Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, today communicates the opportunities that its new long-term strategy presents to the market. Investors, analysts, and media are invited to today's virtual capital markets day where Iconovo also presents its recently announced financial targets for 2026.

“Our new strategy will be a key driver in accelerating the revenue for Iconovo and will allow us to reach our 5-year targets; SEK 200 million revenue and a 50% operating profitability in 2026," says Iconovo's CEO Johan Wäborg.

Virtual Capital Markets Day is held today
Today Iconovo arranges a virtual capital markets day for investors, analysts, and media. Presentations in English from the management team are available on our website for the Capital Markets Day https://www.iconovo.se/capital-markets-day/. Follow the link to participate in the live, moderator-led webcast. To ask questions there is a chat function. Questions can also be asked in advance of the meeting by email to info@iconovo.se

Three strategic areas
Iconovo is a company with its business based on the development of generic inhalation products. The company currently has four inhalation platforms (ICOres, ICOcap, ICOone and ICOpre) and four generic pharmaceutical products are developed under licensing agreements.

Iconovo has recently entered into three agreements to deliver inhalation products in ICOone for innovation projects which forms the backbone for the area of innovative inhalation projects.

When Amneal recently expanded its agreement, Iconovo acquired the rights to sell generic Symbicort® in ICOres in the Nordic markets. It is the first building block to build a portfolio of inhaled products for sales through its own organization in the Nordic region.

Iconovo's new long-term strategy consists of three areas:

  • Sales of inhaled generic products in the Nordic region through its own organization
  • Development of innovative inhalation products
  • Development of generic inhalation products

"Since the autumn of last year, we have been working to shape Iconovo's new long-term strategy. The last piece of the puzzle fell into place when we secured the license to the Nordic market for our generic Symbicort in ICOres," says Iconovo's CEO Johan Wäborg. "With the strategy in place, the focus is now on execution."

Iconovo becomes a pharmaceutical company selling products in the Nordic region
As a result of the expanded agreement with Amneal, Iconovo acquires the license to sell generic Symbicort in ICOres in the Nordic region. Iconovo will start with generic Symbicort® in ICOres and build a portfolio of inhalation products in a newly started pharmaceutical division, Iconovo Pharma. Selling generic drugs does not require a large organization but can be carried out by a small group of employees, around five people, who handle marketing, sales and procurement. Services for Regulatory, Quality and Pharmacovigilance can be outsourced externally. To sell relatively complex inhalation products, Iconovo expects to have a small sales force active during the product launches.

Total sales of inhalation products in the Nordic region in 2020 was approximately SEK 4.3 billion. Out of this, 34% came from Sweden, 30% from Denmark, 17% from Norway and 19% from Finland. When inhaled products lose their patents, prices do not normally go down as much as for tablet treatments. Symbicort and related generic products had a turnover of SEK 800 million in the Nordic region last year.

Innovative inhalation products
In the past year, Iconovo announced three new agreements in the new strategic area of innovative inhalation products, whereof two are licensing agreements. Iconovo signed a license agreement with Monash University for inhaled oxytocin for the prevention of bleeding after birth, as well as with ISR for an inhaled COVID-19 vaccine. In addition, Iconovo signed a development agreement with Respiratorius to develop an inhalation product for their drug substance with a new mechanism of action for COPD and severe asthma that could lead to a future license agreement.

Iconovo sees significant growth potential in the field of innovative inhalation products based on the benefits of inhalation therapy with a local effect in the lung, fast onset of action and ability to replace injections. The market potential for diseases where these benefits can be significant is estimated to almost USD 100 billion, and includes diseases such as asthma, COPD, migraine, hypersensitivity reactions, epilepsy, and vaccines. Iconovo's strategy is to build a strong and well diversified portfolio of projects in the field of innovative inhalation products.

Generic inhalation products
Iconovo is currently developing four generic inhalation products under licensing agreements with the aim of replacing the originators Symbicort®, Ultibro®, Seebri®, and an unnamed product. In addition, ICOcap will be used for the development of various generic products by Stevanato’s customers with whom Iconovo has a global license agreement.

Iconovo is currently making its largest investment in ICOpre, which is Iconovo's development of generic products to GSK's Ellipta® portfolio. This is the largest future generic opportunity in the inhalation area where the products had combined sales of USD 3.5 billion in 2020, and which is expected to increase to USD 4.9 billion in 2025.

One of the largest sales opportunities for Iconovo is the generic Symbicort product in ICOres developed in collaboration with Amneal, with a royalty potential of SEK 110-220 million for Iconovo. This potential includes an upside from product sales in the US of SEK 70 million. Iconovo expects that 2/3 of the sales of SEK 200 million in 2026 will come from the area of generic inhalation products.

Sustainability goals anchored in the strategy
Iconovo develops new and innovative inhaled products, and we want to do so in a way that supports a sustainable development of the world. Iconovo collaborates with partners to launch our products globally which gives us an opportunity to have a real impact. Iconovo works with the UN Framework for Sustainable Development and has identified three priority areas out of the 17 goals set by the UN. The three priority areas are Goal 3 Good health and well-being, Goal 8 Decent work and economic growth and Goal 13 Climate action. These goals are anchored and integrated into our strategic plans.

Mats Johansson, styrelseledamot och den enskilt största ägaren i Iconovo AB (publ), har förvärvat 10 000 aktier i bolaget till kursen 68,9 SEK, totalt 689 000 SEK. Efter förvärvet uppgår Mats Johanssons innehav till 935 000 aktier som ägs både privat och via bolag, dessa motsvarar 12,0% av aktierna i bolaget.

 

 

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, tillkännager idag sina femårsmål för verksamheten. År 2026 räknar bolaget med att uppnå en försäljning om 200 MSEK. Målet för rörelseresultatet är 100 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 50%.

Förväntningarna speglar dagens kända projekt i Iconovos projektportfölj samt bolagets målsättning att ta in upp till tre nya projekt per år. Från framtida projekt som ännu inte är definierade medräknas endast förväntade milstolpsbetalningar.

Iconovo antas om fem år ha cirka 50 anställda med tio projekt under utveckling och fem lanserade inhalationsprodukter som genererar royalty.

Två delar av verksamheten har möjliga uppsidor: royaltyintäkter från området innovativa inhalationsprodukter på upp till 100 MSEK och royaltyintäkter från generisk Symbicort® i USA på upp till 70 MSEK.

”Iconovo är ett bolag med hög ambitionsnivå. När vi nu på kort tid ökat antalet innovativa projekt i vår pipeline och samtidigt kommer allt närmare lansering tycker vi det är viktigt att kommunicera finansiella mål”, säger Iconovos VD Johan Wäborg.

Omsättning och rörelseresultat
Iconovo räknar med att år 2026 uppnå en omsättning som uppgår till 200 MSEK. Intäkterna består av löpande intäkter från utvecklingsarbetet samt royaltyintäkter från fem lanserade produkter – Symbicort, Ultibro, Seebri, Relvar och det icke namngivna produkt som tas fram i samarbete med Intas. Cirka 1/3 av omsättningen beräknas komma från Iconovos läkemedelsförsäljning i Norden genom Iconovo Pharma.

Potentialen i form av royaltyintäkter från innovativa inhalationsläkemedel samt royaltyintäkter från Amneals potentiella försäljning i USA tas ej in i omsättningsmålet utan beskrivs som potentiella uppsidor.

Målet för rörelsemarginalen år 2026 är att uppnå 50% och därigenom ett rörelseresultat om 100 MSEK. Den höga marginalen kan uppnås genom royaltyströmmar samt god marginal från nordiska läkemedelsförsäljningen.

Verksamhetens utveckling
Iconovo sätter som mål varje år att generera upp till tre nya kundavtal. Fokus kommer ligga på att hitta en god mix av avtal inom Iconovos tre strategiska områden som leder till diversifiering av både möjligheter och risk i portföljen.

Iconovo kommer år 2026 vara en etablerad organisation med cirka 50 anställda. Målet för nya projekt per år och dagens projektportfölj beräknas leda till att tio projekt finns under utveckling och fem generiska inhalationsprodukter har nått fram till lansering. Av de lanserade produkterna är avsikten att merparten ska säljas i Norden via Iconovo Pharma.

Tre strategiska områden
Intäkterna 2026 kommer från tre strategiska områden inom Iconovo: utveckling av generiska inhalationsprodukter, utveckling av innovativa inhalationsprodukter och egen försäljning av generiska inhalationsprodukter i Norden.

Iconovo Pharma – försäljning av generiska inhalationsläkemedel i Norden
Den 17 maj meddelade Iconovo att avtalet med Amneal utökas till att inkludera fler territorier inklusive USA och Kina. Som en del av avtalet förvärvade även Iconovo rättigheterna att sälja generisk ICOres Symbicort i de nordiska länderna. Den nordiska marknaden för Symbicort uppgick 2020 till 800 MSEK. Priserosionen i regionen är stabil och låg de senaste åren kring 4% per år. Iconovo bedömer att bolaget kan nå en marknadsandel på 15–20 % och kan då realisera en intäkt på mellan 80 och 100 MSEK årligen när full marknadspotential uppnåtts.

År 2026 förväntas Iconovo Pharma stå för cirka 1/3 av omsättningen.

Innovativa inhalationsprodukter
Projekt inom det innovativa inhalationsproduktområdet har en lägre sannolikhet att nå fram till lansering samt tar längre tid att utveckla. Därför har royaltyintäkter från denna strategiska inriktning definierats som en uppsida för 2026. Ett innovativt inhalationsprojekt som kan komma att nå lansering inom femårsperioden är utvecklingen av inhalerat covid-19 vaccin i ICOone tillsammans med ISR. En fas I studie planeras att inledas under andra halvan av 2021. Om projektet är framgångsrikt och håller en accelererad tidslinje kan detta medverka till att göra Iconovo till ett lönsamt bolag tidigare. Uppsidan vid ett lyckat projekt med ISR bedöms kunna ha en potential att öka omsättningen med upp till 100 MSEK år 2026.

Generiska inhalationsprodukter
Iconovo beräknar att royaltyintäkterna från produkter inom området generiska inhalationsprodukter kommer att stå för 2/3 av försäljningen år 2026. Royaltyintäkterna kommer från fem lanserade produkter som Iconovo utvecklar idag. Majoriteten av royaltyintäkterna kommer om fem år från vår generiska Symbicort i ICOres som säljs av Amneal.

Amneal har utökat sitt kontrakt för generisk Symbicort i ICOres till att inkludera cirka 90% av den globala marknaden där cirka 1/3 utgörs av försäljning i USA. Eftersom ett beslut från Amneal om att lansera i USA kommer bygga på ett antal framtida händelser både på USA-marknaden och i Europa väljer Iconovo att i dagsläget se USA som en uppsida som bedöms kunna nå en försäljning på 70 MSEK år 2026.

Risker under femårsperioden
Enligt Iconovo är den största risken att inte möta målsättningen för 2026 kopplad till att projekt misslyckas, blir försenade, att en mer utmanande konkurrenssituation uppstår eller att produkten lanseras på ett mindre territorium än förväntat. Även om risken för generiska produkter att misslyckas är mindre så kan det ske, och en osäker prisutveckling på olika marknader kan orsaka att våra generiska produkter lanseras i färre länder. Iconovo bedömer marknadsstorleken som relativt stabil och därför är den största osäkerheten kopplad till hur brett produkterna lanseras.

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, today announces its five-year goals for the business. By 2026, the company expects to achieve sales of SEK 200 million. The target for operating profit is SEK 100 million, corresponding to an operating margin of 50%.

The expectations reflect current publicly announced projects in Iconovo's project portfolio and the company's goal to bring in up to 3 new projects per year. For future projects that currently are undefined only expected milestone payments are included.

Iconovo expects to have about 50 employees in five years with ten projects in development and five launched inhalation projects that generate royalties.

There are two potential business upsides: royalty revenue from the area of innovative inhalation projects of up to SEK 100 million and royalty revenue from generic Symbicort® in the US of up to SEK 70 million.

"Iconovo is a company with high ambitions. Now that we have increased the number of innovative projects in our pipeline in a short period of time and are getting closer and closer to launch, we think it is important to communicate financial goals", says Iconovo's CEO Johan Wäborg.

Turnover and operating profit
Iconovo expects to achieve a turnover of SEK 200 million by 2026. The revenues consist of ongoing revenues from the development work as well as royalty revenues from five launched products – Symbicort, Ultibro, Seebri, Relvar and the undisclosed product developed in collaboration with Intas. Approximately 1/3 of the turnover is estimated to come from Iconovo's pharmaceutical sales in the Nordics through Iconovo Pharma.

The potential royalty revenue from innovative inhalation products and royalty revenue from Amneal's potential sales in the US is not included in the sales target but is described as potential upsides.

The target for the operating margin in 2026 is to achieve 50% and thereby an operating profit of SEK 100 million. The high margin can be achieved through royalty streams as well as a good margin from Nordic pharmaceutical sales.

Development of the business
Iconovo sets a goal to generate up to three new customer agreements per year. The focus will be on finding a good mix of agreements within Iconovo's three strategic areas that lead to diversification of both opportunities and risk in the portfolio.

In 2026, Iconovo will be an established organization with approximately 50 employees. The target for new projects going forward and today's project portfolio is estimated to result in ten projects being in development and five generic inhalation products being launched. Of the products launched, the intention is that the majority will be sold in the Nordic region by Iconovo Pharma.

Three strategic areas
Revenue in 2026 come from three strategic areas within Iconovo: development of generic inhalation products, development of innovative inhalation products and own sales of generic inhalation products in the Nordic region.

Iconovo Pharma – sales of generic inhalation products in the Nordics
On May 17, Iconovo announced that the agreement with Amneal would be expanded to include more territories including the United States and China. As part of the agreement, Iconovo also acquired the rights to sell generic ICOres Symbicort in the Nordic countries. In 2020, the Nordic market for Symbicort was valued to SEK 800 million. The price erosion in the region is low and stable and in recent years around 4% per year. Iconovo estimates that the company can reach a market share of 15-20% and can then realize revenue of between SEK 80 and 100 million annually when full market potential is reached.

In 2026, Iconovo Pharma is expected to account for approximately 1/3 of the turnover.

Innovative inhalation products
Projects in the space of innovative inhalation products have a lower probability of success to reach the market and takes longer to develop. Therefore, royalty income from this strategic area has been defined as an upside for 2026. One innovative inhalation project that may reach launch within the five-year period is the development of inhaled COVID-19 vaccine in ICOone together with ISR. A Phase I study is scheduled to begin in the second half of 2021. If the project is successful and maintains an accelerated timeline, it can help making Iconovo a profitable company earlier. The potential upside for a successful project with ISR is estimated to have a revenue of up to SEK 100 million by 2026.

Generic inhalation products
Iconovo estimates that royalty revenues from generic inhalation products will account for 2/3 of sales in 2026. Royalty revenues will come from five launched products that Iconovo develops today. The majority of the royalty revenue in five years time will come from our generic Symbicort in ICOres sold by Amneal.

Amneal has expanded its contract for generic Symbicort in ICOres to include approximately 90% of the global market where approximately 1/3 consists of sales in the USA. Since the decision by Amneal to launch in the US will be based on a number of future events both in the US market and in Europe, Iconovo chooses to see the US as an upside that could reach a revenue of SEK 70 million in 2026.

Risks over the five-year period
Iconovo views the largest risks of not meeting the 2026 target linked to project failure, delays, a more challenging competitive situation or that the products are launched in a smaller territory than expected. Although the risk of generic products failing is less, it happens, and uncertain price developments in different markets can cause our generic products to be launched in fewer countries than expected. Iconovo considers the market size to be relatively stable and therefore the largest uncertainty is linked to how widely the products are launched.

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, and Respiratorius AB (publ), which develops drug candidates for the treatment of COPD, and other common diseases, announced today that they have signed an agreement for the development of an inhalation formulation as well as an inhalation product for phase I studies for Respiratorius drug candidate RES030-085 within the RESP9000 project for the treatment of COPD and severe asthma.

COPD is considered one of the most common and fastest growing diseases that lack satisfactory treatment. The formulation work represents an important step for Respiratorius' development of drug candidate, RES030-085. This is Iconovo’s third agreement in a short period of time within the company's new strategic area for innovative inhalation projects.

"The collaboration with Respiratorius further strengthens our position in the strategic area of innovative inhalation projects. We look forward to working together to reach the market in as short a time as possible", says Johan Wäborg, CEO, Iconovo.

The agreement requires Iconovo to develop a dry powder formulation and an inhalation product based on Iconovo's inhaler ICOone, for use in phase I clinical studies. The intention is also to investigate which of Iconovo's inhalation platforms is best suited for the commercialization of Respiratorius substance and, after successful development work, discuss a license agreement between the companies.

"Starting a Phase I study is an important goal for Respiratorius. We are pleased to partner with Iconovo's inhalation experts to develop an appropriate formulation and inhaler for our substance", says Johan Drott, CEO, Respiratorius.

The agreement includes step-by-step fee-for-service development work with the total value of up to SEK 3 million of which SEK 0.2 million is paid upon signing the agreement. The work is projected to be performed within the next 9 months.

About RES030-085
RESP9000 is a series of drug candidates with bronchial and anti-inflammatory properties that are developed to enable the treatment of both COPD and asthma patients. The main candidate RES030-085 is in preclinical phase with good results in the conducted preparatory safety studies. In 2018, a patent application for the substance series was filed within the RESP9000 project and is now in the national phase, for approval in individual countries.

About ICOone®
ICOone is a unique, patented dry powder inhaler for single use. The smart design generates an ultra-low manufacturing cost combined with simple and discreet use. It is particularly suitable for short-term treatment and as-needed use as it provides an unsurpassed low treatment cost and price point for treatments with a low number of doses. The simple design also enables patients and caregivers to learn how to handle the inhalers with minimal training. ICOone can deliver large inhalation doses that are well protected against moisture, an important factor for many biomolecules.

About Respiratorius
Respiratorius AB (publ) develops drug candidates, with the ambition to be able to launch medicines for diseases such as cancer, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and severe asthma. In addition, the project portfolio includes a project to improve the diagnosis of certain cardiovascular diseases.

For more information about the business, see www.respiratorius.com

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, och Respiratorius AB (publ), som utvecklar läkemedelskandidater för behandling av bland annat KOL, tillkännagav i dag att de har tecknat avtal för utveckling av en inhalationsformulering samt en inhalationsprodukt för fas I-studier för Respiratorius läkemedelskandidat RES030-085 inom RESP9000 projektet för behandling av KOL och svår astma.

KOL räknas som en av de vanligaste och snabbast växande folksjukdomarna som saknar tillfredställande behandling. Formuleringsarbetet utgör ett viktigt steg för Respiratorius utveckling av läkemedelskandidat, RES030-085. Detta är Iconovos tredje avtal under kort tid inom företagets nya strategiska område för innovativa inhalationsprojekt.

”Samarbetet med Respiratorius stärker ytterligare vår position inom det strategiska området innovativa inhalationsprojekt. Vi ser fram emot att jobba tillsammans för att nå marknaden på så kort tid som möjligt”, säger Johan Wäborg, VD, Iconovo.

Avtalet innebär att Iconovo skall utveckla en torrpulverformulering samt en inhalationsprodukt baserad på Iconovos inhalator ICOone för användning i kliniska fas I-studier. Avsikten är också att undersöka vilken av Iconovos inhalationsplattformar som bäst lämpar sig för kommersialisering av Respiratorius substans och, efter framgångsrikt utvecklingsarbete, diskutera ett licensavtal mellan företagen.

”Att inleda en fas I-studie är ett viktigt mål för Respiratorius. Vi är glada över att kunna samarbeta med Iconovos inhalationsexperter för att utveckla en lämplig formulering och inhalator för vår substans ”, säger Johan Drott, VD, Respiratorius.

Avtalet innefattar stegvis utfört fee-for-service utvecklingsarbete, det sammanlagda värdet kan uppgå till 3 MSEK varav 0,2 MSEK betalas vid undertecknandet av avtalet. Arbetet beräknas utföras inom de närmsta 9 månaderna.

Om RES030-085
RESP9000 är en substansserie av läkemedelskandidater med luftrörsvidgande och antiinflammatoriska egenskaper som utvecklas för att möjliggöra behandling av både KOL- och astmapatienter. Huvudkandidaten RES030-085 befinner sig i preklinisk fas med goda resultat i de förberedande säkerhetsstudier som genomförts. Under 2018 inlämnades en patentansökan för substansserien inom RESP9000 projektet och befinner sig nu i nationell fas, för godkännande i enskilda länder.

Om ICOone®
ICOone är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Den smarta konstruktionen ger en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med en enkel och diskret användning. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar och sällandoserings-behandlingar då den ger en oöverträffad låg behandlingskostnad och prispunkt för behandlingar med få doser. Den enkla konstruktionen gör också att patienter och behandlare kan lära sig hantera inhalatorn med minimal träning. ICOone kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade, vilket är viktigt för många biomolekyler.

Om Respiratorius
Respiratorius AB (publ) utvecklar läkemedelskandidater, med ambition att kunna lansera läkemedel mot bland annat folksjukdomarna cancer, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma. Dessutom innehåller projektportföljen ett projekt för förbättrad diagnostisering av vissa hjärt-kärlsjukdomar.

Mer information om verksamheten finns på www.respiratorius.com

Idag, onsdagen den 19 maj 2021, har årsstämma i Iconovo AB (publ), 556938–0156 hållits genom endast poströstning enligt 20 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid stämman var 4 768 565 aktier representerade vilket omfattar cirka 61 % av totalt antal aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Disposition av bolagets vinst och förlust

Stämman beslutade att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna. Stämman beslutade vidare att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, och att ingen utdelning därför lämnas för räkenskapsåret 2020.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Arvode till styrelse och revisorn

Stämman beslutade att styrelsearvoden för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Styrelsearvode för ledamot anställd i bolaget utgår ej och ej heller till Mats Johansson. Arvode till revisionsutskottet ska utgå med 35 000 kronor till utskottets ordförande och 20 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Arvode till ersättningsutskottet ska utgå med 25 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Ersättning för det arbete ersättningsutskottet redan utfört under ca 6 månader beslutades utgå med totalt 27 500 kronor vilket motsvarar ett halvt arvode. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse samt val av revisor

Stämman valde Gunnar Gårdemyr till styrelsens ordförande samt Mats Johansson, Orest Lastow, Berndt Axelsson, Sven Totté, Leif Bergvall Hansen, Maria Bech, Agneta Walhagen och Ann Gidner till styrelseledamöter.

Stämman valde vidare Deloitte AB till revisor med Maria Ekelund som huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Vid stämman beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Dessa ska gälla tills det uppkommer behov av väsentliga ändringar eller som längst till årsstämman 2025.

Riktlinjerna omfattar lön och annan ersättning till verkställande direktör och de som rapporterar direkt till denne i Bolaget. Styrelseledamöter omfattas också av dessa riktlinjer. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att bolagets företagsnamn ska vara Iconovo AB, att styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter utan suppleanter, att när kallelse skett så ska det annonseras i Dagens Industri samt att för att få delta i bolagsstämma måste aktieägare vara upptagen i aktiebok avseende förhållandena sex bankdagar före stämman.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktieprogram

Vid stämman beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram för VD och andra nyckelpersoner, LTI 2021, innebärande att maximalt 30 anställda inom Iconovo kan delta. Deltagande i programmet förutsätter att deltagarna med egna medel förvärvar aktier (Sparaktier) i Iconovo till marknadspris på Nasdaq Stockholm under perioden 1 juli 2021 till och med 31 december 2021. Löptiden för LTI 2021 är 3 år från 1 juli 2021. Deltagare som behållit sina förvärvade Sparaktier under hela löptiden samt varit anställda hela perioden kommer att utan kostnad erhålla aktier i Iconovo (Matchningsaktier). VD och ledande befattningshavare kan erhålla två Matchningsaktier per Sparaktie och övriga anställda erhålla en Matchningsaktie per Sparaktie. Tilldelning av Matchningsaktier sker endast om det fastställda prestationsmålet kring Iconovo aktiens totalavkastning (TSR) är uppfyllt. Det fastställda TSR målet är en genomsnittlig tillväxt om minst 50% över tre år. Vid maximal tilldelning av Matchningsaktier kommer 101 000 aktier att tilldelas. 

Vid stämman beslutades att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om att emittera högst 121 000 teckningsoptioner, berättigade till teckning av aktier varav 101 000 teckningsoptioner ska emitteras för att säkerställa leverans av aktier, teckningsoptioner eller kontant vederlag till deltagarna i LTI 2021 enligt villkoren för programmet, och 20 000 teckningsoptioner ska emitteras för säkring av bolagets exponering mot kostnader för sociala avgifter. Detta innebär en utspädning om 1,5 procent och att aktiekapitalet kan öka med högst 121 000 kronor.

Vid stämman beslutades att godkänna att Iconovo ska ha rätt att överlåta aktier som tecknats baserat på de teckningsoptioner som emitterats enligt ovan till deltagarna i LTI 2021.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Stämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av motsvarande sammanlagt högst 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Iconovo AB (publ)

Styrelsen

Iconovo AB (publ) bjuder härmed in analytiker, investerare och media till en virtuell kapitalmarknadsdag, onsdagen den 26 maj kl. 13:00–15:30 CET.

Kapitalmarknadsdagen kommer att fokusera på Iconovos omvandling till ett kommersiellt läkemedelsbolag och belysa bolagets potential inom de tre nyligen kommunicerade strategiska områdena generiska inhalationsprodukter, innovativa inhalationsprodukter samt egen försäljning av inhalationsgenerika genom Iconovo Pharma.

Under dagen kommer både talare ur företagsledningen och externa gästtalare att hålla anföranden. Det kommer även att bli moderatorledd frågestund då deltagare kommer att kunna ställa frågor till föreläsarna.

Eventet, som genomförs på engelska, kommer att direktsändas och finnas tillgängligt på vår webbplats https://www.iconovo.se/capital-markets-day/. Agendan till eventet bifogas detta PM.

Iconovo AB (publ) hereby invites analysts, investors and media to its virtual Capital Markets Day (CMD) on Wednesday May 26, at 13:00–15:30 CET.

The CMD will focus on Iconovo's transformation into a commercial pharmaceutical company and highlight its potential in the three recently communicated strategic areas of generic inhalation products, innovative inhalation products and its own sales of inhalation generics through Iconovo Pharma.

During the day, both speakers from the company management and external guest speakers will give presentations. There will also be a moderator-led Q&A session where participants will be able to ask questions to the lecturers.

The event, which will be held in English, will be broadcast live and available on our website https://www.iconovo.se/capital-markets-day/. The agenda for the event is attached to this PM.

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, today announced that its collaboration with the U.S. pharmaceutical company Amneal is expanding to include additional territories that lead to the announced potential for future annual royalty income more than doubling to USD 13.2 – 26.4 million. Iconovo has also acquired the license to sell Amneal's generic versions of Symbicort® in the Nordic region with the potential to generate revenues between USD 9.5 – 11.9 million.

Iconovo and Amneal develop a generic Symbicort in the inhaler ICOres®. The project is now entering the final phase, and Amneal has begun the set-up of commercial manufacturing for a global market. The original agreement mainly covered sales in Europe, but also Canada, Australia, Russia and some smaller emerging markets. The new, expanded agreement gives Amneal the right to sell in the U.S. and China as well. Hereby the agreement now covers approximately 90% of the total global Symbicort market.

"We are very pleased to have been able to expand our agreement with Amneal. It is a very strong and positive signal that Symbicort in the ICOres inhaler is a product with great international potential. Financially, this is an important event for Iconovo," said Johan Wäborg, CEO of Iconovo.

“Symbicort is a perfect example of the complex generic products that we’re aiming to bring to market over the coming years,” said Gregory Sgammato, Head of Global Corporate Development at Amneal. “It is a high-value, drug-device combination in the respiratory space, which ensures it will remain an attractive global opportunity for the foreseeable future. Iconovo has been a fantastic partner and we look forward to working with them as we launch and commercialize this product.”

Iconovo has previously announced that the European market can generate annual royalty revenues of between USD 5.2 and USD 10.3 million. This assessment is now updated to between USD 13.2 and USD 26.4 million, which now also includes both new territories and those in the original contract.

Iconovo takes over marketing and sales rights of Symbicort in the Nordic region
The new agreement with Amneal also covers the right to market and sell generic ICOres Symbicort in the Nordic market.

In 2020, the Nordic market for Symbicort amounted to SEK 800 million. Price erosion in the region is stable and was in recent years about 4 percent per year. Iconovo estimates that the company can reach a market share of 15-20 percent and can then realize revenues of between SEK 80 and SEK 100 million (USD 9.5 – 11.9 million) annually when the full market potential is reached.

Marketing and sales of ICOres Symbicort in the Nordic market will be carried out by Iconovo Pharma, which will become a new pharmaceutical division within Iconovo AB. The investment is in line with Iconovo's long-term strategy to move higher up the value chain. Iconovo possesses unique knowledge about the development of dry powder inhalation medicines and is uniquely positioned to market these products in the Nordic countries.

"Since Iconovo is a Swedish company with long experience in the Nordic market, it is a big opportunity to also become a pharmaceutical company. For us, this is a completely natural step up the value chain, allowing us to create great value for our investors," said Johan Wäborg.

We believe ICOres can be a success in the Nordic market as it is handled in a similar way as the reference product. That means a smaller threshold to switch from Turbuhaler® to ICOres compared to today's generic products that have a different handling compared to the original. In addition, ICOres has a number of features that Turbuhaler lacks. The product is also the result of Swedish innovation, which can be perceived as a vote of confidence for customers," continued Johan Wäborg.