ICONOVO AB GENOMFÖR RIKTAD NYEMISSION OCH TILLFÖRS 60 MILJONER KRONOR FÖRE EMISSIONSKOSTNADER

 

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE , DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN STAT ELLER JURISDIKTION I VILKEN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARE OLAGLIG ENLIGT LAG ELLER INNEBÄRA KRAV PÅ ANDRA ÅTGÄRDER.

Iconovo AB genomför riktad nyemission och tillförs 60 miljoner kronor före emissionskostnader

Styrelsen för Iconovo AB ("Iconovo" eller "Bolaget") har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 15 maj 2019, beslutat om en riktad nyemission till Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB. Den riktade nyemissionen omfattar
1 000 000 aktier till en teckningskurs om 60 kronor per aktie motsvarande en premie om cirka 1,5 procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs de senaste 30 handelsdagarna. Genom nyemissionen tillförs Bolaget 60 miljoner kronor före emissionskostnader.

”Vi är mycket glada över det stora intresset för Iconovo och vi välkomnar de nya aktieägarna. Genom kapitalet från den riktade nyemissionen skapar vi goda förutsättningar för att genomföra vår tillväxtplan med målsättningen att utveckla och etablera den nya inhalationsplattformen ICOpre som har mycket stor potential” säger Orest Lastow, VD för Iconovo.

Nyemissionen omfattar totalt 1 000 000 aktier till en teckningskurs om 60 kronor per aktie, vilket innebär att Bolaget tillförs 60 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 1,5 procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs de senaste 30 handelsdagarna.

Syftet med nyemissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att tillföra Bolaget ytterligare institutionella investerare och samtidigt, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, ta in nytt kapital för att möjliggöra nya investeringar för accelererad tillväxt. Emissionslikviden kommer främst att användas till investeringar avsedda för att genomföra Bolagets tillväxtplan med målsättningen att utveckla och etablera den nya inhalationsplattformen ICOpre och för att stärka rörelsekapitalet i samband med expansion av verksamheten.

Genom nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 1 000 000 aktier, från
6 776 000 aktier, till 7 776 000 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 100 000 kronor, från
677 600 kronor, till 777 600 kronor. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 12,9 procent baserat på antalet aktier i nyemissionen delat med totala antalet aktier i Bolaget efter nyemissionen.

I samband med nyemissionen har Bolaget åtagit sig att inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 dagar efter likviddatum. Därutöver har Orest Lastow (VD), Anna Gallon (CFO), Carl Forslund, Johan Lundgren och Mårten Rittfeldt samt alla ledamöter i Iconovos styrelse åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja aktier i Bolaget under en lock up-period om 180 dagar efter likviddatum.

Rådgivare

Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial har varit finansiell rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen. Bird & Bird har varit legal rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen.

För ytterligare information, kontakta:

Orest Lastow, VD
+46 462 75 67 77
orest.lastow@iconovo.se

Denna information är sådan information som Iconovo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 november 2019 kl. 18.30 CET.

Om Iconovo

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

Företaget är baserat i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 6 april 2018. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm, telefon +46 8 463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva värdepapper i Iconovo.

Detta pressmeddelande utgör inte, helt eller delvis, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som refereras till häri får inte säljas i USA utan registrering, eller i enlighet med ett tillämpligt undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Iconovo har inte för avsikt att registrera någon del av erbjudandet av värdepapperna i USA eller att genomföra ett allmänt erbjudande av värdepapperna i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där offentliggörande, publicering eller distribution av informationen inte skulle vara förenlig med tillämpliga lagar eller föreskrifter.