Valberedning utsedd Iconovo AB

Vid årsstämman den 17 maj 2022 beslutades att Iconovo AB ska ha en valberedning som ska bestå av fyra ledamöter representerande de fyra största aktieägarna per den siste september varje år.

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av:

Mats Johansson, utsedd av Mats Johansson och bolag, och valberedningens ordförande

Gerald Engström;

Orest Lastow, utsedd av Lastow Consulting AB;

Stefan Berger, utsedd av Eiffel Investment Group;

Deltar som adjungerad:

Gunnar Gårdemyr, styrelsens ordförande

Valberedningens övergripande ansvar inför årsstämman 2024 är att presentera lämpliga kandidater för ordförande respektive styrelseledamöter och revisorer i Bolaget, samt att föreslå deras arvodering.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

förslag till ordförande vid stämman,

förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt, i förekommande fall, antalet revisorer,

förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen samt till icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott,

förslag till arvode för revisorerna,

förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisorer,

förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag.

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen per e-post på adress: gunnar.gardemyr@gmail.com.

För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 1 mars 2024.

För mer information, kontakta:

Gunnar Gårdemyr, styrelseordförande, gunnar.gardemyr@gmail.com.