DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2023

Q3 2023 | 27 oktober 2023

”Vi fortsätter vår väg mot lönsamhet med fokus på licensavtal för ICOpre, kostnadseffektivitet i verksamheten och en satsning på att ingå fler affärer genom vårt CDMO-erbjudande. ”

Johan Wäborg, vd

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2023

I augusti fick Iconovo ytterligare utvecklingsuppdrag av Kiox Pharma gällande ny inhalerbar behandling. Projektet baseras på en omformulering av en FDA-godkänd läkemedelssubstans i en av Iconovos patentskyddade inhalatorer; ICOcap. Syftet är att utveckla en ny behandling, mot interstitiell lungsjukdom. Det nya avtalet innebär intäkter om 1,1 mSEK till Iconovo, i tillägg till de 0,5 mSEK som bolaget redan har erhållit.

Iconovo har stärkt patentskyddet av både ICOres® och ICOcap®. Den europeiska patentmyndigheten (EPO) har utfärdat en så kallad Intention to Grant för en patentansökan kopplad till ICOres®, vilket innebär att Iconovo kommer att erhålla ett stärkt patentskydd för inhalatorn i Europa fram till 2040. ICOres® är sedan tidigare skyddad av patent i övriga Europa (EPO), Sverige, Indien, Kina och USA. Den amerikanska patentmyndigheten, U.S. Patent and Trademark Office, har godkänt bolagets ansökan om ett mönsterskydd för inhalatorn ICOcap®. Detta patent är giltigt till maj 2037. Inhalatorn är sedan tidigare skyddad av patent i Europa. ICOcap® är en av de inhalatorplattformar som utgör basen för Iconovos kund-erbjudande inom kontraktsutveckling (CDMO)

I augusti befäste Iconovo sina långsiktiga finansiella mål för 2027 och förväntar nu helårslönsamhet 2026. Cirka 85 procent av de prognosticerade intäkterna kommer från projekt som redan har initierats. Bolagets strategiska satsning på sitt erbjudande inom kontraktsutveckling (CDMO) av inhalerbara läkemedel är en viktig bidragande faktor och målet för antal nya affärer höjs till tre till fem nya avtal per år.

I september meddelade Iconovo att man har gjort framsteg mot en utlicensiering av sin egenutvecklade förfyllda inhalator ICOpre® genom att inleda fasen med fokuserade kontaktskapande aktiviteter tillsammans med den globala investmentbanken Stifel. Nyligen avslutade Iconovo en interaktion med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA angående kraven för att göra ICOpre® utbytbar mot Ellipta i USA.

I september slutförde Monash University rekryteringen till den kliniska fas I-studien av inhalerat oxytocin i ICOone®, som inleddes tidigare i år i Melbourne, Australien. Resultaten förväntas offentliggöras i början av 2024.

En omstrukturering av Iconovo’s avtal med Stevanato Group för ICOcap® genomfördes i början av juli. För Iconovo innebär det att vi kan förvänta oss en ökning av bolagets framtida vinstmarginal på sålda produkter och att vi säkrat en tillverkningskapacitet för volymer på upp till en miljon enheter. Iconovo erhöll i juli en betalning på 0,2 mEUR (2,3 mSEK) i samband med avtalet.

I sluten av september genomförde Iconovo en riktad nyemission om cirka 19,2 mSEK i två trancher. Gerald Engström investerade 12,5 mSEK och blev därigenom Bolagets största aktieägare. Därutöver deltog bland annat även Abraxas Holding AB (kontrolleras av Mats Johansson), Andra AP-fonden, Humle Fonder och Cicero Fonder.

Väsentliga händelser efter tredje kvartalets utgång
Av nettolikviden om 17,7 mSEK blev Tranche 1 betald i början av oktober och Tranche 2, enbart riktad till Abraxas Holding AB, kommer att betalas i slutet av oktober om den extra bolagsstämman godkänner styrelsens beslut.

NYCKELTAL FÖR KONCERNEN

Belopp i kSEK om inget annat anges Jul-sep 2023 Jul-sep 2022 Jan-sep 2023 Jan-sep 2022 Jan-dec 2022
Nettoomsättning 3 181 7 205 6 111 17 082 17 116
Rörelseresultat -9 952 -10 077 -35 919 -31 772 -48 359
Periodens kassaflöde -11 214 -15 453 3 292 -52 893 -81 591
Resultat per aktie (SEK) före och efter full utspädning -0,97 -1,14 -3,59 -3,56 -5,44
Likvida medel 16 737 61 691 16 737 61 691 13 446
Eget kapital 120 436 105 828 120 436 105 828 89 294
Antal aktier vid periodens utgång 11 592 724 8 847 500 11 592 724 8 847 500 8 847 500
Antal licensavtal (royalty) 5 6 5 6 6
Antal feasibilityavtal 4 2 4 2 2

VD-ORD
ICONOVO PÅ VÄG MOT LÖNSAMHET I FORTSATT HÖGT TEMPO

Trots ett tufft marknadsklimat med hög inflation och svag krona kunde vi under kvartalet kommunicera att våra långsiktiga mål kvarstår – att bli ett lönsamt bolag från och med helåret 2026 och att året därefter generera intäkter om 250 miljoner med en EBITDA-marginal på 50 procent. Vi ser positiva framtidsutsikter för alla tre delarna i Iconovos affärsmodell, kontraktsutveckling, licensavtal och produktförsäljning. Omkring 85 procent av de prognosticerade intäkterna kan tillskrivas projekt som vi redan initierat, vilket ger oss en stabil grund att stå på.

FLERA STORA LICENSAVTAL I SIKTE
I slutet av maj gav vi den globala investmentbanken Stifel i uppdrag att leda en strukturerad process för att maximera det kommersiella värdet av ett framtida licensavtal kopplat till vår inhalatorplattform ICOpre®. Processen fortskrider väl och flera internationella läkemedelsbolag har nu ingått sekretessavtal inför vidare utvärdering av inhalatorplattformen. Vår förhandlingsposition i den fortsatta processen styrks av att vi nyligen slutfört interaktionen med den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA angående kraven för att göra ICOpre® utbytbar mot det storsäljande läkemedlet Ellipta i USA. Ett licensavtal för ICOpre® förväntas vara på plats under första halvåret 2024, vilket ger goda förutsättningar för inhalatorn att bli den första generiska utmanaren till Ellipta i både EU och USA. Den första lanseringsmöjligheten i ICOpre-portföljen förväntas vara för en generisk version av astmaläkemedlet Relvar under 2027.

Utöver detta fortskrider vår utveckling av en generisk motsvarighet till Symbicort® (ICOres® budesonid/formoterol) med förväntad lansering under 2025.

ÖKAT FOKUS PÅ KONTRAKTSUTVECKLING
Vi fortsätter att utveckla Iconovo i högt tempo och har nu ökat fokus på vårt CDMO-erbjudande där vi expanderat vår kundbas samtidigt som flera av våra läkemedelsprojekt är på väg in i klinisk utvecklingsfas. Detta medför potentiellt större ordervärden för både kontraktsutveckling och licensavtal i framtiden och med det ökade möjligheter till royaltyintäkter. Baserat på det stora intresset för våra tjänster har vi också höjt vår ambitionsnivå till att ingå mellan tre och fem nya feasibility-avtal per år.

Vårt nya samarbete med det danska bolaget Kiox Pharma sker inom ramarna för just ett sådant feasability-avtal, där Iconovo kommer att utföra en preklinisk farmakokinetisk studie av en omformulering av en FDA-godkänd läkemedelssubstans i inhalatorn ICOcap®. Syftet är att ta fram en ny behandling mot interstitiell lungsjukdom, vilket ligger i linje med vår strategi för att etablera Iconovo som en ledande partner inom utveckling av nya inhalationsbehandlingar.

ÖKAR FÖRSÄLJNINGSINSATSERNA FÖR ICOCAP®
Under kvartalet har Iconovo gjort en satsning på ICOcap genom att omstrukturera avtalet med Stevanato. Iconovo har nu full kontroll över de globala sälj- och distributionsrättigheterna för ICOcap®. Förändringen innebär att vi kommer att öka försäljningsinsatserna avsevärt och att hela vinstmarginalen på sålda produkter kommer att tillfalla Iconovo. Stevanato kommer även i fortsättningen att ansvara för kontraktstillverkningen av inhalatorplattformen. Som en del av det ändrade avtalet erhöll Iconovo en betalning på EUR 200 000 som kommer att användas för en ansökan om CE-certifiering enligt MDR (Medical Device Regulation), planerad till slutet av 2023 / början av 2024. I samband med detta kommer vi också att anpassa vårt kvalitetsledningssystem för tillverkning och försäljning av medicintekniska produkter.

RIKTAD NYEMISSION TILLFÖRDE 19 MSEK
Strax före kvartalets utgång genomförde Iconovo en riktad nyemission som tillförde bolaget cirka 19,2 mSEK före emissionskostnader. I samband med emissionen blev Gerald Engström bolagets största aktieägare. Emissionslikviden kommer att användas till att fortsätta genomförandet av vår strategiska plan för att nå lönsamhet. Det stora intresset för att delta i emissionen bland våra befintliga ägare ser vi som ett tydligt kvitto på att vår strategi för utvecklingen av Iconovo till ett bolag med snabb försäljningstillväxt och hög lönsamhet är helt rätt och vi är mycket glada för att vi trots det tuffa marknadsläget har lyckats hålla fast vid våra uppsatta mål och genomföra en kapitalanskaffning till villkor som är gynnsamma för samtliga av våra aktieägare.

Vi fortsätter att driva all verksamhet med förstärkt fokus på kostnadseffektivitet. Den nuvarande storleken på vår organisation bedöms vara tillräcklig för att kunna hantera kommande utmaningar och generera de förväntade intäkterna. Genom att se över våra kostnader för framför allt konsulttjänster och administration har vi minskat vår kostnadsmassa med mer än 20 procent under de senaste två kvartalen jämfört med de föregående 12 månaderna. Det kommer krävas ytterligare några månader innan vissa av besparingsåtgärderna får full effekt, men vi ser redan att dessa effektiviseringar tillsammans med ökande försäljningsintäkter resulterat i en uppåtgående trend för justerad EBITDA.

Ett 6-månaders rullande medelvärde av justerad EBITDA är det bästa sättet att illustrera förbättringen under de senaste två kvartalen. Vi lämnar nu en period med relativt höga kostnader, framför allt förknippade med utvecklingen av ICOpre, kombinerat med låga intäkter från kundprojekt under Q4 2022 och Q1 2023. Genom att fokusera på våra viktigaste projekt, kostnadseffektivitet och fler affärer räknar vi med en succesivt ökande EBITDA fortsättningsvis.

Vi har en händelserik tid framför oss med såväl utmaningar som möjligheter, och jag är övertygad om att vi genom att fortsätta att arbeta efter den fastlagda strategin kommer att nå våra uppsatta mål om lönsamhet enligt plan.

Johan Wäborg
Verkställande direktör


Detta är ICONOVO

Iconovo utvecklar nya inhalationsläkemedel i samarbete med internationella läkemedelsföretag på en växande marknad. Inhalationsläkemedel innebär stora fördelar jämfört med till exempel tablettbehandling eller injektioner men är svårt att utveckla eftersom de kräver specialkompetens inom flera områden.

Originalläkemedel
Iconovo har redan etablerat tre samarbetsavtal med forskande läkemedelsbolag kring utvecklingen av helt nya behandlingar, där bolagets patentskyddade inhalatorer skapar mervärden. Försäljningen av läkemedel och vacciner mot sjukdomar där inhalatorer kan ge stora fördelar uppgår till nästan 100 000 mUSD per år.

Generikaläkemedel
Marknaden för inhalerade läkemedel mot astma och KOL uppgår till cirka 28 000 mUSD. I takt med att inhalerade storsäljare tappar patenten uppstår betydande kommersiella möjligheter för generikabolagen. Iconovos produkter har potential att bland annat ersätta läkemedel som administreras i inhalatorerna Turbuhaler® och Ellipta®. Försäljningen av Symbicort Turbuhaler® uppgick 2022 till 2 600 mUSD och försäljningen av Ellipta®-inhalerade läkemedel till 4 500 mUSD.

Iconovos modell ger hög kommersiell potential med en låg utvecklingsrisk
Intäktsströmmarna från Iconovos kundsamarbeten består av initiala betalningar för tillgång till bolagets teknologi, milstolpsbaserade ersättningar under utvecklingsarbetet och royalties. För nya originalläkemedel uppgår royaltynivån normalt till låga ensiffriga procentsatser av försäljningen och för generikaprodukter till mellanfem och tio procent.

Inhalatorplattformar

Iconovo har fyra plattformar som tillsammans täcker marknadens olika behov av effektiva och användarvänliga inhalatorer, och som kan generera betydande kommersiella möjligheter både vid utveckling av helt nya läkemedel och vid patentutgångar för etablerade läkemedel.

ICOres® en inhalator för torrpulver som påminner om AstraZenecas storsäljare Turbuhaler®. ICOres är den enda reservoarinhalator som kan fyllas med upp till tre olika läkemedelssubstanser.
ICOpre® är en flergångsinhalator med förfyllda doser som kan anpassas till alla typer av inhalationspulver. ICOpre bygger på en unik, patentsökt princip som minimerar risken för intrång på de immateriella rättigheterna för andra inhalatorer.
ICOcap® är en inhalator för läkemedel i kapslar som laddas en i taget. Den har en robust och unikt greppvänlig design, ett patenterat integrerat lock och ett lågt inhalationsmotstånd. En standardversion av ICOcap finns tillgänglig off-the-shelf, och inhalatorn kan dessutom optimeras för att ge maximal produktprestanda för en given läkemedelssubstans.
ICOone® är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Konstruktionen gör det lätt att snabbt lära sig hantera inhalatorn och ger en extremt låg tillverkningskostnad. ICOone kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade, vilket är viktigt för många biologiska läkemedel och vacciner. Inhalatorn utformas med en eller två kaviteter (hålrum) – en stor fördel vid utveckling av läkemedel baserade på två eller fler aktiva substanser.
ICOone® finns även i en version för nasal inhalation, ICOone® Nasal – en unik, patenterad inhalator med en mycket låg tillverkningskostnad. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar, vaccination och vid behovsmedicinering då den erbjuder många medicinska och praktiska fördelar till en oöverträffat låg behandlingskostnad. 

FINANSIELLA KOMMENTARER 1 JULI – 30 SEPTEMBER 2023/

Omsättning och resultat
Försäljningen under juli – september 2023 uppgick till 3 181 (7 205) kSEK, och utgjordes av ersättningar inom fyra projekt.

Försäljningen under januari – september 2023 uppgick till 6 110 (17 082) kSEK, och utgjordes av ersättningar inom fem projekt.

Belopp i TKR Jul-sep 2023 Jul-sep 2022 Jan-sep 2023 Jan-sep 2022 Jan-dec 2022
Milstolpsersättningar 3 181 7 205 6 110 17 082 17 116
Licensintäkter
Royaltyintäkter
Nettoomsättning 3 181 7 205 6 110 17 082 17 116

Övriga rörelseintäkter har påverkats negativt av valutaeffekter från kundfordringar under juli-september 2023 men positivt ackumulerat de första nio månaderna.

Aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 3 566 (4 467) kSEK under juli – september 2023, och utgjordes huvudsakligen av utveckling av ICOpre plattformen med tillhörande formuleringar. Under januari – september 2023 var aktiverade utvecklingskostnader 15 224 (20 585) kSEK.

Kostnader för råvaror och förnödenheter sjönk under juli – september 2023 till 2 268 (8 499) kSEK. Under tredje kvartalet 2022 genererades höga kostnader i ett kundprojekt för inhalerbart covid-19 vaccin, som avslutades fjärde kvartalet 2022. Kostnader för råvaror och förnödenheter uppgick till 8 413 (23 854) kSEK ackumulerat de första nio månaderna. Kostnaderna för den jämförbara perioden 2022 lyftes också av kostnaderna för vaccinprojektet.

Övriga externa kostnader uppgick under juli – september 2023 till 4 873 (3 296) kSEK, kostnaderna inkluderar en ökad reserv för osäkra kundfordringar om 1 350 kSEK. Exklusive denna reservering ökade övriga externa kostnader med drygt 200 kSEK primärt på grund av ökade kostnader till konsulter och advokater.

Under januari – september 2023 uppgick övriga externa kostnader till 20 356 (12 556) kSEK, inklusive en ökad reserv för osäkra kundfordringar om 6 750 kSEK. Exklusive denna reservering ökade övriga externa kostnader med 1 050 kSEK. Genom ovan reserveringar anser bolaget att eventuella risker i kundfordringarna är hanterade resultatmässigt för framtiden.

Personalkostnader för juli – september 2023 ökade marginellt till 8 077 (7 919) kSEK och ökningen speglar ökade löner. Under januari – september 2023 ökade personalkostnaderna till 27 610 (26 911) kSEK av samma orsak.

Genomsnittligt antal heltidsanställda (FTE) var för juli – september 2023: 31,0, varav 15,6 kvinnor och 15,4 män (31,5, varav 16,4 kvinnor och 15,0 män) och för januari – september 2023: 31,5, varav 17,0 kvinnor och 14,4 män (29,8, varav 15,5 kvinnor och 14,2 män). Under september 2023 var antal heltidsanställda 30,7.

Finansnettot uppgick till -20 (14) kSEK för juli – september 2023 och till -72 (248) kSEK för januari – september 2023.

Resultatet för perioden juli – september 2023 uppgick till -9 971 (-10 063) kSEK och ackumulerat januari – september 2023 till -35 990 (-31 524) kSEK.

Investeringar och avskrivningar
Investeringar i materiella tillgångar under juli – september 2023 minskade till 309 (767) kSEK och under januari – september 2023 till 655 (4 557) kSEK. Investeringar i immateriella tillgångar under juli – september 2023 uppgick till 4 144 (4 682) kSEK och under januari – september till 14 966 (21 288) kSEK. Investeringen i immateriella tillgångar är primärt hänförlig till investeringar i ICOpre och ICOcap plattformen med tillhörande formuleringar.

Totala kostnaden för avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar under juli – september 2023 uppgick till 2 562 (2 454) kSEK och under januari – september 2023 till 7 536 (6 595) kSEK.

Likviditet, kassaflöde och nettoskuld
Koncernens likvida medel vid periodens slut uppgick till 16 737 (42 144) kSEK och inkluderar inte nettolikviden om 17,7 mSEK från den riktade nyemissionen som annonserades 26 september 2023. Det finns inga räntebärande skulder i verksamheten.

Kassaflöde från den löpande verksamheten under juli – september 2023 uppgick till -5 025 (-9 389) kSEK och under januari – september 2023 till -29 353 (-25 640) kSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under juli – september 2023 till -4 453 (-5 449) och under januari – september till -15 621 (-25 845) kSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till -1 735 (-615) kSEK under juli – september och innehåller emissionskostnader från den ovannämnda riktade nyemission. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 48 265 (-1 408) kSEK. I februari 2023 genomförde bolaget en riktad nyemission, som tillförde bolaget 51 345 kSEK efter emissionskostnader

Periodens kassaflöde för juli – september 2023 uppgick till -11 213 (-15 453) kSEK och för januari – september 2023 till 3 292 (-52 893) kSEK.

Eget kapital
Det egna kapitalet vid periodens slut uppgick till 120 436 (105 828) kSEK. Totala tillgångar vid periodens slut uppgick till 142 580 (141 265) kSEK.

MODERBOLAGET

Omsättning och resultat
Försäljningen under juli – september 2023 uppgick till 3 181 (7 205) kSEK, och utgjordes av ersättningar inom fyra projekt. Resultatet för perioden var -10 162 (-9 252) kSEK.

Eget kapital
Det egna kapitalet per 30 september 2023 uppgick till 125 622 (108 322) kSEK.

Kontaktinformation och kalender

Johan Wäborg, VD
Tel.: +46 707 78 51 71, johan.waborg@iconovo.se

Gunnar Gårdemyr, styrelseordförande
gunnar.gardemyr@gmail.com

Iconovo AB (publ)
Ideon Science Park, Ideongatan 3B, SE-223 70 LUND
Tel +46 46 275 6777, info@iconovo.se, www.iconovo.se
Organisationsnummer Iconovo AB, 556938 – 0156

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm, Telefon: +46 8 463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se

Kalender
Bokslutskommuniké 2023 29 feb. 2024

Årsredovisning för 2022 finns tillgänglig på bolagets hemsida.
Iconovos aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market, Ticker: ICO, ISIN kod: SE0010868943

Nyckeltalsdefinitioner
EBITDA (Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och amorteringar). Rörelseresultat före avskrivningar och amorteringar.
Justerad EBITDA. EBITDA justerad för reservering för osäkra kundfordringar.

Styrelsens intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna kvartalsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Lund den 27 oktober 2023,
Styrelsen, Iconovo AB

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat i sammandrag

Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Noter
Redovisningsprinciper
Iconovo upprättar koncernredovisningen i enlighet med IFRS, International Financial Reporting Standards, så som de antagits av EU. Vidare tillämpar koncernen Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 (Kompletterande redovisningsregler för koncerner). Koncernen använder anskaffningsvärde för balansposters värdering där inte annat framgår. Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34. IFRS är under konstant utveckling, nya standarder och tolkningar publicerats fortlöpande. Inga nya standarder som bedöms påverka periodens resultat och finansiella ställning har trätt i kraft. Fullständiga redovisningsprinciper som koncernen tillämpar återfinns i årsredovisningen 2022 på sidan 61-69.

Nyckeltal