Iconovos ny styrelseledamot förvärvar aktier för 204 373 SEK

Iconovo AB (publ) meddelar idag att Carl Lindgren, ny styrelseledamot, har förvärvat 12 500 aktier för totalt 204 373 SEK.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Iconovo AB den 28 augusti 2023

Vid extra bolagsstämma i Iconovo AB (”Bolaget”) den 28 augusti 2023 beslutades följande:

Iconovo stärker patentskyddet för ICOres® i EU

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att den europeiska patentmyndigheten European Patent Office (EPO) avser att godkänna Iconovos ansökan om ännu ett patent för inhalatorplattformen ICOres®. ICOres® används redan i flera av Iconovos kundprojekt och det nya patentet stärker det immateriella skyddet, till fördel för de kunder som i framtiden kommer att lansera läkemedelsprodukter baserade på bolagets unika inhalator.

Iconovo strengthens patent protection for ICOres® in the EU

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, today announces that the European Patent Office (EPO) intends to approve Iconovo's application for yet another patent for the inhalation platform ICOres®. ICOres® is already being used in several of Iconovo's customer projects, and this new patent strengthens the intellectual property rights, benefiting customers who will launch pharmaceutical products based on the company's unique inhaler in the future.

Iconovo får ytterligare utvecklingsuppdrag av Kiox Pharma gällande ny inhalerbar behandling mot sällsynt sjukdom

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att företaget ingått ett avtal om genomförande av en preklinisk farmakokinetisk studie med danska Kiox Pharma, verksamma inom sällsynta lungsjukdomar. Detta innebär en fortsättning av det samarbete mellan bolagen som annonserades i ett pressmeddelande den 9 juni i år. Det nya avtalet innebär intäkter om 1,1 miljoner kronor till Iconovo, i tillägg till de 0,5 miljoner kronor som bolaget redan har erhållit.

Iconovo receives additional development contract from Kiox Pharma for new inhalable treatment against rare disease

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, today announces that the company has entered into an agreement to conduct a preclinical pharmacokinetic study with Danish rare lung disease company Kiox Pharma. This is a continuation of the collaboration between the companies that was announced in a press release on June 9th this year. The new agreement entails revenues of SEK 1.1 million for Iconovo, in addition to the SEK 0.5 million that the company has already received.

Iconovo befäster sina långsiktiga finansiella mål för 2027, förväntad helårslönsamhet 2026

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att bolaget räknar med att uppnå lönsamhet under ett enskilt kvartal såväl 2024 som 2025 och helårslönsamhet från och med 2026. För år 2027 förväntas intäkter om 250 miljoner kronor med en EBITDA-marginal på 50 procent, vilket är i linje med de mål som kommunicerades i juni 2022. Cirka 85 procent av de prognosticerade intäkterna kommer från projekt som redan har initierats. Bolagets strategiska satsning på sitt erbjudande inom kontraktsutveckling (CDMO) av inhalerbara läkemedel är en viktig bidragande faktor och målet för antal nya affärer höjs till tre till fem nya avtal per år.

Iconovo confirms its long-term financial targets for 2027 with expected full-year profitability in 2026

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, announces today that the company expects to achieve profitability in a single quarter in both 2024 and 2025 and full-year profitability from 2026. For 2027, revenues of SEK 250 million are expected with an EBITDA margin of 50 percent, which is in line with the financial targets communicated in June 2022. Approximately 85 percent of the projected revenues come from projects that have already been initiated. The company's strategic focus on its offering in contract development (CDMO) of inhalable drugs is an important contributing factor and the target for the number of new deals is raised to three to five new agreements per year.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ICONOVO AB

Aktieägarna i Iconovo AB, org.nr 556938-0156, kallas till extra bolagsstämma måndagen den 28 augusti 2023 kl 13:00 i bolagets lokaler i Ideon Science Park, Delta 6, på Ideongatan 3B i Lund.

KVARTALSRAPPORT, Q2 2023

”Vi fortsätter att se goda resultat av våra strukturerade insatser för att öka kännedomen om Iconovo bland potentiella kunder. Tre nya samarbetsavtal har ingåtts under kvartalet.” Johan Wäborg, vd