KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ICONOVO AB

Aktieägarna i Iconovo AB, org. nr 556938-0156, kallas till extra bolagsstämma fredagen den 27 oktober 2023 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Ideon Science Park, Delta 6, på Ideongatan 3B i Lund.

Iconovo genomför riktad nyemission om cirka 19,2 MSEK

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA,…

Iconovos partner Monash University har slutfört rekryteringen till en klinisk fas I-studie av inhalerat oxytocin i ICOone®

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att den kliniska fas I-studie av oxytocin i bolagets inhalator ICOone® som inleddes tidigare i år i Melbourne, Australien nu är färdigrekryterad. Resultaten förväntas offentliggöras i början av 2024.

Iconovo beviljas ett amerikanskt patent för ICOcap® som stärker erbjudandet för att nå fler kundsamarbeten

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att den amerikanska patentmyndigheten, U.S. Patent and Trademark Office, har godkänt bolagets ansökan om ett mönsterskydd för inhalatorn ICOcap®. Iconovo återtog nyligen de globala rättigheterna att sälja och distribuera ICOcap® från Stevanato Group och avser att intensifiera marknadsföringen av inhalatorn mot internationella läkemedelsbolag, medan Stevanato Group kommer att agera som exklusiv kontraktstillverkare.

Iconovo inleder kontaktfasen i den strukturerade processen för att utlicensiera ICOpre

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att man har gjort framsteg mot en utlicensiering av sin egenutvecklade förfyllda inhalator ICOpre® genom att inleda fasen med fokuserade kontaktskapande aktiviteter. I slutet av maj gav Iconovo den globala investmentbanken Stifel i uppdrag att hantera en strukturerad process för att maximera det kommersiella värdet av ett framtida avtal. Processen fortskrider väl och flera internationella läkemedelsbolag har nu ingått sekretessavtal inför vidare utvärdering av inhalatorplattformen.

Iconovos ny styrelseledamot förvärvar aktier för 204 373 SEK

Iconovo AB (publ) meddelar idag att Carl Lindgren, ny styrelseledamot, har förvärvat 12 500 aktier för totalt 204 373 SEK.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Iconovo AB den 28 augusti 2023

Vid extra bolagsstämma i Iconovo AB (”Bolaget”) den 28 augusti 2023 beslutades följande:

Iconovo stärker patentskyddet för ICOres® i EU

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att den europeiska patentmyndigheten European Patent Office (EPO) avser att godkänna Iconovos ansökan om ännu ett patent för inhalatorplattformen ICOres®. ICOres® används redan i flera av Iconovos kundprojekt och det nya patentet stärker det immateriella skyddet, till fördel för de kunder som i framtiden kommer att lansera läkemedelsprodukter baserade på bolagets unika inhalator.

Iconovo får ytterligare utvecklingsuppdrag av Kiox Pharma gällande ny inhalerbar behandling mot sällsynt sjukdom

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att företaget ingått ett avtal om genomförande av en preklinisk farmakokinetisk studie med danska Kiox Pharma, verksamma inom sällsynta lungsjukdomar. Detta innebär en fortsättning av det samarbete mellan bolagen som annonserades i ett pressmeddelande den 9 juni i år. Det nya avtalet innebär intäkter om 1,1 miljoner kronor till Iconovo, i tillägg till de 0,5 miljoner kronor som bolaget redan har erhållit.

Iconovo befäster sina långsiktiga finansiella mål för 2027, förväntad helårslönsamhet 2026

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att bolaget räknar med att uppnå lönsamhet under ett enskilt kvartal såväl 2024 som 2025 och helårslönsamhet från och med 2026. För år 2027 förväntas intäkter om 250 miljoner kronor med en EBITDA-marginal på 50 procent, vilket är i linje med de mål som kommunicerades i juni 2022. Cirka 85 procent av de prognosticerade intäkterna kommer från projekt som redan har initierats. Bolagets strategiska satsning på sitt erbjudande inom kontraktsutveckling (CDMO) av inhalerbara läkemedel är en viktig bidragande faktor och målet för antal nya affärer höjs till tre till fem nya avtal per år.