KVARTALSRAPPORT Q1-2024

Q1 2024 | 25 april 2024

”Vi har gjort en rivstart in i 2024”

Johan Wäborg, vd

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 1 JANUARI – 31 MARS 2024

Iconovo erhöll en order från ett bolag som rankas omsättningsmässigt bland de tio största läkemedelsbolagen i världen för att utvärdera en flerdosinhalator från Iconovo. Studien är en så kallad in-vitro-studie för att bedöma inhalatorns lämplighet vid utveckling av ett originalläkemedel. Ordervärdet är ca. 21 500 USD och bokfördes under första kvartalet.

Bolaget ingick ett avtal om att fortsätta formuleringsutvecklingen med Kiox Pharma inom sällsynta lungsjukdomar. Detta är en fortsättning på samarbetet mellan företagen som tillkännagavs förra året. Det nya avtalet innebär intäkter om 2,7 mSEK för Iconovo under 2024, utöver de 1,6 mSEK som bolaget redan erhållit under 2023. Projektet bygger på en omformulering av en FDA-godkänd läkemedelssubstans i en av Iconovos patenterade inhalatorer; ICOcap. Målet är att utveckla en ny inhalerbar behandling av interstitiell lungsjukdom (ILD). Värdet på marknaden för ILD-behandling var över USD 4 miljarder 2022.

I februari 2024 genomförde Iconovo en riktad nyemission om 33,3 mSEK före emissionskostnader. I nyemissionen deltog bl.a. de befintliga aktieägarna Gerald Engström, Fjärde AP-fonden, Andra AP-fonden och Cicero Fonder. Vidare breddas bolagets aktieägarbas genom deltagande från Landia, Bolite och Akonit.

Bolaget erhöll i mars ett anslag om 680 000 SEK från Innowwide. Anslaget ska användas för att utföra en marknadsstudie för att kunna introducera företagets tjänster och produkter på den sydkoreanska marknaden. Projektet kommer att genomföras under perioden april till september 2024 och är en del av Iconovo Accelerator programmet som företaget tidigare har kommunicerat.

Iconovo lanserade i februari förbättrade versioner av nasala ICOone® pulverinhalator. Inhalatorerna är utformade för att erbjuda en hög teknisk prestanda och minimera risken för användarfel. Vidareutvecklingen av ICOone® Nasal har skett inom ramarna för ett framgångsrikt utvecklingssamarbete med Bill & Melinda Gates Foundation.

Iconovo och Affilogic presenterade i mars positiva resultat från en feasibility-studie med ett Nanofitin®-baserat biologiskt läkemedel mot luftvägsvirus i ICOone®. Resultaten bekräftade att Nanofitins® kan formuleras som ett spraytorkat pulver för inhalation, med bibehållen aktivitet och en finpartikelfraktion lämplig för leverans till lunga, och administreras med hjälp av ICOone®. Studieresultaten kommer i sin helhet att presenteras på kongressen Respiratory Drug Delivery 2024, Tucson, Arizona, den 5-9 maj 2024.

NYCKELTAL FÖR KONCERNEN

Belopp i kSEK om inget annat anges Jan-mar2024 Jan-mar2023 Jan-Dec 2023
Nettoomsättning 1 700 309 7 078
Rörelseresultat -9 573 -12 884 -45 777
Periodens kassaflöde 20 605 31 283 5 035
Resultat per aktie (SEK) före och efter full utspädning -0,69 -1,35 -4,39
Likvida medel 39 084 44 729 18 480
Eget kapital 134 480 127 702 113,526
Antal aktier vid periodens utgång 15 918 375 10 222 500 11 755 875
Antal licensavtal (royalty) 5 6 5
Antal CDMO/feasibilityavtal 4 2 4

VD-ORD

RIVSTART IN I 2024
Årets första kvartal har till stor del präglats av affärutvecklande aktiviteter i form av flera kongresser och möten både i Europa och USA. Trenden vi såg i slutet av förra året med ett ökande intresse för våra produkter och tjänster håller i sig och vi har inlett flera dialoger med potentiella kunder och knutit en rad nya och viktiga kontakter på båda kontinenterna. Dessutom har vi slutit årets två första kundavtal och inlett uppbyggnaden av en portfölj med lovande kandidater för omformulering till inhalationsläkemedel.

ICONOVO UTVECKLAR AFFÄREN INOM OMFORMULERADE SUBSTANSER
De senaste månaderna har vi påbörjat ett intensivt arbete med att identifiera lovande substanser som är lämpliga för omformulering till inhalationsläkemedel i syfte att bygga upp en portfölj av substanser med stor marknadspotential som kan ges via torrpulverinhalation. Ambitionen är att vi genom att använda våra befintliga inhalationsplattformar och vår gedigna kompetens inom formulering ska ta dessa substanser fram till proof-of-concept in vitro till en låg kostnad för att sedan ingå partnerskap med medelstora läkemedelsbolag för vidare utveckling och kommersialisering. Vår nya medarbetare Gary Pitcairn, som anslöt till bolaget i rollen Senior Scientific Advisor i slutet av förra året, kommer att spela en nyckelroll i arbetet med att utveckla omformulerade läkemedel. Gary har ett stort nätverk och är en internationellt känd och ledande expert inom utveckling av läkemedelsberedningar för inhalation.

FRAMGÅNGSRIK EXPANSION AV CDMO-VERKSAMHETEN FORTSÄTTER
Vi växer alltjämt inom kontraktsutveckling av originalläkemedel i våra egenutvecklade inhalatorplattformar och planerar att fortsätta med den framgångsrika satsningen på expansion av CDMO-verksamheten. Kontraktsutvecklingen ger en god vinstmarginal på vårt utförda arbete och vi räknar med att den kommer att stå för en betydande del av intäkterna under de kommande åren. Genom kontraktsutvecklingen kan vi hjälpa kunderna att nå fram fortare och målet är att kunna ingå licensavtal med royaltyintäkter från marknadsförsäljning. Redan idag har vi fem aktiva kundavtal inom detta affärsområde, och vår ambition är att teckna mellan tre och fem nya avtal per år.

Med två nya kundavtal under det första kvartalet är vi redan på god väg mot målet för 2024. Det ena syftar till att på uppdrag av ett av världens tio största läkemedelsföretag genomföra en in-vitro-studie för att bedöma om en av våra flerdosinhalatorer lämpar sig för utveckling av ett originalläkemedel. Det andra avtalet gäller en omformulering av en redan FDA-godkänd läkemedelssubstans inom sällsynta lungsjukdomar i ICOcap® för det danska bolaget Kiox Pharma. Projektet är en fortsättning på den genomförbarhetsstudie och den prekliniska farmakokinetiska studie som vi utförde under förra året och innebär en ytterligare intäkt på 2,7 mSEK under 2024.

ICONOVO KNYTER NYA KONTAKTER PÅ FLERA MARKNADER
Den senaste tiden har vi medverkat på flera möten och kongresser både i USA och Europa, bland annat DCAT Week i New York, BIO Europe i Barcelona, och senast World Vaccine Congress i Washington DC där vi hade flera bra möten och diskussioner om hur ICOone® kan revolutionera administrationen av vacciner och förbättra den globala hälsan.

Parallellt med detta har vi tilldelats ett anslag på 680 000 SEK från det EU-finansierade innovationsprogrammet Innowwide för att genomföra en marknadsstudie i Sydkorea. Målet är att inhämta kunskap som ska ligga till grund för en introduktion av Iconovos tjänster och produkter i landet. Projektet är en del av Iconovos Accelerator-program och kommer att genomföras under perioden april till september i år. Ett av de första initiativen i programmet är att jag under maj kommer att representera Iconovo i en delegation från Business Sweden som ska besöka BIO Korea. Vi kommer där att ha ett flertal möten med ledare på de stora sydkoreanska läkemedelsbolagen för att knyta nya, viktiga kontakter i landet. En etablering på den sydkoreanska marknaden skulle inte bara innebära tillväxtmöjligheter för Iconovo i landet utan även öppna dörrar till andra marknader i Asien.

PROCESSEN FÖR UTLICENSIERING AV ICOPRE® FORTSKRIDER ENLIGT PLAN
Utlicensieringsprocessen för ICOpre® fortgår som planerat och vi arbetar intensivt för att snarast nå ett bra avtal med bäst lämpade partner. Detta skulle ge goda förutsättningar för inhalatorn att bli den första generiska utmanaren till Ellipta i både EU och USA. Den första lanseringsmöjligheten i ICOpre®-portföljen förväntas utgöras av en generisk version av astmaläkemedlet Relvar i EU under 2027.

Efter ett 2023 fyllt av utmaningar i omvärlden har vi nu gjort en rivstart in i 2024 och redan i första kvartalet tagit flera steg på vägen mot lönsamhet. Nu ser vi fram emot att ta till vara de möjligheter som identifierats redan under årets första kvartal och att ta nästa viktiga steg mot vårt mål att bli ett lönsamt bolag från och med helåret 2026.

Johan Wäborg
Verkställande direktör


Detta är ICONOVO

Iconovo utvecklar nya inhalationsläkemedel i samarbete med internationella läkemedelsföretag på en växande marknad. Inhalationsläkemedel innebär stora fördelar jämfört med till exempel tablettbehandling eller injektioner men är svårt att utveckla eftersom de kräver specialkompetens inom flera områden.

Originalläkemedel
Iconovo har redan etablerat tre samarbetsavtal med forskande läkemedelsbolag kring utvecklingen av helt nya behandlingar, där bolagets patentskyddade inhalatorer skapar mervärden. Försäljningen av läkemedel och vacciner mot sjukdomar där inhalatorer kan ge stora fördelar uppgår till nästan 100 000 mUSD per år.

Generikaläkemedel
Marknaden för inhalerade läkemedel mot astma och KOL uppgår till cirka 28 000 mUSD. I takt med att inhalerade storsäljare tappar patenten uppstår betydande kommersiella möjligheter för generikabolagen. Iconovos produkter har potential att bland annat ersätta läkemedel som administreras i inhalatorerna Turbuhaler® och Ellipta®. Försäljningen av Symbicort Turbuhaler® uppgick 2023 till 2 360 mUSD och försäljningen av Ellipta®-inhalerade läkemedel till 5 050 mUSD.

Iconovos modell ger hög kommersiell potential med en låg utvecklingsrisk
Intäktsströmmarna från Iconovos kundsamarbeten består av initiala betalningar för tillgång till bolagets teknologi, milstolpsbaserade ersättningar under utvecklingsarbetet och royalties. För nya originalläkemedel uppgår royaltynivån normalt till låga ensiffriga procentsatser av försäljningen och för generikaprodukter till mellanfem och tio procent.

Inhalatorplattformar

Iconovo har fyra plattformar som tillsammans täcker marknadens olika behov av effektiva och användarvänliga inhalatorer, och som kan generera betydande kommersiella möjligheter både vid utveckling av helt nya läkemedel och vid patentutgångar för etablerade läkemedel.

ICOres® en inhalator för torrpulver som påminner om AstraZenecas storsäljare Turbuhaler®. ICOres är den enda reservoarinhalator som kan fyllas med upp till tre olika läkemedelssubstanser.
ICOpre® är en flergångsinhalator med förfyllda doser som kan anpassas till alla typer av inhalationspulver. ICOpre bygger på en unik, patentsökt princip som minimerar risken för intrång på de immateriella rättigheterna för andra inhalatorer.
ICOcap® är en inhalator för läkemedel i kapslar som laddas en i taget. Den har en robust och unikt greppvänlig design, ett patenterat integrerat lock och ett lågt inhalationsmotstånd. En standardversion av ICOcap finns tillgänglig off-the-shelf, och inhalatorn kan dessutom optimeras för att ge maximal produktprestanda för en given läkemedelssubstans.
ICOone® är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Konstruktionen gör det lätt att snabbt lära sig hantera inhalatorn och ger en extremt låg tillverkningskostnad. ICOone kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade, vilket är viktigt för många biologiska läkemedel och vacciner. Inhalatorn utformas med en eller två kaviteter (hålrum) – en stor fördel vid utveckling av läkemedel baserade på två eller fler aktiva substanser.
ICOone® finns även i en version för nasal inhalation, ICOone® Nasal – en unik, patenterad inhalator med en mycket låg tillverkningskostnad. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar, vaccination och vid behovsmedicinering då den erbjuder många medicinska och praktiska fördelar till en oöverträffat låg behandlingskostnad.

FINANSIELLA KOMMENTARER 1 JANUARI – 31 MARS 2024

Omsättning och resultat
Försäljningen under januari-mars 2024 uppgick till 1 700 (309) kSEK, och utgjordes av ersättningar inom två projekt.

Belopp i kSEK Jan-mar 2024 Jan-mar 2023 Jan-dec 2023
Milstolpsersättningar 1 700 309 7 078
Licensintäkter
Royaltyintäkter
Nettoomsättning 1 700 309 7 078
Övriga rörelseintäkter 827 2 729 8 142

Övriga rörelseintäkter för januari-mars 2024 var lägre i förhållande till föregående år 857 (2 729) kSEK, största skillnaden är lägre projektbidrag under första kvartalet 2024 jämfört med första kvartalet 2023 då ett större projektbidrag från Bill & Melinda Gates Foundation bokfördes.

Aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 4 614 (6 036) kSEK under januari-mars 2024, och utgjordes av utveckling av ICOpre och ICOcap plattformarna med tillhörande formuleringar.

Kostnader för råvaror och förnödenheter sjönk under januari-mars 2024 till 772 (3 064) kSEK på grund av höga kostnader i Bill & Melinda Gates Foundation projektet under första kvartalet 2023.

Övriga externa kostnader uppgick under januari-mars 2024 till 3 894 (7 108) kSEK. Första kvartalet 2023 inkluderade en ökad reserv för osäkra kundfordringar om 2 700 kSEK. Exklusive denna minskade kostnaderna primärt på grund av lägre kostnader till konsulter, marknadsföring och programvaror.

Personalkostnader för januari-mars 2024 ökade något till 9 444 (9 259) kSEK och speglar primärt högre kostnader för pensioner.

Genomsnittligt antal heltidsanställda (FTE) var för januari-mars 2024: 28,7, varav 13,1 kvinnor, 14,8 män och 0,8 icke-binära (31,1, varav 16,7 kvinnor, 13,4 män och 1,0 icke-binära).

Finansnettot uppgick till 23 (-144) kSEK för januari-mars 2024. Ränteintäkter ökade väsentligt jämfört med första kvartalet 2023.

Resultatet för perioden januari-mars 2024 uppgick till -9 550 (-13 039) kSEK.

Investeringar och avskrivningar
Investeringar i materiella tillgångar under januari-mars 2024 minskade till 0 (129) kSEK. Investeringar i immateriella tillgångar under januari-mars 2024 uppgick till 4 787 (6 300) kSEK. Investeringen i dessa tillgångar är primärt hänförlig till investeringar i ICOpre och ICOcap plattformarna samt möjligen tillhörande formuleringar.

Totala kostnaden för avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar under januari-mars 2024 uppgick till 2 599 (2 486) kSEK.

Likviditet, kassaflöde och nettoskuld
Koncernens likvida medel vid periodens slut uppgick till 39 084 (44 729) kSEK. Det finns inga räntebärande skulder i verksamheten.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under januari-mars 2024 uppgick till -6 647 (-13 098) kSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick till -4 787 (-6 429) kSEK under januari-mars 2024. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 32 039 (50 810) kSEK under januari-mars 2024. I februari 2024 genomförde bolaget en riktad nyemission, som tillförde bolaget 30 174 kSEK efter emissionskostnader. Det finns enligt styrelsens och ledningens bedömning, med hänsyn tagen till likviditetsbehov och framlagd budget, inget som talar för att koncernens likvida medel inte skulle kunna finansiera bolagets planer för de kommande 12 månaderna. Försäljningen av licens avseende ICOpre är en väsentlig del av budget och kassaflöde för verksamhetsåret 2024, men även om denna exkluderas av någon händelse, gör styrelsen och ledningen bedömningen att bolagets alternativa planer är tillräckliga för fortsatt drift och utveckling av bolaget 12 månader framåt, om än med ett något kortare perspektiv innan nästa tilläggsfinansiering kommer att behövas jämfört med ursprunglig plan.

Periodens samlade kassaflöde uppgick därmed för januari-mars 2024 till 20 605 (31 283) kSEK.

Eget kapital
Det egna kapitalet vid periodens slut uppgick till 134 480 (127 702) kSEK. Totala tillgångar vid periodens slut uppgick till 153 614 (152 068) kSEK.

MODERBOLAGET

Omsättning och resultat
Försäljningen under januari-mars 2024 uppgick till 1 700 (309) kSEK, och utgjordes av ersättningar inom två projekt. Resultatet för perioden var -9 461 (-12 115) kSEK.

Eget kapital
Det egna kapitalet per 31 mars 2024 uppgick till 139 791 (132 065) kSEK.

Kontaktinformation och kalender

Johan Wäborg, VD
Tel.: +46 707 78 51 71, johan.waborg@iconovo.se

Gunnar Gårdemyr, styrelseordförande
gunnar.gardemyr@gmail.com

Iconovo AB (publ)
Ideon Science Park, Ideongatan 3B, SE-223 70 LUND
Tel +46 46 275 6777, info@iconovo.se, www.iconovo.se
Organisationsnummer Iconovo AB, 556938-0156.

Certified Adviser
Carnegie Investment Bank AB (publ), Regeringsgatan 56, SE-103 38 Stockholm,
telefon: +46 73 856 42 65, email: certifiedadviser@carnergie.se

Kalender
Delårsrapport jan – mars 2024 25 april 2024
Årsredovisning 2023 25 april 2024
Årsstämma 21 maj 2024
Delårsrapport jan – jun 2024 12 juli 2024
Delårsrapport jan – sep 2024 24 okt. 2024

Årsredovisning för 2023 finns tillgänglig på bolagets hemsida.
Iconovos aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market, Ticker: ICO, ISIN kod: SE0010868943.

Nyckeltalsdefinitioner
EBITDA (Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar). Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar.
Justerad EBITDA. EBITDA justerad för reservering för osäkra kundfordringar.

Styrelsens intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna kvartalsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Lund den 25 april 2024,
Styrelsen, Iconovo AB

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat i sammandrag

Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Noter
Redovisningsprinciper
Iconovo upprättar koncernredovisningen i enlighet med IFRS, International Financial Reporting Standards, så som de antagits av EU. Vidare tillämpar koncernen Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 (Kompletterande redovisningsregler för koncerner). Koncernen använder anskaffningsvärde för balansposters värdering där inte annat framgår. Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34. IFRS är under konstant utveckling, nya standarder och tolkningar publicerats fortlöpande. Inga nya standarder som bedöms påverka periodens resultat och finansiella ställning har trätt i kraft. Fullständiga redovisningsprinciper som koncernen tillämpar återfinns i årsredovisningen 2023 på sidan 63-70.

Nyckeltal