Möjlighet att poströsta vid årsstämman för Iconovo AB den 8 maj 2020

Med anledning av covid-19 har styrelsen för Iconovo beslutat att aktieägare kan utöva sin rösträtt vid årsstämman den 8 maj kl 14.00 genom att poströsta i enlighet med lagen 3§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Avsikten med styrelsens beslut är att minimera antalet personer som samlas i bolagsstämmolokalen och därmed minska risken för smittspridning.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas, formuläret finns tillgängligt på bolaget hemsida www.iconovo.se/investors/bolagsstyrning/bolagsstammor/.