Iconovo presenterar positiva data från en feasibility-studie med Nanofitins® i ICOone®

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, och Affilogic (Nantes, Frankrike) meddelar idag att Iconovo kommer att presentera positiva resultat från en feasibility-studie med ett Nanofitin®-baserat biologiskt läkemedel mot luftvägsvirus i ICOone®. Studien är en del av det tidigare kommunicerade feasibility-avtalet mellan bolagen, som syftar till att utveckla en ny behandling för lungsjukdomar. Studieresultaten kommer att presenteras på Respiratory Drug Delivery (RDD®) 2024, som äger rum i Tucson, Arizona, den 5-9 maj 2024.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Iconovo AB den 6 mars 2024

Idag, den 6 mars 2024, hölls extra bolagsstämma i Iconovo AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Iconovo erhåller anslag om SEK 680 000 från Innowwide för satsning på den Sydkoreanska marknaden

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att bolaget har erhållit ett anslag om SEK 680 000 kronor från Innowwide. Anslaget ska användas för att utföra en marknadsstudie för att kunna introducera företagets tjänster och produkter på den Sydkoreanska marknaden. Projektet kommer att genomföras under perioden april till september 2024 och är en del av Iconovo Accelerator programmet som företaget tidigare har kommunicerat om.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ICONOVO AB

Aktieägarna i Iconovo AB, org.nr 556938–0156, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 6 mars 2024 kl. 12.00 i bolagets lokaler på Ideon Science Park, Delta 6, på Ideongatan 3B i Lund.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2023

Q4 2023 | 15 februari 2024

Iconovo genomför riktad nyemission om 33,3 MSEK, delvis villkorad av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma och tidigarelägger offentliggörande av bokslutskommunikén

Iconovo AB (”Iconovo” eller ”Bolaget”) genomför en riktad nyemission av 4 162 500 aktier till en teckningskurs om 8,0 kronor per aktie (”Nyemissionen”). I Nyemissionen deltar bl.a. de befintliga aktieägarna Gerald Engström, Fjärde AP-fonden, Andra AP-fonden och Cicero Fonder. Vidare breddas Bolagets aktieägarbas genom deltagande från bland annat Landia och Bolite. Genom Nyemissionen tillförs Bolaget en bruttolikvid om 33,3 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. En del av Nyemissionen, motsvarande 14,5 MSEK av bruttolikviden före transaktionskostnader, är villkorad av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma den 6 mars 2024. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande. Med anledning av Nyemissionen har styrelsen beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av Bolagets bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2023. Bokslutskommunikén kommer att offentliggöras omedelbart efter detta pressmeddelande.

Iconovo tecknar ytterligare avtal med Kiox Pharma för utveckling av en ny inhalerbar behandling av interstitiell lungsjukdom

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att bolaget har ingått avtal om att fortsätta formuleringsutvecklingen med det danska bolaget Kiox Pharma inom sällsynta lungsjukdomar. Detta är en fortsättning på samarbetet mellan företagen som tillkännagavs förra året. Det nya avtalet innebär intäkter om 2,7 miljoner SEK för Iconovo under 2024, utöver de 1,6 miljoner SEK som bolaget redan erhållit under 2023.

Iconovo lanserar förbättrade versioner av nasala ICOone® inhalator

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, lanserar idag förbättrade versioner av nasala ICOone® pulverinhalator. Inhalatorerna är utformade för att erbjuda en hög teknisk prestanda och minimera risken för användarfel. Vidareutvecklingen av ICOone® Nasal har skett inom ramarna för ett framgångsrikt utvecklingssamarbete med Bill & Melinda Gates Foundation.

Iconovo erhåller order från Top-10 Pharma-bolag för utvärdering av flerdosinhalator

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att bolaget har erhållit en order från ett bolag som rankas omsättningsmässigt bland de tio största läkemedelsbolagen i världen för att utvärdera en flerdosinhalator från Iconovo. Studien är en så kallad in-vitro-studie för att bedöma inhalatorns lämplighet vid utveckling av ett originalläkemedel. Ordervärdet är 220 000 SEK och ska utföras under de tre närmsta månaderna. Ordervärdet är begränsat men kan leda till ytterligare samarbete om utvärderingen faller ut positiv.

Iconovo rekryterar Gary Pitcairn (PhD) som Senior Scientific Advisor

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att Gary Pitcairn kommer att börja arbeta för bolaget i rollen som Senior Scientific Advisor. Gary är en erkänd expert inom utveckling av läkemedelsberedningar för inhalation, och är ordförande i den vetenskapliga organisationskommittén för den årliga internationella konferensen Drug Delivery to the Lungs (DDL).