Iconovo receives a US patent for ICOcap® that strengthens the offering for more customer collaborations

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, announces today that the U.S. Patent and Trademark Office has approved the company's application for design protection of the ICOcap® inhaler. Iconovo recently regained the global rights to sell and distribute ICOcap® from Stevanato Group and intends to intensify the marketing of the inhaler towards international pharmaceutical companies, while Stevanato Group will act as the exclusive contract manufacturer.

Iconovo beviljas ett amerikanskt patent för ICOcap® som stärker erbjudandet för att nå fler kundsamarbeten

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att den amerikanska patentmyndigheten, U.S. Patent and Trademark Office, har godkänt bolagets ansökan om ett mönsterskydd för inhalatorn ICOcap®. Iconovo återtog nyligen de globala rättigheterna att sälja och distribuera ICOcap® från Stevanato Group och avser att intensifiera marknadsföringen av inhalatorn mot internationella läkemedelsbolag, medan Stevanato Group kommer att agera som exklusiv kontraktstillverkare.

Iconovo inleder kontaktfasen i den strukturerade processen för att utlicensiera ICOpre

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att man har gjort framsteg mot en utlicensiering av sin egenutvecklade förfyllda inhalator ICOpre® genom att inleda fasen med fokuserade kontaktskapande aktiviteter. I slutet av maj gav Iconovo den globala investmentbanken Stifel i uppdrag att hantera en strukturerad process för att maximera det kommersiella värdet av ett framtida avtal. Processen fortskrider väl och flera internationella läkemedelsbolag har nu ingått sekretessavtal inför vidare utvärdering av inhalatorplattformen.

Iconovo launches the outreach phase in the structured process for out-licensing of ICOpre

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, today announces that it has made progress towards an out-licensing of its proprietary pre-filled inhaler ICOpre® by launching the outreach phase. In late May, Iconovo appointed the global investment bank Stifel to manage a structured process to maximize the commercial value of a future agreement. The process is proceeding well and several international pharmaceutical companies have now entered into confidential disclosure agreements to evaluate the inhaler platform.

Iconovos ny styrelseledamot förvärvar aktier för 204 373 SEK

Iconovo AB (publ) meddelar idag att Carl Lindgren, ny styrelseledamot, har förvärvat 12 500 aktier för totalt 204 373 SEK.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Iconovo AB den 28 augusti 2023

Vid extra bolagsstämma i Iconovo AB (”Bolaget”) den 28 augusti 2023 beslutades följande:

Iconovo stärker patentskyddet för ICOres® i EU

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att den europeiska patentmyndigheten European Patent Office (EPO) avser att godkänna Iconovos ansökan om ännu ett patent för inhalatorplattformen ICOres®. ICOres® används redan i flera av Iconovos kundprojekt och det nya patentet stärker det immateriella skyddet, till fördel för de kunder som i framtiden kommer att lansera läkemedelsprodukter baserade på bolagets unika inhalator.

Iconovo strengthens patent protection for ICOres® in the EU

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, today announces that the European Patent Office (EPO) intends to approve Iconovo's application for yet another patent for the inhalation platform ICOres®. ICOres® is already being used in several of Iconovo's customer projects, and this new patent strengthens the intellectual property rights, benefiting customers who will launch pharmaceutical products based on the company's unique inhaler in the future.

Iconovo får ytterligare utvecklingsuppdrag av Kiox Pharma gällande ny inhalerbar behandling mot sällsynt sjukdom

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att företaget ingått ett avtal om genomförande av en preklinisk farmakokinetisk studie med danska Kiox Pharma, verksamma inom sällsynta lungsjukdomar. Detta innebär en fortsättning av det samarbete mellan bolagen som annonserades i ett pressmeddelande den 9 juni i år. Det nya avtalet innebär intäkter om 1,1 miljoner kronor till Iconovo, i tillägg till de 0,5 miljoner kronor som bolaget redan har erhållit.

Iconovo receives additional development contract from Kiox Pharma for new inhalable treatment against rare disease

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, today announces that the company has entered into an agreement to conduct a preclinical pharmacokinetic study with Danish rare lung disease company Kiox Pharma. This is a continuation of the collaboration between the companies that was announced in a press release on June 9th this year. The new agreement entails revenues of SEK 1.1 million for Iconovo, in addition to the SEK 0.5 million that the company has already received.