BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2023

Q4 2023 | 15 februari 2024

YEAR-END REPORT JANUARY-DECEMBER 2023

Q4 2023 | 15 February 2024

Iconovo carries out a directed share issue of SEK 33.3 million, partly subject to subsequent approval by the Extraordinary General Meeting, and brings forward the publication of the year-end report

Iconovo AB (“Iconovo” or the “Company”) carries out a directed share issue of 4,162,500 shares at a subscription price of SEK 8.0 per share (the “Share Issue”). The participants in the share issue include, amongst others, the existing shareholders Gerald Engström, Fjärde AP-fonden, Andra AP-fonden and Cicero Fonder. Furthermore, the Company’s shareholder base is broadened by participation from, amongst others, Landia and Bolite. Through the Share Issue, the Company will receive gross proceeds of SEK 33.3 million before transaction costs. Part of the Share Issue, corresponding to SEK 14.5 million of the gross proceeds before transaction costs, is conditional upon subsequent approval by an Extraordinary General Meeting to be held on March 6, 2024. Notice of the Extraordinary General Meeting will be announced in a separate press release. Due to the Share Issue, the Board of Directors has decided to bring forward the publication of the Company’s year-end report for the financial year 2023. The year-end report will be published immediately after this press release.

Iconovo genomför riktad nyemission om 33,3 MSEK, delvis villkorad av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma och tidigarelägger offentliggörande av bokslutskommunikén

Iconovo AB (”Iconovo” eller ”Bolaget”) genomför en riktad nyemission av 4 162 500 aktier till en teckningskurs om 8,0 kronor per aktie (”Nyemissionen”). I Nyemissionen deltar bl.a. de befintliga aktieägarna Gerald Engström, Fjärde AP-fonden, Andra AP-fonden och Cicero Fonder. Vidare breddas Bolagets aktieägarbas genom deltagande från bland annat Landia och Bolite. Genom Nyemissionen tillförs Bolaget en bruttolikvid om 33,3 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. En del av Nyemissionen, motsvarande 14,5 MSEK av bruttolikviden före transaktionskostnader, är villkorad av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma den 6 mars 2024. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande. Med anledning av Nyemissionen har styrelsen beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av Bolagets bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2023. Bokslutskommunikén kommer att offentliggöras omedelbart efter detta pressmeddelande.

Iconovo signs additional contract with Kiox Pharma for the development of a new inhalable treatment for interstitial lung disease

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, today announces that the company has entered into an agreement to continue the formulation development with Danish rare lung disease company Kiox Pharma. This is a continuation of the collaboration between the companies that was announced last year. The new agreement entails revenues of SEK 2.7 million for Iconovo during 2024, in addition to the SEK 1.6 million that the company received during 2023.

Iconovo tecknar ytterligare avtal med Kiox Pharma för utveckling av en ny inhalerbar behandling av interstitiell lungsjukdom

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att bolaget har ingått avtal om att fortsätta formuleringsutvecklingen med det danska bolaget Kiox Pharma inom sällsynta lungsjukdomar. Detta är en fortsättning på samarbetet mellan företagen som tillkännagavs förra året. Det nya avtalet innebär intäkter om 2,7 miljoner SEK för Iconovo under 2024, utöver de 1,6 miljoner SEK som bolaget redan erhållit under 2023.

Iconovo receives order from Top-10 Pharma company for evaluation of multi-dose inhaler

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, today announces that it has received an order from a company revenue wise ranking among the top ten largest pharma companies in the world to evaluate a multi-dose inhaler from Iconovo. The study is a so-called in-vitro study to assess the suitability of using the inhaler in the development of an originator medicine. The order value is 220 000 SEK and is to be performed during next three months. The order value is limited but may lead to further collaboration if the evaluation concludes positive.

Iconovo erhåller order från Top-10 Pharma-bolag för utvärdering av flerdosinhalator

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att bolaget har erhållit en order från ett bolag som rankas omsättningsmässigt bland de tio största läkemedelsbolagen i världen för att utvärdera en flerdosinhalator från Iconovo. Studien är en så kallad in-vitro-studie för att bedöma inhalatorns lämplighet vid utveckling av ett originalläkemedel. Ordervärdet är 220 000 SEK och ska utföras under de tre närmsta månaderna. Ordervärdet är begränsat men kan leda till ytterligare samarbete om utvärderingen faller ut positiv.

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2023

Q3 2023 | 27 oktober 2023

QUARTERLY REPORT Q3-2023

Q3 2023 | 27 October 2023