DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2023

I pressmeddelandet "Genomförd riktad emission på 55 MSEK stärkar bolaget" som släpptes 2022-04-28 kl 08:30 var rubriken felaktig. Korrekt rubrik följer här: DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2023

Genomförd riktad emission på 55 MSEK stärkar bolaget

Väsentliga händelser under 1 januari – 31 mars

  • Iconovo, Arcede Pharma och Lunds universitet har erhållit drygt 2 miljoner kronor från Vinnova och Swelife för utvecklingen av Arcede:s läkemedelskandidat RCD405 för behandling av KOL och svår astma. Iconovo erhåller 0,5 miljoner kronor för att utveckla en torrpulverformulering samt en inhalationsprodukt baserad på inhalatorn ICOone® för att användas i kliniska fas I-studier.
  • Iconovo’s dotterbolag Iconovo Pharma har beviljats partihandelstillstånd av Läkemedelsverket i Sverige. Läkemedlen förväntas till stor del bestå av produkter som utvecklas tillsammans med Iconovo AB:s nuvarande och framtida globala samarbetspartners. Iconovo innehar genom ett avtal med sin globala partner Amneal de nordiska försäljningsrättigheterna för ICOres budesonid/formoterol (astma- och KOL-läkemedel).
  • Iconovo har genomfört en riktad nyemission om 55 miljoner kronor. Emissionen av 1 375 000 aktier skedde till en kurs på 40 kronor per aktie och tecknades av flertalet institutionella investerare, däribland fonder förvaltade av Eiffel Investment Group. Flera av de redan existerande institutionella delägarna deltog även i emissionen. Iconovo avser att använda emissionslikviden till att möjliggöra tillväxtfrämjande och värdeskapande aktiviteter; för ICOpre genom att förhandla fram avtal samt regulatoriskt arbete, för ICOcap (generisk Ultibro) genom att föra projektet vidare mot första pharmakokinetiska pilotstudien samt partnerskap för Europa, för Iconovo Pharma genom uppskalning och beredskap för de första produkterna, samt för ICOone genom att nyttja möjligheten att bli världsledande inom området nasal pulverinhalation.
  • Den europeiska patentmyndigheten EPO meddelar att den avser godkänna en patentansökan för inhalationsplattformen ICOone. Patentet skyddar en unik egenskap hos ICOone som gör den enkel att tillverka.

Väsentliga händelser efter första kvartalets utgång

  • Den japanska patentmyndigheten JPO har lämnat ett förhandsgodkännande (Notice of Allowance) av ytterligare ett patent för ICOone®. Patentet har en giltighetstid till 2038.
  • Bolaget har ingått ett avtal med ENA Respiratory Pty Ltd om att utvärdera ICOone® Nasal för administration av INNA-051, en brett verkande immunmodulerande behandling som utvecklas för att förebygga komplikationer associerade med virala luftvägs-infektioner. Iconovo är berättigade till ersättning till ett totalt värde av upp till 0,9 miljoner kronor.
Nyckeltal för koncernen kSEK om inget annat anges  Jan-mar 2023 Jan-mar 2022 Jan-dec 2022
Nettoomsättning 309 2 766 17 116
Rörelseresultat -12 885 -8 761 -48 359
Periodens kassaflöde 31 283 -15 540 -81 591
Resultat per aktie (SEK) före och efter full utspädning -1,35 -1,05 -5,44
Likvida medel 44 729 79 497 13 446
Eget kapital 127 702 127 882 89 294
Antal aktier vid periodens utgång 10 222 500 8 847 500 8 847 500
Antal licensavtal (royalty)* 6 6 6
Antal feasibilityavtal* 2 2 1

*Antalet avtal vid utgången av perioden.


Tydliga kommersiella steg framåt för ICOpre och ICOone

Årets första kvartal har varit mycket händelserikt på flera fronter. Vi har bland annat inlett förhandlingar om licensavtal för ICOpre® och tagit viktiga steg i utvecklingen av vår engångsinhalator ICOone®. Trots det tuffa klimatet på kapitalmarknaden lyckades vi i februari ta in 55 miljoner kronor före emissionskostnader genom en riktad nyemission, och i mars beviljades partihandelstillståndet för vårt dotterbolag Iconovo Pharma av Läkemedelsverket.

Förhandlingar för nya licensavtal för ICOpre I januari kommunicerades en statusuppdatering om att vi är i förhandlingar med ett generikaföretag kring licensavtal för vår egenutvecklade förfyllda inhalator ICOpre®. Parallellt med detta har även andra bolag visat intresse för ICOpre® och processen fortsätter därmed framåt.

Beviljat partihandelstillstånd för Iconovo Pharma
I mitten av mars kom beskedet att Iconovos dotterbolag, Iconovo Pharma, har beviljats partihandelstillstånd av Läkemedelsverket. Detta är en viktig kvalitetsstämpel på vårt framgångsrika arbete med att förbereda läkemedelsförsäljning i egen regi på den nordiska marknaden. Vår målsättning är att nå försäljningsintäkter på 250 mSEK år 2027, av detta beräknas cirka en tredjedel komma från Iconovo Pharma. Flaggskeppet i vår planerade produktportfölj är vår egenutvecklade ICOres® budesonid/ formoterol. Utöver våra egna produkter avser vi inlicensiera fler komplexa generiska produkter av högt värde, i syfte att bygga en nordisk portfölj för att uppnå en snabb försäljningstillväxt och betydande skalfördelar.

Lyckad kapitalanskaffning
I februari genomförde vi en riktad nyemission till ett flertal institutionella investerare, däribland fonder förvaltade av Eiffel Investment Group, som innebar ett tillskott på 55 mSEK före emissionskostnader. Medlen från nyemissionen kommer att användas till accelererande och värdeskapande utveckling och satsningar kopplade till vår långsiktiga strategi.

Starkt momentum för ICOone®
Sedan årsskiftet har vi erhållit två nya patent ett i Japan och ett i Europa för vår engångsinhalator ICOone®. Patenten skyddar unika egenskaper hos ICOone® som gör den enkel och kostnadseffektiv att tillverka, och kompletterar den befintliga väletablerade patentportföljen för ICOone® i Sverige, Europa (EPO), USA, Kina och Indien. Under kvartalet kunde vi kommunicera positiva resultat i en interimsrapport från det projekt med ICOone Nasal® som är finansierat av Bill & Melinda Gates Foundation. Rapporten täcker projektets första del, där vi utvärderade depositionen av torrpulver när det gavs via näsan. Redan nu kan vi konstatera att ICOone® möjliggör en bra distribution av pulverbaserade läkemedel till både näshålan, luftvägarna och lungorna. Det här helt nya tillvägagångssättet är väldigt lovande och vi ser goda möjligheter till att projektet kan fortsätta in i nästa fas efter att projektrapporten levererats i juni.

Vi avslutade kvartalet med nyheten om beviljat forskningsstöd om drygt 2 mSEK från Vinnova och Swelife för utvecklingen av en läkemedelskandidat för behandling av KOL och svår astma. Forskningen kommer att bedrivas av ett konsortium bestående av Arcede Pharma, Iconovo och Lunds universitet. Av det totala anslaget är 0,5 mSEK vikta till Iconovos del i projektet som syftar till att utveckla en torrpulverformulering samt en inhalationsprodukt baserad på inhalatorn ICOone® för kliniska fas I-studier. Vi är mycket glada över den kvalitetsstämpel som stödet från Swelife innebär och möjligheten att accelerera vårt pågående utvecklingsprojekt med Arcede Pharma

Flera avtal inom området originalläkemedel
Efter kvartalets utgång ingick vi ett avtal med det australiensiska läkemedelsföretaget ENA Respiratory om att utvärdera ICOone® Nasal för administration av en ny typ av immunmodulerande behandling som utvecklas för att förebygga sjukdom i samband med virala luftvägsinfektioner. ENA har nyligen fått ett anslag på 4,4 miljoner USD från U.S. Department of Defence för att utveckla läkemedlet. Detta är vårt fjärde avtal inom det strategiska området originalläkemedel och det andra avtalet för ICOone® Nasal, vilket understryker den enorma marknadspotentialen för nasalt inhalerade torrpulverformuleringar.

I feasibility projekt med originalläkemedel arbetar vi som en CDMO (Contract Development & Manufacturing Organization) men med fördelen att vi även har möjlighet att etablera licensavtal som ger oss royalty på de färdiga produkterna. Risken för Iconovo är låg för denna typ av projekt och varje uppdrag med originalläkemedel kan utföras med god ekonomisk marginal. Detta i kombination med vår starka framväxt på flera fronter, ett flertal kommersiella samarbeten och lovande utvecklingsprojekt visar tydligt att vår långsiktiga strategi börjar bära frukt och vi kommer allt närmare en tid där vi som bolag kan nå lönsamhet.

Johan Wäborg
Verkställande direktör

Detta är Iconovo

Iconovo utvecklar nya inhalationsläkemedel i samarbete med internationella läkemedelsföretag. Bolaget tillhandahåller flera typer av patentskyddade inhalatorer som kan generera betydande kommersiella möjligheter vid utveckling av helt nya läkemedel och vid patentutgångar för etablerade läkemedel. Det längst framskridna läkemedelsprojektet är en generisk version av astma- och KOL-läkemedlet Symbicort® som förväntas nå marknaden under 2025. Iconovo planerar att marknadsföra denna produkt i Norden genom sitt dotterföretag Iconovo Pharma, medan bolagets partner Amneal Pharmaceuticals har rättigheterna på de flesta övriga större marknaderna i världen.

ETT UNIKT KUNDERBJUDANDE
Det finns stora fördelar med att ge vissa läkemedel och vacciner genom inhalation eftersom det förbättrar effekten av behandlingen eller underlättar administreringen. Exempel på detta är sjukdomar i lungan såsom astma och KOL, att man önskar ett snabbt tillslag (insulin) eller vill ha en smidig distribution och administrering (vaccin). Utveckling av inhalatorer är komplicerad och den globala efterfrågan på kompetens inom området är stor. Iconovo har utvecklat fyra patentskyddade inhalationsplattformar och hjälper sina kunder inom den internationella läkemedelsindustrin att skräddarsy inhalationsprodukter baserade på en eller flera verksamma substanser.

ICONOVOS INHALATORPLATTFORMAR
ICOres® en inhalator för torrpulver som påminner om AstraZenecas storsäljare Turbuhaler®. Till skillnad från Turbuhaler har ICOres ett räkneverk som gör att patienten vet exakt hur många doser som finns kvar. En annan fördel är att patienten får en visuell bekräftelse när en dos har inhalerats korrekt, vilket minimerar risken för felanvändning. ICOres är den enda reservoarinhalator som kan fyllas med upp till tre olika läkemedelssubstanser, en stark konkurrensfördel eftersom trippelprodukter förväntas bli nästa stora område inom inhalationsbehandling.

ICOpre® är en flergångsinhalator med förfyllda doser som kan anpassas till alla typer av inhalationspulver. Den har samma enkla hantering som den välkända inhalatorn Ellipta® från GSK. ICOpre kan laddas med upp till tre olika läkemedelssubstanser för samtidig inhalation. Inhalatorn har en exakt dosräknare som visar antalet kvarvarande doser. ICOpre bygger på en unik, patentsökt princip som minimerar risken för intrång på de immateriella rättigheterna för andra inhalatorer.

ICOcap® är en inhalator för läkemedel i kapslar som laddas en i taget. Den har en robust och unikt greppvänlig design, ett patenterat integrerat lock och ett lågt inhalationsmotstånd. ICOcap finns i två versioner, med samma funktion och prestanda som de etablerade inhalatorerna Breezhaler® från Novartis respektive RS01 från RPC. En standardversion av ICOcap finns tillgänglig off-the-shelf, och inhalatorn kan dessutom optimeras för att ge maximal produktprestanda för en given läkemedelssubstans.

ICOone® är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Konstruktionen gör det lätt att snabbt lära sig hantera inhalatorn och ger en extremt låg tillverkningskostnad. ICOone kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade, vilket är viktigt för många biologiska läkemedel och vacciner. Inhalatorn utformas med en eller två kaviteter (hålrum) – en stor fördel vid utveckling av läkemedel baserade på två eller fler aktiva substanser.

ICOone finns även i en version för nasal inhalation, ICOone Nasal – en unik, patenterad inhalator med en mycket låg tillverkningskostnad. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar, vaccination och vid behovsmedicinering då den erbjuder många medicinska och praktiska fördelar till en oöverträffat låg behandlingskostnad. 

AFFÄRSMODELL
Intäktsströmmarna från Iconovos kundsamarbeten består av initiala accessbetalningar för tillgång till bolagets teknologi, milstolpsbaserade ersättningar under utvecklingsarbetet och royalties. För nya originalläkemedel uppgår royaltynivån normalt till låga ensiffriga procentsatser av försäljningen och för generikaprodukter till mellan fem och tio procent. Varje individuellt projekt är oftast lönsamt för Iconovo under hela utvecklingstiden, men den stora finansiella hävstången kommer när en färdig produkt har lanserats. Iconovo finansierar alltid utvecklingen av nya inhalatorplattformar och i vissa utvalda projekt finansierar bolaget även den initiala utvecklingen av både inhalator och läkemedelsformulering för att öka projektens värde inför etableringen av partnerskap.

ICONOVOS TRE STRATEGISKA OMRÅDEN
Iconovos strategi är att generera stigande intäkter och ökande lönsamhet baserat på en affärsmodell som består av tre välintegrerade områden:

Nya originalläkemedel
Iconovo har redan etablerat tre samarbetsavtal med forskande läkemedelsbolag kring utvecklingen av helt nya behandlingar, där bolagets patentskyddade inhalatorer skapar mervärden. Försäljningen av läkemedel och vacciner mot sjukdomar där inhalatorer kan ge stora fördelar uppgår till nästan 100 miljarder USD. Astma, KOL, pulmonell hypertension, samt ett flertal typer av vaccinationer är några exempel.

Generikaläkemedel
Marknaden för inhalerade läkemedel mot astma och KOL uppgår till cirka 285 miljarder SEK. När patenten försvinner för originalprodukterna blir prisnivån för de generiska versionerna av inhalationsprodukter oftast högre än vid patentutgångar för tablett- och kapselberedningar. I snitt sänks prisnivån endast med 20–50 procent för inhalationsbehandlingar pga produkternas komplexitet, jämfört med 80 procent för läkemedel som ges i tablettform. Iconovos produkter har potential att bland annat ersätta läkemedel som administreras i inhalatorerna Turbuhaler och Ellipta. Försäljningen av Symbicort Turbuhaler uppgick år 2022 till 2,5 miljarder USD och försäljningen av Ellipta-inhalerade läkemedel till 4,5 miljarder USD. Iconovo har för närvarande fyra samarbetsavtal med generikaföretag runt om i världen kring utveckling av produkter som kan ersätta storsäljande originalläkemedel.

Försäljning i egen regi
Iconovo har i sitt dotterbolag Iconovo Pharma AB påbörjat uppbyggnaden av en organisation för försäljning och marknadsföring av läkemedel i egen regi i Norden. Bolaget bedömer att det endast behövs en handfull specialiserade medarbetare för att bearbeta den nordiska marknaden på ett effektivt sätt och rekryteringen av dessa kommer ske succesivt under de närmaste åren. Iconovo Pharmas läkemedelsportfölj förväntas till stor del bestå av produkter som har utvecklats i samarbete med nuvarande partners. Iconovos globalt etablerade partnernätverk öppnar dessutom möjligheter till inlicensiering av andra kommersiellt intressanta produkter. Den första produktlanseringen förväntas ske 2025 efter ett godkännande av ICOres budesonid/formoterol, en generisk version av Symbicort® vars försäljning i Norden uppskattas till cirka 900 miljoner SEK, varav cirka 500 miljoner SEK i Sverige. Den totala

försäljningen av astmaläkemedel i Norden uppgår till cirka 4,3 miljarder SEK. År 2026 förväntas ungefär en tredjedel av Iconovos intäkter genereras av Iconovo Pharma.

KOMMERSIELLA SAMARBETEN
Iconovo har idag sju samarbetsprojekt med internationella läkemedelsföretag och därutöver ett projekt tillsammans med Bill & Melinda Gates Foundation, och är redo för att etablera fler.

ICOres® budesonid/formoterol – samarbete med Amneal
ICOres budesonid/formoterol utvecklas som en generisk version av Symbicort®, ett av världens ledande läkemedel mot astma och KOL. Utvecklingen sker i samarbete med det globala läkemedelsföretaget Amneal Pharmaceuticals, som har sin bas i USA. Bolaget har fler än 7 500 anställda, omsätter 2,2 miljarder USD och har ett börsvärde på 0,4 miljarder USD. Amneal Pharmaceuticals är ett av de största bolagen på den amerikanska generikamarknaden.

För närvarande pågår optimering av ICOres budesonid/ formoterol inför genomförandet av en farmakokinetisk studie som ska utgöra underlag för en registreringsansökan i EU. Förutsatt att produkten godkänns förväntas den kunna nå marknaden i EU under 2025. Amneal Pharmaceuticals har rättigheterna till produkten i USA, vissa delar av Asien och i Europa, förutom i Norden där den planeras att marknadsföras av Iconovo.

ICOres® – samarbete med Intas Pharmaceuticals
Iconovo samarbetar dessutom med det indiska generikabolaget Intas Pharmaceuticals för att baserat på ICOres utveckla ett generiskt inhalationsläkemedel mot astma och KOL, primärt för den europeiska marknaden. Iconovo har slutfört sin del av utvecklingen av produkten, som i ett nästa steg ska utvärderas i en farmakokinetisk pilotstudie. Iconovo är berättigat till medelhöga ensiffriga royalties på försäljningen av en färdig produkt.

ICOpre® – redo för partnerskap
Den tekniska utvecklingen av inhalatorplattformen ICOpre är slutförd och nu bedrivs formuleringsutveckling av de generiska substanserna i fem läkemedel som administreras med hjälp av Ellipta® (Relvar®/Breo®, Anoro®, Trelegy®, Incruse® och Arnuity®). Iconovo har inlett förhandlingar med ett snabbväxande generikaföretag avseende denna inhalator. Syftet med förhandlingarna är att ingå ett licensavtal för utveckling och marknadsföring av en eller flera läkemedelsprodukter baserade på ICOpre®.

ICOcap® – samarbeten med Stevanato och BNC Korea
Den första versionen av ICOcap är CE-certifierad* för användning i kliniska studier och en ansökan om marknadsgodkännande (typ III Drug Master File) har sammanställts inför en framtida granskning av läkemedelsmyndigheten i USA.

Stevanato Group, en global tillverkare av medicinsk utrustning med över 5 000 anställda och ett marknadsvärde på över 4 miljarder USD, har tecknat licensavtal om tillverkning samt global försäljning och distribution av ICOcap. Stevanato erbjuder en CE-märkt standardversion av ICOcap off-the-shelf men även produktion av anpassade inhalatorer till läkemedelsföretag över hela världen. Iconovo är berättigat till en royalty på mellan 5 och 10 procent på Stevanatos försäljning av ICOcap.

Iconovo driver även ett kundprojekt för BNC Korea för en ICOcap-baserad generisk version av Ultibro Breezhaler (indakaterol/glykopyrronium) samt en generisk version av Seebri Breezhaler (glykopyrronium).

*Av Iconovos inhalatorer är det endast ICOcap som behöver vara CE-märkt.

ICOone® – fyra samarbeten för nya originalläkemedel
Iconovo har redan etablerat fyra samarbetsavtal för utveckling av inhalationsprodukter baserade på ICOone:

Arcede (tidigare Respiratorius), ett svenskt börsnoterat bolag, samarbetar med Iconovo för utveckling av en torrpulverformulering samt en inhalationsprodukt för behandling av KOL och svår astma baserad på ICOone för användning i kliniska fas 1-studier. Förutsatt att utvecklingsarbetet når framgångar kommer parterna att diskutera ett licensavtal.

Monash University samarbetar med Iconovo för utveckling av en ICOone-baserad förebyggande oxytocinbehandling som syftar till att ge kvinnor i utvecklingsländer ett effektivt skydd mot postpartumblödningar, en av de vanligaste orsakerna till dödsfall i samband med förlossningar. Projektet stöds av Janssen Pharmaceuticals och GlaxoSmithKline. Iconovo bedömer att produkten skulle vara till nytta vid cirka 20 miljoner förlossningar per år i mindre utvecklade länder. Iconovo är berättigat till delbetalningar under utvecklingsarbetet och försäljningsbaserade royalties på mellan 5 och 10 procent i 20 år efter en potentiell lansering.

ISR (Immune System Regulation), ett svenskt börsnoterat företag, samarbetar med Iconovo för utveckling av ett inhalerbart covid-19-vaccin. Iconovo bistår ISR i utvecklingen av ett nasalt administrerat covid-19 vaccin i ICOone Nasal – en plattform baserad på ICOone. Ett nasalt inhalerat vaccin kan förkorta den kliniska utvecklingen och är tänkt att leda till en separat registrering, alternativt bana väg för ett oralt inhalerat vaccin. Iconovo är berättigat till låga ensiffriga royalties på försäljningen av en färdig produkt.

ENA Respiratory är ett läkemedelsföretag i klinisk fas, baserat i Australien, som utvecklar antivirala immunmodulatorer som verkar på det medfödda immunsvaret för profylax före och efter exponering av virala luftvägsinfektioner i riskgrupper såsom personer med KOL, astma och nedsatt immunförsvar. Bolagets huvudkandidat INNA-051 är utvecklad för intranasal administrering och riktas mot den primära ingången för virus i luftvägarna och har visat sig signifikant accelerera clearance av luftvägsvirus i en fas-2a provokationsstudie med influensa. Det australiensiska företag vill utvärdera ICOone® Nasal för administration av INNA-051. Detta är Iconovos andra avtal för ICOone Nasal.

Finansiella kommentarer januari-mars 2023

Omsättning och resultat
Försäljningen under januari – mars uppgick till 309 (2 766) kSEK, och utgjordes av milstolpersättning inom två pågående projekt.

  Jan – mar 2023 Jan – mar 2022
Milstolpar 309 2 766
Tekniktillgångsavgift
Övrigt
Summa försäljning 309 2 766

Aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 6 036 (8 263) kSEK, och utgjordes huvudsakligen av utveckling av ICOpre plattformen med tillhörande formuleringar.

Råvaror och förnödenheter (främst konsulttjänster och API) sjönk under januari – mars till 3 064 (5 377) kSEK, då första kvartalet 2022 genererade höga utvecklingskostnader i ett kundprojekt för inhalerbart covid-19 vaccin.

Övriga externa kostnader uppgick under januari – mars till 7 108 (4 137) kSEK, som inkluderar en ökad reserv för osäkra kundfordringar om 2 700 kSEK. Exklusive denna ökade övriga externa kostnader med drygt 300 kSEK.

Personalkostnader för januari – mars steg till 9 259 (9 095) kSEK och ökningen speglar en normal kostnadsutveckling mellan åren.

Genomsnittligt antal heltidsanställda (FTE) för januari – mars var 28,6 (29,8).

Finansnettot för januari – mars uppgick till -155 (204) kSEK.

Resultatet för perioden uppgick till -13 039 (-9 258) kSEK.

Investeringar och avskrivningar
Investeringar i materiella tillgångar under januari – mars föll till 129 (2 395) kSEK. Investeringar i immateriella tillgångar under januari – mars uppgick till 6 300 (8 533) kSEK. Investeringen i immateriella tillgångar är primärt hänförlig till investeringar i ICOpre plattformen med tillhörande formuleringar.

Totala kostnaden för avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar under januari – mars uppgick till 2 486 (1 856) kSEK.

Likviditet, kassaflöde och nettoskuld
Koncernens likvida medel vid periodens slut uppgick till 44 729 (79 497) kSEK. Det finns inga räntebärande skulder i verksamheten. Likviditetsbehov och budget visar att koncernens likvida medel kommer kunna finansiera bolagets planer för de kommande 12 månaderna.

Under januari – mars uppgick kassaflöde från den löpande verksamheten till -13 122 (-4 333) kSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under januari – mars till 6 940 (-10 928) kSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 51 345 (-279) kSEK och det totala kassaflödet för januari – mars uppgick till 31 283 (-15 540) kSEK. I februari genomförde Iconovo en riktad nyemission av 1 375 000 aktier, som tillförde bolaget 51 208 kSEK efter emissionkostnader.

Eget kapital
Det egna kapitalet vid periodens slut uppgick till 127 702 (127 882) kSEK. Totala tillgångar vid periodens slut uppgick till 150 068 (154 096) kSEK.

Moderbolaget

Omsättning och resultat
Försäljningen under januari – mars uppgick till 309 (2 766) kSEK, och utgjordes av milstolpersättningar inom två pågående projekt. Resultatet för perioden var -12 177 (-8 516) kSEK.
Eget kapital
Det egna kapitalet per 31 mars uppgick till 132 065 (128 624) kSEK.

Om aktien

Iconovos största aktieägare per 31 mars 2023

Aktieägarea Aktier Aktiekapital/ röster
Mats Johansson/Abraxas Holding AB 1 063 0172 10,4%
Eiffel Investment Group SAS 995 735 9,7%
Orest Lastow/Lastow Consulting AB 826 400 8,1%
Handelsbanken Fonder 802 186 7,8%
Andra AP-fonden 574 503 5,6%
Fjärde AP-fonden 439 950 4,3%
Mårten Rittfeldt 416 319 4,1%
Länsförsäkringar Fonder 413 088 4,0%
Carl Forslund 412 200 4,0%
Johan Lundgren 412 200 4,0%
Humle Fonder 402 000 3,9%
Gerald Engström/Färna Invest 340 000 3,3%
Berndt Axelsson/BAN Business Consulting AB 320 000 3,1%
Alcur Fonder 216 150 2,1%
FE Fonder 203 000 2,0%
Mats Leander 128 011 1,3%
Avanza Pension 126 942 1,2%
Nordnet Pension 124 217 1,2%
Cicero Fonder 112 189 1,1%
Ninalpha AB (Anders Pettersson med familj) 109 939 1,1%
Futur Pension 83 932 0,8%
Atlant Fonder AB 59 401 0,6%
Övrigab 1 637 966 16,0%
Total 10 222 500 100,0%

a) Avser eget samt närstående fysiska och juridiska personers innehav. Källa: Uppgifter från Euroclear samt
uppgifter kända för bolaget.
b) Johan Wäborg (VD) innehar 60 336 aktier, 200 000 teckningsoptioner samt 58 823 kvalificerade personaloptioner.

Bolagets aktiekapital uppgick den 31 mars 2023 till 1 022 250 kronor fördelat på 10 222 500 utestående aktier.

Bolaget har endast ett aktieslag och samtliga aktier har lika rätt till utdelning. Aktiernas kvotvärde är 0,10 kr.

Den 11 mars 2020 hölls en extra bolagsstämma som
beslutade om ett incitamentsprogram samt emission av
200 000 teckningsoptioner till VD. Teckning
har därefter skett av 200 000 optioner till en summa av 1 224 kSEK. Teckningsoptionernas marknadsvärde, enligt slutlig värdering baserad på ett marknadsvärde på den underliggande aktien om 54,54 kronor, uppgår till 6,12 kronor per teckningsoption, med en teckningskurs om 70,90 kronor per aktie, en volatilitet om 31 procent och en riskfri ränta om −0,305 procent under teckningsoptionernas löptid. Antalet aktier och röster i bolaget kommer att öka med
200 000 vilket innebär en utspädning av bolagets aktieägare med ca 2,5%. Teckningsoptionerna får utnyttjas till teckning av aktier under perioden från och med 1 maj 2023 till och med den 15 maj 2023. Om samtliga 200 000 teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier i bolaget, kommer bolagets aktiekapital att öka med 20 000 kronor.

Aktieägarna beslöt på årsstämman 2021 att anta ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram för medarbetarna i bolaget. Deltagarna i programmet kunde med egna medel förvärva aktier i Iconovo (Sparaktier) under 1 juli 2021 till och med 31 december 2021. Löptiden för LTI 2021 är på 3 år fram till och med 1 juli 2024. Deltagare som behåller Sparaktierna under löptiden kommer vid utgången av perioden att för varje Sparaktie utan kostnad erhålla aktier i Iconovo (Matchningsaktier) där verkställande direktör och ledande befattningshavare erhåller 2 Matchningsaktier per Sparaktie och övriga anställda 1 Matchningsaktie per Sparaktie. Tilldelningen av Matchningsaktier förutsätter att deltagaren är anställd vid periodens utgång samt det fastställda prestationsmålet kring Iconovo aktiens totalavkastning är uppfyllt. Kostnaden för LTI 2021 beräknas vid uppfyllt prestationsmål maximalt uppgå till cirka 2,7 MSEK vilket förutsätter att alla deltagare behåller sina Sparaktier samt att samtliga Matchningsaktier tilldelas. Per 30 september 2022 har 530 kSEK tagits som personalkostnad och tillförts eget kapital. Vid maximal tilldelning tillkommer 60 839 aktier vilket innebär en utspädning om cirka 0,7% av antalet utestående aktier i bolaget per den 31 december 2021 inklusive de teckningsoptioner som kan komma att emitteras till följd av de sociala avgifter som kan uppstå. Bolaget har under 2022 utgett teckningsoptioner åt Iconovo Pharma AB för att säkerställa leverans av aktierna.

Aktieägarna beslöt på årsstämman 2022 att anta ett personaloptionsprogram för anställda och ledande befattningshavare. Programmet omfattar högst 200 000 kvalificerade personaloptioner som senast den 17 maj 2023 vederlagsfritt ska erbjudas deltagarna. Tilldelade personaloptioner intjänas under 36 månader efter träffandet av personaloptionsavtalet förutsatt att den anställde vid det tillfället fortfarande är anställd. Intjäning av personaloptionerna ska vidare förutsätta att bolaget senast 25 maj 2025 har ingått avtal för ICOpre samt ingått minst 5 nya kundavtal. Varje personaloption ger rätt att under perioden 25 maj 2025 till 25 maj 2026 förvärva en ny aktie i bolaget till ett lösenpris uppgående till 80 kr per aktie. För att möjliggöra leverans av aktierna enligt programmet beslutade årsstämman om en riktad emission av teckningsoptioner samt godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas motsvarar detta en utspädning om 2,21 procent. De kvalificerade personaloptionerna förväntas medföra redovisningsmässiga kostnader under löptiden, dessa har dock ingen likviditetspåverkan. De totala kostnaderna för personaloptionerna enligt IFRS 2 beräknas uppgår till 1,7 MSEK. Övriga kostnader för programmet beräknas uppgå till 135 TSEK.

Därutöver finns inga konvertibla skuldebrev eller liknande finansiella instrument som kan berättiga till teckning av nya aktier eller på annat sätt påverka aktiekapitalet.

Årsstämman den 17 maj 2022 beslutade att ingen utdelning skulle lämnas under 2022.

Kontaktinformation och rapporter

Johan Wäborg, VD
Tel.: +46 707 78 51 71, johan.waborg@iconovo.se

Gunnar Gårdemyr, styrelseordförande
gunnar.gardemyr@gmail.com

Iconovo AB (publ)
Ideon Science Park, Ideongatan 3B, SE-223 70 LUND Tel 046 275 6777
info@iconovo.se, www.iconovo.se
Organisationsnummer Iconovo AB, 556938 – 0156

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm, Telefon: +46 8 463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se
Kalender
Årsstämma 2023 22 maj 2023
Delårsrapport jan – jun 2023 14 juli 2023
Delårsrapport jan – sep. 2023 27 okt. 2023
Bokslutskommuniké 2023 29 feb. 2024

Årsredovisning för 2022 finns tillgänglig på bolagets hemsida.

Iconovos aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market, Ticker: ICO, ISIN kod: SE0010868943

Styrelsens intygande

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna kvartalsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.
Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Lund den 28 april 2023,
Styrelsen, Iconovo AB

Noter

Redovisningsprinciper Iconovo upprättar koncernredovisningen i enlighet med IFRS, International Financial Reporting Standards, så som de antagits av EU. Vidare tillämpar koncernen Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 (Kompletterande redovisningsregler för koncerner). Koncernen använder anskaffningsvärde för balansposters värdering där inte annat framgår. Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34. IFRS är under konstant utveckling, nya standarder och tolkningar publicerats fortlöpande. Inga nya standarder som bedöms påverka periodens resultat och finansiella ställning har trätt i kraft. Fullständiga redovisningsprinciper som koncernen tillämpar återfinns i årsredovisningen 2022 på sidan 61-69.