Iconovo etablerar dotterbolaget Iconovo Pharma AB för läkemedelsförsäljning i Norden

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, har registrerat dotterbolaget Iconovo Pharma AB hos Bolagsverket. Detta är ett led i den tidigare kommunicerade strategin att etablera en infrastruktur för läkemedelsförsäljning i egen regi på den nordiska marknaden. Iconovos målsättning är att år 2026 nå försäljningsintäkter om 200 MSEK varav cirka en tredjedel beräknas komma från Iconovo Pharma.

Iconovo establishes Iconovo Pharma AB as a subsidiary for pharmaceutical sales in the Nordic countries

Iconovo AB (publ), that develops complete inhalation products for a global market, has registered the subsidiary Iconovo Pharma AB with the Swedish Companies Registration Office. This is part of the previously communicated strategy to establish an infrastructure for in-house pharmaceutical sales in the Nordic market. Iconovo's goal is to reach sales revenues of SEK 200 million by 2026, of which approximately one third is estimated to come from Iconovo Pharma.

Iconovo and TOA sign agreement for development of a generic product

Iconovo AB (publ), that develops complete inhalation products for a global market, and TOA Pharmaceutical Co., Ltd, which develops generic products for the Japanese market announced today that they have signed a feasibility agreement to use an inhaler from Iconovo for a generic product development. The feasibility agreement has a value of EUR 202.000 to be paid over the coming 12 months.

Iconovo och TOA tecknar avtal för utveckling av generisk inhalationsprodukt

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, och TOA Pharmaceutical Co., Ltd, som utvecklar generiska produkter för den japanska marknaden, meddelade idag att de har tecknat avtal om att utvärdera en inhalator från Iconovo för en generisk produktutveckling. Avtalet har ett värde på 202 000 euro som ska betalas under de kommande 12 månaderna.

Valberedning utsedd Iconovo

Vid årsstämman den 8 maj 2020 beslutades att Iconovo ska ha en valberedning som ska bestå av fyra ledamöter representerande de fyra största aktieägarna per den siste september varje år.

Nomination Committee appointed at Iconovo

At the Annual General Meeting of 8 May 2020, it was resolved that Iconovo shall have a Nomination Committee consisting of four members representing the four largest shareholders as of 30 September each year.

Första godkända patentet i Kina för ICOone®

Iconovo AB (publ) meddelar att den kinesiska patentmyndigheten har informerat att de avser att godkänna (Notice of Allowance) ett patent avseende Iconovos inhalatorplattform ICOone.

First granted ICOone® patent in China

The Chinese Patent Office has announced the intention to grant a patent (Notice of Allowance) regarding Iconovo’s inhalation device ICOone.

Abbreviated interim report 1 January – 30 September 2021

New nasal inhaler has great potential in treatment of COVID-19

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021

Ny nasal inhalator stor möjlighet för behandling av covid-19