EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE , DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN STAT ELLER JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARE OLAGLIG ENLIGT LAG ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER.

Iconovo AB genomför riktad nyemission och tillförs 60 miljoner kronor före emissionskostnader

Styrelsen för Iconovo AB ("Iconovo" eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 15 maj 2019, beslutat om en riktad nyemission till Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB. Den riktade nyemissionen omfattar
1 000 000 aktier till en teckningskurs om 60 kronor per aktie motsvarande en premie om cirka 1,5 procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs de senaste 30 handelsdagarna. Genom nyemissionen tillförs Bolaget 60 miljoner kronor före emissionskostnader.

”Vi är mycket glada över det stora intresset för Iconovo och vi välkomnar de nya aktieägarna. Genom kapitalet från den riktade nyemissionen skapar vi goda förutsättningar för att genomföra vår tillväxtplan med målsättningen att utveckla och etablera den nya inhalationsplattformen ICOpre som har mycket stor potential” säger Orest Lastow, VD för Iconovo.

Nyemissionen omfattar totalt 1 000 000 aktier till en teckningskurs om 60 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 60 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 1,5 procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs de senaste 30 handelsdagarna.

Syftet med nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra Bolaget ytterligare institutionella investerare och samtidigt, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, ta in nytt kapital för att möjliggöra nya investeringar för accelererad tillväxt. Emissionslikviden kommer främst att användas till investeringar avsedda för att genomföra Bolagets tillväxtplan med målsättningen att utveckla och etablera den nya inhalationsplattformen ICOpre och för att stärka rörelsekapitalet i samband med expansion av verksamheten.

Genom nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 1 000 000 aktier, från
6 776 000 aktier, till 7 776 000 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 100 000 kronor, från
677 600 kronor, till 777 600 kronor. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 12,9 procent baserat på antalet aktier i nyemissionen delat med totala antalet aktier i Bolaget efter nyemissionen.

I samband med nyemissionen har Bolaget åtagit sig att inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 dagar efter likviddatum. Därutöver har Orest Lastow (VD), Anna Gallon (CFO), Carl Forslund, Johan Lundgren och Mårten Rittfeldt samt alla ledamöter i Iconovos styrelse åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja aktier i Bolaget under en lock up-period om 180 dagar efter likviddatum.

Rådgivare

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial har varit finansiell rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen. Bird & Bird har varit legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Orest Lastow, VD
+46 462 75 67 77
orest.lastow@iconovo.se

Denna information är sådan information som Iconovo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 november 2019 kl. 18.30 CET.

Om Iconovo

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

Företaget är baserat i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 6 april 2018. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm, telefon +46 8 463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva värdepapper i Iconovo.

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Iconovo har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett allmänt erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga lagar eller föreskrifter.

Den japanska patentmyndigheten har godkänt ett patent avseende Iconovos inhalator, ICOres. Iconovo har sedan tidigare flera godkända svenska patent samt ett europeiskt patent på ICOres, men detta är det första i Japan. ICOres är den inhalator som används i Iconovos två stora kundprojekt där bland annat generisk SymbicortÒ ingår.

”Ett godkänt patent är nyckeln till den stora och viktiga japanska marknaden. Det är en fördel för våra befintliga kunder som ska kunna lansera ICOres-produkter i Japan”, säger Orest Lastow, VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta Orest Lastow, VD, orest.lastow@iconovo.se, mobil: 076-5422220.

Om ICOres
ICOres är en nyskapande reservoarbaserad torrpulverinhalator som är utvecklad av Iconovo. Den kan anpassas för att ha flera olika yttre former och färger för att passa olika kunders speciella krav. ICOres har två separata reservoarer vilket gör den speciellt väl lämpad till kombinationsprodukter. ICOres har även flera unika egenskaper och funktioner för att förbättra för användaren. Det finns en dosräknare som visar exakt hur många doser som finns kvar. Det finns även en visuell feedback som talar om när dosen är redo för inhalation samt när dosen är inhalerad på ett korrekt sätt.

Om Iconovo AB
Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.
Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.
Företaget är baserat i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 6 april 2018. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm, telefon +46 8 463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

The Japan Patent Office has granted a patent regarding Iconovo’s dry powder inhaler, ICOres. Iconovo has already several granted ICOres patents in Sweden and in Europe, but this is the first in Japan. ICOres is the dry powder inhaler used in Iconovo’s two major customer projects including generic SymbicortÒ. 

”A granted patent is the key to this huge and important market. This will be an advantage to our customers when launching ICOres products in Japan”, says Dr Orest Lastow, CEO.

For further information please contact:
Orest Lastow, VD, orest.lastow@iconovo.se, telephone: 076-5422220.

About ICOres
ICOres is a novel reservoir-based dry powder inhaler developed by Iconovo. It can be designed in many different shapes and colors and customized to meet a customer’s unique requirements. ICOres has two separate reservoirs and is particularly suitable for combination products. ICOres has several unique compliance enhancing features as an accurate dose counter showing each remaining dose, a visual feedback feature showing when the dose is ready for inhalation and when a successful inhalation has been completed.

About Iconovo
Iconovo was founded 2013 by people with a long experience in the development of inhalation products. The company develops inhalers and accompanying powder formulation mainly to treat asthma and COPD. Iconovo also has the competence to develop products for new types of inhaled pharmaceuticals like vaccines.
By collaborating with Iconovo, innovative and generic pharmaceutical companies can get access to a complete inhalation product, avoiding the complicated and costly early stages in the development process. Iconovo license out their patented products to their customers thereby offering a faster way to the inhalation market with less risk and costs. 

More information about Iconovo can be found at www.iconovo.se.
The company is based in Lund and the shares of Iconovo (ticker ICO) are listed on Nasdaq First North Growth Market, Stockholm since April 6th, 2018. Certified Adviser is Erik Penser Bank AB, telephone +46 8 463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

Vid årsstämman den 15 maj 2019 beslutades att Iconovo ska ha en valberedning som ska bestå av fyra ledamöter representerande de fyra största aktieägarna per den siste september 2019.

Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den 30 september 2019. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.

 Valberedningen inför årsstämman 2020 består av:

Mats Johansson;

Hans Karlsson Höiden, utsedd av Orest Lastow;

Johan Lundgren, ordförande i valberedningen;

Carl Forslund

Valberedningens övergripande ansvar inför årsstämman 2020 är att presentera lämpliga kandidater för ordförande respektive styrelseledamöter och revisor(er) i Bolaget, samt att föreslå deras arvodering.

 Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

förslag till ordförande vid stämman,

förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt, i förekommande fall, antalet revisorer,

förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen samt till icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott,

förslag till arvode för revisorerna,

förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisorer,

förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag,

förslag till arvode till valberedningens ledamöter.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen per e-post på adress: Johan.Lundgren@zenitdesign.se.

För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 mars 2020.

LUND 8 NOVEMBER 2019

STYRELSEN

För mer information, kontakta:

Mats Johansson, styrelseordförande, mats.johansson@abraxasholding.com

OM ICONOVO AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

Företaget är baserat i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 6 april 2018. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser.

Iconovo today announced that it signed a Letter of Understanding with CrystecPharma to collaborate in the development of innovative dry powder inhaler (DPI) products. The two companies have complementary expertise that will allow them to develop mSAS® (modified supercritical anti-solvent) engineered particles for delivery to the lung using an inhaler from Iconovo. Many compounds cannot be formulated with traditional micronised or spray dried carrier-based inhalation powder formulations. This particularly applies to compounds which are poorly stable, sensitive to heat or moisture, or to fragile macromolecules. CrystecPharma’s technology allows for precise control of particle size, ease of aerosolisation and maintained stability. Iconovo has the ability to optimize powder formulations and deliver them to the lung using its advanced design, patent-protected inhalers.  

By collaborating, the two companies can offer a complete solution to customers seeking optimal performance of existing and innovative molecules for lung delivery. Opportunities include delivery of peptides for local action in the lung, for diseases such as pulmonary fibrosis, cystic fibrosis, pulmonary arterial hypertension or respiratory syncytial virus. Other areas would be where companies seek fast systemic uptake through delivery to the lung in conditions such as migraine, treatment of overdose, or epilepsy.

The collaboration is on a non-exclusive basis, whereby Iconovo and CrystecPharma will promote each other’s technologies and expertise and will work jointly to provide end-to-end solutions for innovative pharmaceutical and biotechnology companies.

As part of the collaboration, Iconovo and CrystecPharma have launched a pilot project to evaluate a multi-dose delivery device for CrystecPharma’s development candidate CR002, a novel inhaled, on-demand treatment for urge incontinence. The project aims to demonstrate superior deep lung delivery than can be achieved with conventional particle engineering and device combinations.

“This collaboration will help Iconovo to establish a more solid foundation in the innovative biotechnology space and a second revenue-generator on top of our current generic product offerings” says Orest Lastow, the CEO of Iconovo.

“Working with Iconovo enables CrystecPharma to offer a more comprehensive inhaled product delivery solution to our customers, and a fast route to commercialization for novel inhaled products.” says Paul Thorning, the CEO of Crystec Pharma.

For more information, please contact Orest Lastow, CEO, orest.lastow@iconovo.se, mobile: 076-5422220.

About Iconovo

Iconovo was founded 2013 by people with a long experience in the development of inhalation products. The company develops inhalers and accompanying powder formulation mainly to treat asthma and COPD. Iconovo also has the competence to develop products for new types of inhaled pharmaceuticals like vaccines.

By collaborating with Iconovo, innovative and generic pharmaceutical companies can get access to a complete inhalation product, avoiding the complicated and costly early stages in the development process. Iconovo license out their patented products to their customers thereby offering a faster way to the inhalation market with less risk and costs. 

More information about Iconovo can be found at www.iconovo.se.

The company is based in Lund and the shares of Iconovo (ticker ICO) are listed on Nasdaq First North, Stockholm since April 6th, 2018. Certified Adviser is Erik Penser Bank AB, telephone +46 8 463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

About CrystecPharma

CrystecPharma is a pharmaceutical crystal and particle engineering company, applying proprietary mSAS® supercritical fluid technology to improve the performance of medicines. The company has a strong research and development base, in both the UK and China. Crystec supports pharmaceutical companies to optimize the development of their own products, typically through improving bioavailability, stability or changing routes of administration. Use of the mSAS® platform can greatly shorten development times, generating high quality, readily scalable products. The company also applies the strength of its technology to develop its own unique supergeneric products. Crystec is a young, dynamic company, with a passion for ensuring that strong science benefits human health.

For more information, please visit www.crystecpharma.com.

Inhalationsutvecklaren Iconovo (publ) tillkännager idag att de har ingått ett s.k. “Letter of Understanding” med CrystecPharma att samarbeta i utvecklingen av innovativa produkter i torrpulverinhalator (DPI). Företagen har en komplementär expertis vilket möjliggör utveckling av mSAS® (modified supercritical anti-solvent) designade partiklar som kan levereras till lungan med hjälp av en inhalator från Iconovo. Många substanser kan inte formuleras som inhalationspulver med traditionella mikroniserade eller spraytorkade bärareformuleringar. Det gäller speciellt för substanser med låg stabilitet, som är känsliga för värme eller fukt eller känsliga makromolekyler. CrystecPharma’s teknologi kan mycket precist kontrollera partikelstorlek, kan med lätthet forma en aerosol och bibehålla stabilitet. Iconovo kan optimera pulverformuleringen och leverera substansen till lungan med en unik patentskyddad inhalator från Iconovo.   

Genom samarbetet kan företagen erbjuda en komplett lösning till kunder som har behov av en optimal leverans av innovativa substanser till eller via lungan. Det ger en möjlighet att lokalt i lungan behandla med t.ex. peptider för sjukdomar såsom pulmonell fibros, cystisk fibros, pulmonell hypertension eller RS-virus. Andra möjligheter är områden där man söker ett snabbt upptag i kroppen via lungan såsom migrän, behandling av överdosering eller epilepsi.

Samarbetet är ett icke-exklusivt samarbete där Iconovo och CrystecPharma kommer att marknadsföra varandras teknologier och expertis och kommer att samarbeta för att gemensamt erbjuda en komplett inhalationslösning till innovativa läkemedelsbolag och bioteknikföretag.

Som en del av samarbetet har Iconovo och CrystecPharma startat ett pilotprojekt för att utvärdera en multidos inhalationslösning för CrystecPharma’s utvecklingsprojekt CR002, en ny inhalerad behovsbehandling vid trängningsinkontinens. Projektet har som mål att ge en oöverträffad leverans av substans djupt ner i lungan som endast kan uppnås med designade partiklar i optimerade inhalatorer.

“Samarbetet förstärker erbjudandet från Iconovo på den innovativa bioteknikmarknaden och ger en bättre position att generera intäkter från det innovativa segmentet som tillägg till intäkter som genereras av vårt nuvarande generiska produkterbjudande” säger Orest Lastow, VD på Iconovo.

“Samarbetet med Iconovo ger CrystecPharma en möjlighet att erbjuda en mer komplett inhalationslösning till våra kunder och en snabbare väg till kommersialisering av nya inhalationsprodukter.” säger Paul Thorning, VD på Crystec Pharma.

För ytterligare information, vänligen kontakta Orest Lastow, VD, orest.lastow@iconovo.se, mobil: 076-5422220.

Om Iconovo AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

Företaget är baserat i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 6 april 2018. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm, telefon +46 8 463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

Om CrystecPharma

CrystecPharma är ett företag specialiserat på farmaceutisk kristall- och partikel-design som använder sin patentskyddade mSAS® supercritical fluid technology för att förbättra prestandan för läkemedel. Företaget har en stark forsknings- och utvecklings-bas i både Storbritannien och Kina. Crystec hjälper läkemedelsbolag med att optimera deras produkter, normalt genom att förbättra biotillgängligheten, stabiliteten eller administrationssättet. Användningen av mSAS® plattformen kan korta utvecklingstider och generera högkvalitativa, direkt skalbara produkter. Företaget kan också utnyttja styrkan i teknologin för att utveckla sina egna förbättrade generiska produkter. Crystec är ett ungt dynamiskt företag med en passion för att en stark vetenskap ska förbättra hälsan i världen.

För mer information, vänligen besök www.crystecpharma.com.

ICONOVO STORSATSAR PÅ UTVECKLING AV NY INHALATIONSPLATTFORM


1 JULI – 30 SEPTEMBER I KORTHET

Operativt

 • Iconovos generiska produkt ICOres budesonide/formoterol har jämförts med originalet Symbicort Turbuhaler i en klinisk farmakokinetik-studie. Studien var en s.k. pilotstudie och visade att ICOres torrpulverinhalator fungerade som kliniskt förväntat, i linje med studiens primära mål. Resultatet från denna studie ger viktig information till det återstående utvecklingsarbetet då dosen ska justeras för att fullt ut matcha originalprodukten.

Finansiellt

 • Försäljningen uppgick till 3 474 (1 067) kSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 036 (-1 971) kSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -4 908 (2 264) kSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,26 (-0,31) SEK.
 • Likvida medel uppgick till 40 751 (59 150) kSEK.
 • Eget kapital uppgick till 60 125 (62 399) kSEK.


1 JANUARI – 30 SEPTEMBER I KORTHET

Operativt

 • CBC Corporation India Pvt Ltd tar över Amneals roll och blir Iconovos nya partner avseende utvecklingen av en generisk Symbicort-produkt. CBC har tagit över avtalet i sin helhet avseende betalningar och royalties och projektet fortsätter enligt plan. I samband med projektövertagandet har parterna kommit överens om att förändra betalningsmodellen och Iconovo kan därför intäktsföra en engångsintäkt om drygt 5 MSEK.
 • Europeiska Patentorganisationen, EPO, har lämnat det formella godkännandet av ett patent avseende ICOres och ett avseende ICOcap. Patenten är nu validerade i nio europeiska länder.  
 • Anna Gallon (CFO) och Roger Lassing (VP Business Development) har tillträtt sina tjänster och ingår båda i bolagets ledningsgrupp.

Finansiellt

 • Försäljningen uppgick till 11 737 (7 470) kSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -4 567 (-6 200) kSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -12 300 (36 673) kSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,57 (-0,92) SEK.
 • Likvida medel uppgick till 40 751 (59 150) kSEK.
 • Eget kapital uppgick till 60 125 (62 399) kSEK.


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Iconovos har tagit ett strategiskt beslut att investera i utveckling av en ny inhalationsplattform. Denna består av en ny inhalator vid namn ICOpre samt nya torrpulverformuleringar anpassade till ICOpre. Den nya plattformen är avsedd för en global marknad inklusive USA. Iconovo investerar för att kunna erbjuda generiska versioner av Ellipta portföljen som förväntas ha ett marknadsvärde på 5 miljarder USD år 2024. Detta är, säger vd Orest Lastow, ” den största och viktigast investeringen i Iconovo´s historia”.

 

VD KOMMENTAR – STRATEGISKT BESLUT OM NY INHALATIONSPLATTFORM

I augusti genomförde Iconovo sitt årliga strategimöte med styrelse och ledningsgrupp. På agendan fanns strategiska investeringar för att utveckla vårt erbjudande och nå nya marknader. Beslut togs att utveckla en ny inhalator, ICOpre och tillhörande torrpulverformuleringar. På detta sätt kan Iconovo nå både den europeiska och den amerikanska marknaden och erbjuda global generika på GlaxoSmithKlines storsäljande Ellipta-familj. Innan beslutet togs formellt av styrelsen, validerades ledningsgruppens antaganden och business-case av PWC Strategy och deras globala nätverk. Det finns fem produkter i Ellipta-inhalatorn som idag sammanlagt säljer för 2.7 miljarder USD och beräknas nå en försäljning på över 5.0 miljarder USD år 2024 (Källa: Evaluate Pharma Vantage publications).

Baserat på lång erfarenhet från utveckling av liknande inhalatorer, bedömer vi att utvecklingen av ICOpre kommer att ta ca 3 år. Initialt har vi bedömt investeringen till cirka 20 miljoner SEK. Under denna tid kommer naturligtvis Iconovos basverksamhet och utveckling av de första torrpulverformuleringarna att pågå och fortsätta utvecklas.

Tack vare starka finanser, med en kassa på 40 MSEK, kan vi nu genomföra den största och viktigaste investeringen som Iconovo någonsin gjort. Denna satsning gör att vi kommer att stå väl rustade för att fortsätta växa och utvecklas under de kommande åren.

Under perioden har vi även slutfört och fakturerat flera delprojekt som vi har arbetat med sedan i våras. En annan uppnådd viktig milstolpe är slutförandet av anpassningen och optimeringen av vår viktigaste inhalator, ICOres. ICOres är nu redo för nästa fas, som är förberedelser för en kommersiell tillverkning i stor skala.

Iconovo har nu även fått det formella godkännandet av ett europeiskt patent på ICOres samt ett på ICOcap. Patenten är nu validerade i nio europeiska länder.

Jag får ofta frågan av investerare om hur stora våra royaltyintäkter kommer att bli. Vi har i denna rapport sammanställt information som vi tror kan hjälpa till att få en uppskattning på storleken på framtida royalty. Vi har dock endast kunnat visa information om vårt projekt tillsammans med CBC Corporation för utveckling av generisk Symbicort eftersom vi inte kan avslöja vilken produkt vi utvecklar i vårt projekt med Intas Pharmaceuticals. Vi gör dock bedömningen att royaltyintäkterna hamnar på ungefär samma storleksordning. Vi har genomfört en marknadsanalys tillsammans med PWC Strategy som har givit att en trolig marknadsandel för en generisk produkt som kommer ut som nummer två eller tre på marknaden kan nå en marknadsandel på cirka 10%. Tillsammans med aktuella marknadsdata för produkten och det royaltyintervall som vi tidigare har kommunicerat, kan royaltyintäkten estimeras till mellan 5.2 och 10.3 miljoner USD per år.

September avslutades på ett mycket trevligt sätt då Iconovo firade sitt 5-årsjubileum. Den fjärde augusti 2014 började jag som första anställd med att flytta in på mitt kontor på Medicon Village i Lund. Sedan dess har vi hunnit flytta tre gånger och expanderat till 17 medarbetare. Vi bjöd därför in våra kunder, leverantörer och samarbetspartners till att fira denna dag med oss. Förutom god mat och god dryck bjöds de 80-talet gäster på en presentation om Iconovos spännande historia.

Fem år har rusat förbi i en rasande fart och tanken svindlar när man tänker på hur mycket vi har uppnått och allt det spännande som ligger framför oss.

 

LUND 25 OKTOBER 2019

Orest Lastow

 

För mer information, kontakta:

Orest Lastow, VD, +46 462 75 67 77, orest.lastow@iconovo.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Iconovo AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 klockan 08:30 CET.

 

OM ICONOVO AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se. Delårsrapporten finns på www.iconovo.se/reports.

Företaget är baserad i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 6 april 2018. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm, telefon +46 8 463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

 

Iconovo AB (publ) announced today that the company has made a decision to invest in the development of a new dry powder inhalation platform. This platform will comprise a new inhalation device, ICOpre, and bespoke dry powder formulations. The new products are developed to target the global market including the US.

In the coming ten years, the inhalation market is expected to be dominated by the GlaxoSmithKline products based on the new Ellipta inhalation device. At present, five drug products are available in Ellipta with a total market value of 2.7 BUSD (2018). The value is expected to grow to 5.0 BUSD in 2024 (source: Evaluate Pharma Vantage publications). The first patent protecting these products will expire starting 2025 and Iconovo is investing to be able to offer generic versions of these products. Iconovo’s estimates of the business opportunity has been validated by PWC Strategy and their global network.

Ellipta is a pre-filled inhalation device holding 30 doses. Each individual dry powder dose is filled and sealed at the factory in order to guarantee a high precision. A generic version of Ellipta in the US must also use a pre-filled device, in order to be registered. Iconovo intends, therefore, to develop a novel device, ICOpre, which is pre-filled and meets all other requirements for generic approval in Europe and in the US. ICOpre will be based on novel and proprietary technology and will not be limited by the Ellipta patents valid until 2030.

Iconovo estimates the development time to be about 3 years. 20 MSEK has been reserved for the investment. Iconovo is well financed with 40 MSEK in cash to back the investment.

“This is the biggest and most important investment in Iconovo’s five-year history. With the ICOpre-platform we will be able to reach, not only the European market, but also the very valuable US market. We are one of the companies in the world capable of offering a comprehensive inhalation platform including both an inhalation device and dry powder formulation”, says Dr. Orest Lastow, CEO.

For further information please contact:
Orest Lastow, VD, orest.lastow@iconovo.se, telephone: 076-5422220

About Iconovo AB
Iconovo was founded in 2013 by people with long experience in inhalation development. The company develops inhalers and associated drug preparations that are used to treat asthma and COPD. However, Iconovo also has the competence to develop products for new types of inhaled drugs such as vaccines.

By working with Iconovo, pharmaceutical companies and generic companies can access a complete pharmaceutical product, thereby eliminating the complex and costly early stages of the development phase. Iconovo licenses its patented products to customers and offers a faster way to the inhalation market with lower risk and at a lower cost.

More information about the company can be found at www.iconovo.se.

Iconovo is based in Lund and its share (ticker ICO) is listed on Nasdaq First North Growth Market, Stockholm since April 6, 2018. Erik Penser Bank AB is the Company's Certified Adviser, Box 7405, SE-103 91 Stockholm, telephone +46 8 463 80 00, email certifiedadviser@penser.se.

This information is information that Iconovo is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact persons set out above, at October 25th, 2019 08:15 CEST.

Inhalationsutvecklaren Iconovo AB (publ) tillkännager i dag att bolaget har tagit ett strategiskt beslut att investera i utveckling av en ny inhalationsplattform. Denna består av en ny inhalator vid namn ICOpre samt nya torrpulverformulering anpassade till ICOpre. Den nya plattformen är avsedd för en global marknad inklusive USA.

Under de närmaste 10 åren förväntas inhalationsmarknaden domineras av produkter i GlaxoSmithKlines nya inhalator Ellipta. Det finns för närvarande fem produkter i Ellipta med ett försäljningsvärde 2018 på nästan 2.7 miljarder USD. Det värdet väntas öka till 5.0 miljarder USD år 2024 (Källa: Evaluate Pharma Vantage publications). De första patenten på dessa produkter kommer att falla 2025 och Iconovo investerar för att kunna erbjuda generiska versioner. Iconovo´s värdering av affärsmöjligheten som ligger till grund för investeringsbeslutet har validerats och verifierats i en rapport från PWC Strategy och deras globala nätverk.

Ellipta är en så kallad förfylld inhalator med 30 doser. Varje enskild pulverdos fylls och förseglas på fabrik för att garantera hög precision. För att kunna registrera en generika på en Ellipta-produkt i USA måste en förfylld inhalator användas. Iconovo ämnar därför utveckla ICOpre som är en förfylld inhalator som dessutom uppfyller alla andra krav för att kunna registreras i USA och Europa. ICOpre inhalatorn kommer att baseras på egna tekniska lösningar och kommer därför inte att begränsas av Ellipta-inhalatorns patentskydd som gäller tills 2030.

Iconovo bedömer att utvecklingstiden för inhalatorn uppgår till cirka 3 år. 20 miljoner SEK har öronmärkts för denna investering. Tack vare starka finanser, med en kassa på 40 MSEK, kan investeringen genomföras. Under utvecklingstiden kommer även utveckling av de första torrpulverformuleringarna att pågå.

”Detta är den största och viktigaste investeringen i Iconovos 5-åriga historia. Med ICOpre-plattformen kommer vi, inte att bara nå den europeiska, utan även den värdefulla amerikanska marknaden. Vi kommer att vara en av få i världen som kan erbjuda en komplett plattform bestående av inhalator och torrpulverformulering”, säger Iconovo’s VD Orest Lastow.

För ytterligare information kontakta, vänligen kontakta:
Orest Lastow, VD, orest.lastow@iconovo.se, mobil: 076-5422220

Om Iconovo AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

Företaget är baserad i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 6 april 2018. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm, telefon +46 8 463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan som Iconovo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2019 kl. 08.15 CET.

 

POSITIVT RESULTAT FRÅN KLINISK STUDIE

 

1 APRIL – 30 JUNI I KORTHET

Operativt

 • Europeiska Patentorganisationen, EPO, avser godkänna (Intention to Grant) det första patentet för Europa för inhalationsplattformen ICOcap (den har sedan tidigare ett godkänt svenskt patent).

Finansiellt

 • Försäljningen uppgick till 3 028 (5 466) kSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 800 (219) kSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -4 584 (32 337) kSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,38 (0,05) SEK.
 • Likvida medel uppgick till 45 659 (56 885) kSEK.
 • Eget kapital uppgick till 61 893 (64 473) kSEK.

1 JANUARI – 30 JUNI I KORTHET

Operativt

 • CBC Corporation India Pvt Ltd tar över Amneals roll och blir Iconovos nya partner avseende utvecklingen av en generisk Symbicort-produkt. CBC har tagit över avtalet i sin helhet avseende betalningar och royalties och projektet fortsätter enligt plan. I samband med projektövertagandet har parterna kommit överens om att förändra betalningsmodellen och Iconovo kan därför intäktsföra en engångsintäkt om drygt 5 MSEK.
 • Europeiska Patentorganisationen, EPO, avser godkänna (Intention to Grant) det första patentet för Europa för inhalationsplattformen ICOres (den har sedan tidigare tre godkända svenska patent). Patentet beskriver den teknologi som används i Iconovos många kundprojekt.
 • Anna Gallon (CFO) och Roger Lassing (VP Business Development) har tillträtt sina tjänster och ingår båda i bolagets ledningsgrupp.

Finansiellt

 • Försäljningen uppgick till 8 263 (6 402) kSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till -2 532 (-4 229) kSEK.
 • Periodens kassaflöde uppgick till -7 391 (34 409) kSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,31 (-0,61) SEK.
 • Likvida medel uppgick till 45 659 (56 885) kSEK.
 • Eget kapital uppgick till 61 893 (64 473) kSEK. 

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Iconovos generiska produkt ICOres budesonide/formoterol har jämförts med originalet Symbicort Turbuhaler i en klinisk farmakokinetik-studie. Studien var en s.k. pilotstudie och visade att ICOres torrpulverinhalator fungerade som kliniskt förväntat, i linje med studiens primära mål. Resultatet från denna studie ger viktig information till det återstående utvecklingsarbetet då dosen ska justeras för att fullt ut matcha originalprodukten.

VD KOMMENTAR – VIKTIG VALIDERING AV VÅR PRODUKT

Under våren har mycket intensivt projektarbete bedrivits som vi bedömer kommer att leda till nya kundprojekt.  Flera nya projekt har gjort att vi har behövt utöka vår kapacitet inom analytisk kemi med två nya medarbetare och ett nytt analyslab. Vi har även investerat i mer utrustning för formuleringsutveckling för att öka vår kapacitet och möjliggöra att arbeta i en större skala.

En mycket viktig milstolpe för oss var när den första batchen av ICOcap levererades från Stevanato. Det var startskottet för en bred marknadsföringskampanj för ICOcap och Iconovos formuleringar i hela världen. Kampanjen inleddes med en rundresa till Sydamerika i juli där sju lokala läkemedelsbolag besöktes. Ytterligare besök är planerade framöver och Stevanato använder nu hela sitt globala nätverk av distributörer för att marknadsföra ICOcap.

Intresset för vårt erbjudande som består av en ICOcap tillverkad av Stevanato och vår egenutvecklade torrpulverformulering har tagits emot mycket väl. Vi för nu diskussioner med flera generikabolag angående olika läkemedelskombinationer.

Precis innan sommaren fick vi mycket positiva resultat från en klinisk farmakokinetik-studie där man jämförde Iconovos generiska produkt ICOres budesonide/formoterol med originalet Symbicort© Turbuhaler©. Resultatet visade god överensstämmelse avseende budesonide och något förhöjd dos av formoterol. Det var första gången som ICOres och vår egenutvecklade formulering testades kliniskt. De kliniska resultaten var över förväntan och vi ser mycket fram emot att nu inleda slutfasen av utvecklingsprojektet för att så snabbt som möjligt nå marknaden. Det totala värdet av den globala marknaden för en budesonide/formoterol-kombination beräknas till cirka 3 miljarder USD årligen. Vår produkt är överlägsen de andra produkterna på marknaden avseende användarvänlighet. Vi bedömer att detta kommer att vara en mycket stark konkurrensfördel när produkten är på marknaden, som ska hjälpa oss att ta marknadsandelar.

Vi har under våren intensifierat vår marknadsföring och affärsutveckling. Vi har genomfört ett stort antal kundmöten och deltagit i flera internationella konferenser. Jag var inbjuden som talare på en så kallad Inhaled Drug Delivery Summit i Berlin i maj. Det var ett mycket bra och givande möte där många potentiella kunder och samarbetspartners var närvarande. Vi deltog även i världens största inhalationskonferens RDD (Respiratory Drug Delivery) i Lissabon. Det var ett möte där de flesta i branschen deltog. Det var ett utmärkt tillfälle att träffa våra kunder och blivande kunder. Vi hade flera affärsmöten och etablerade många nya kontakter.

Med tanke på alla aktiva och mycket intressanta kundsamtal vi bedriver, ser jag fram emot en mycket spännande och händelserik andra halva av 2019.

LUND 16 AUGUSTI 2019

STYRELSEN

 

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

För mer information, kontakta:

Orest Lastow, VD, +46 462 75 67 77, orest.lastow@iconovo.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Iconovo AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2019 klockan 08:30 CET.

 

OM ICONOVO AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

Företaget är baserad i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är listad på Nasdaq First North, Stockholm sedan 6 april 2018.Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm, telefon +46 8 463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.