterligare optimerar produkten. Amneal är fast beslutet att föra denna strategiskt viktiga och komplexa generiska produkt till marknad så snart som möjligt. Vi ser fram emot att slutföra utvecklingen genom nära samarbete med Iconovo och slutligen göra vår produkt tillgänglig för patienter runt om i världen," säger Gregory Sgammato, chef för Global Corporate Development på Amneal Pharmaceuticals, Inc.

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, har registrerat dotterbolaget Iconovo Pharma AB hos Bolagsverket. Detta är ett led i den tidigare kommunicerade strategin att etablera en infrastruktur för läkemedelsförsäljning i egen regi på den nordiska marknaden. Iconovos målsättning är att år 2026 nå försäljningsintäkter om 200 MSEK varav cirka en tredjedel beräknas komma från Iconovo Pharma.

Försäljningen av läkemedel i Norden kommer att bedrivas i dotterbolaget Iconovo Pharma AB eftersom verksamheten skiljer sig från utvecklingen av inhalationsprodukter för den globala marknaden. Genom en separat och dedikerad struktur säkras det fokus som krävs i en effektiv och dynamisk försäljningsorganisation. Rekryteringen av en erfaren ledare för Iconovo Pharma kommer att påbörjas under 2022, och bolaget planerar att därefter successivt anställa den handfull specialiserade medarbetare som bedöms vara tillräcklig för att skapa en slagkraftig bearbetning av den nordiska marknaden.

Läkemedlen som ska ingå i Iconovo Pharmas portfölj förväntas till stor bestå av produkter som för närvarande utvecklas tillsammans med Iconovo AB:s nuvarande globala samarbetspartner. Iconovos globalt etablerade partnernätverk öppnar dessutom möjligheter till effektiv inlicensiering av andra värdeskapande produkter.

Bolaget har genom ett avtal med sin globala partner Amneal redan säkrat de nordiska rättigheterna för en generisk version av astma- och KOL-läkemedlet Symbicort®. Produkten utvecklas i Iconovos inhalator ICOres, vars unika feedbackfunktioner kan innebära betydande fördelar för patienten. Den nordiska marknaden för generiskt Symbicort uppskattas till cirka 900 MSEK.

”Vår ambition är att etablera ett nordiskt läkemedelsbolag med en produktportfölj bestående av utvalda egenutvecklade inhalationsprodukter, där vi redan säkrat rättigheterna till generisk Symbicort i vår unika egenutvecklade inhalator ICOres. Därutöver öppnar vi även upp för licensiering av andra läkemedel med hög kommersiell potential,” säger Johan Wäborg, vd för Iconovo.

Om Iconovo Pharma AB

Iconovo Pharma AB ska bedriva läkemedelsförsäljning i Norden baserat på de produkter som Iconovo AB utvecklar åt globala läkemedelsföretag samt andra läkemedel med hög kommersiell potential. Rättigheterna att sälja den egenutvecklade generiska versionen av Symbicort® i ICOres på de nordiska marknaderna har förvärvats från Iconovos partner Amneal. Detta är den första byggstenen i en portfölj av inhalationsprodukter för egen försäljning i Norden.

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, och TOA Pharmaceutical Co., Ltd, som utvecklar generiska produkter för den japanska marknaden, meddelade idag att de har tecknat avtal om att utvärdera en inhalator från Iconovo för en generisk produktutveckling. Avtalet har ett värde på 202 000 euro som ska betalas under de kommande 12 månaderna.

"Vi är mycket glada över att fortsätta samarbetet mellan TOA och Iconovo som inleddes 2017. Slutmålet är att ingå ett licensavtal, att utveckla en inhalerbar generisk produkt till ett läkemedel med betydande försäljning på den japanska marknaden baserad på en inhalator från Iconovo," säger Johan Wäborg, VD för Iconovo.

Om TOA Pharmaceuticals

TOA Pharmaceuticals Co, Ltd baserade i Japan tillverkar och marknadsför läkemedel, kemikalier, sanitetsartiklar och medicintekniska produkter. Företaget har investerat i en produktionsanläggning som specialiserat sig på tillverkning och fyllning av inhalerbara läkemedel samt tillverkning av substanser som används inom inhalation. http://www.toayakuhin.co.jp/english/top.html