Iconovo får ytterligare utvecklingsuppdrag av Kiox Pharma gällande ny inhalerbar behandling mot sällsynt sjukdom

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att företaget ingått ett avtal om genomförande av en preklinisk farmakokinetisk studie med danska Kiox Pharma, verksamma inom sällsynta lungsjukdomar. Detta innebär en fortsättning av det samarbete mellan bolagen som annonserades i ett pressmeddelande den 9 juni i år. Det nya avtalet innebär intäkter om 1,1 miljoner kronor till Iconovo, i tillägg till de 0,5 miljoner kronor som bolaget redan har erhållit.

Iconovo receives additional development contract from Kiox Pharma for new inhalable treatment against rare disease

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, today announces that the company has entered into an agreement to conduct a preclinical pharmacokinetic study with Danish rare lung disease company Kiox Pharma. This is a continuation of the collaboration between the companies that was announced in a press release on June 9th this year. The new agreement entails revenues of SEK 1.1 million for Iconovo, in addition to the SEK 0.5 million that the company has already received.

Iconovo befäster sina långsiktiga finansiella mål för 2027, förväntad helårslönsamhet 2026

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att bolaget räknar med att uppnå lönsamhet under ett enskilt kvartal såväl 2024 som 2025 och helårslönsamhet från och med 2026. För år 2027 förväntas intäkter om 250 miljoner kronor med en EBITDA-marginal på 50 procent, vilket är i linje med de mål som kommunicerades i juni 2022. Cirka 85 procent av de prognosticerade intäkterna kommer från projekt som redan har initierats. Bolagets strategiska satsning på sitt erbjudande inom kontraktsutveckling (CDMO) av inhalerbara läkemedel är en viktig bidragande faktor och målet för antal nya affärer höjs till tre till fem nya avtal per år.

Iconovo confirms its long-term financial targets for 2027 with expected full-year profitability in 2026

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, announces today that the company expects to achieve profitability in a single quarter in both 2024 and 2025 and full-year profitability from 2026. For 2027, revenues of SEK 250 million are expected with an EBITDA margin of 50 percent, which is in line with the financial targets communicated in June 2022. Approximately 85 percent of the projected revenues come from projects that have already been initiated. The company's strategic focus on its offering in contract development (CDMO) of inhalable drugs is an important contributing factor and the target for the number of new deals is raised to three to five new agreements per year.

KVARTALSRAPPORT, Q2 2023

”Vi fortsätter att se goda resultat av våra strukturerade insatser för att öka kännedomen om Iconovo bland potentiella kunder. Tre nya samarbetsavtal har ingåtts under kvartalet.” Johan Wäborg, vd

Iconovo increases sales efforts and supply chain security for ICOcap through restructured agreement with Stevanato

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, announces that it has regained the global rights to sell and distribute ICOcap® inhalers from Stevanato Group. Iconovo now aims to increase sales efforts pertaining to ICOcap®, and Stevanato Group will serve as the sole manufacturing partner. In conjunction with restructuring the agreement, Iconovo will receive a payment of EUR 200,000 during the third quarter to be used for the application for CE certification of ICOcap. The amended collaboration structure is expected to increase the company's future profit margin on products sold.

Iconovo ökar försäljningsinsatserna och säkrar produktionen för ICOcap genom omstrukturerat avtal med Stevanato

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar att man har återtagit de globala rättigheterna att sälja och distribuera ICOcap® inhalatorer från Stevanato Group. Iconovo avser nu att kraftigt öka försäljningsinsatserna avseende ICOcap® medan Stevanato Group kommer att förbli enda kontraktstillverkare av ICOcap. I samband med omstruktureringen av avtalet kommer Iconovo att erhålla en betalning om EUR 200 000 under tredje kvartalet som ska användas för att ansöka om CE-märkning av ICOcap. Den förändrade samarbetsstrukturen förväntas öka bolagets framtida vinstmarginal på sålda produkter.

Iconovo initiates structured process for out-licensing of ICOpre with a global investment bank

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, today announces that it has engaged the global investment bank Stifel to lead a structured process to out-license its proprietary pre-filled inhaler ICOpre®. Iconovo has previously announced that negotiations are ongoing with an unnamed pharmaceutical company regarding a potential license agreement for ICOpre®. In light of increased interest in the inhaler platform from other pharmaceutical companies, Stifel will now lead the continued out-licensing process to maximize the commercial value of a future agreement.

Iconovo inleder strukturerad process för utlicensiering av ICOpre i samarbete med global investmentbank

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att man har anlitat den globala investmentbanken Stifel för att leda en strukturerad process i syfte att utlicensiera sin egenutvecklade förfyllda inhalator ICOpre®. Iconovo har sedan tidigare annonserat att förhandlingar pågår med ett icke namngivet läkemedelsföretag om ett potentiellt licensavtal för ICOpre®. Mot bakgrund av ett ökat intresse för inhalatorplattformen från andra läkemedelsföretag kommer Stifel nu att leda den fortsatta utlicensieringsprocessen för att maximera det kommersiella värdet av ett framtida avtal.

Rättelse: DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2023

Genomförd riktad emission på 55 MSEK stärkar bolaget