BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2023

Q4 2023 | 15 februari 2024

”Trots det tuffa makroekonomiska läget i omvärlden under årets sista kvartal såg vi ett ökande intresse för våra tjänster och produkter. Vi ser redan nu tydliga tecken på återhämtning med två kundavtal i början av det nya året.”

Johan Wäborg, vd

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2023

Samarbetsprojektet kring Arcedes läkemedelskandidat RCD405 fortskrider med goda resultat. Nästa steg i projektet, är en teknisk stabilitetsstudie innan substansen kan testas kliniskt. Projektet som stöds av SweLife är en del av det tidigare kommunicerade samarbetet mellan Arcede Pharma, Iconovo och Lunds universitet för utvecklingen av läkemedelskandidaten RCD405 för behandling av KOL. Iconovo har ansvarat för formuleringsarbetet och gjort anpassningar som resulterat i att formuleringen nu lämpar sig väl för användning i två av bolagets inhalatorplattformar, ICOone® och ICOcap®, i ett brett dosintervall från mycket låga till mycket höga doser. Parallellt har Arcede Pharma genomfört en fyra veckor lång toxikologisk studie som visar att RCD405 tolereras väl.

Valberedningen inför årsstämman 2024 består av: Mats Johansson, utsedd av Mats Johansson och bolag, och valberedningens ordförande; Gerald Engström; Orest Lastow, utsedd av Lastow Consulting AB; Stefan Berger, utsedd av Eiffel Investment Group. Styrelsens ordförande, Gunnar Gårdemyr, deltar som adjungerad. Valberedningens övergripande ansvar inför årsstämman 2024 är att presentera lämpliga kandidater för ordförande respektive styrelseledamöter och revisorer i Bolaget, samt att föreslå deras arvodering.

Mats Johansson, styrelseledamot och medgrundare, har förvärvat 163 151 aktier för totalt 2,0 mSEK. Förvärvet genomfördes i slutet av oktober som en villkorad del av den nyemission som annonserades den 26 september. Efter förvärvet uppgår Mats Johanssons ägarandel i Iconovo AB till 10,6%, vilket innebär att han är bolagets näst största ägare.

Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång
Iconovo erhöll en order från ett bolag som rankas omsättningsmässigt bland de tio största läkemedelsbolagen i världen för att utvärdera en flerdosinhalator från Iconovo. Studien är en så kallad in-vitro-studie för att bedöma inhalatorns lämplighet vid utveckling av ett originalläkemedel. Ordervärdet är ca. 220 000 SEK och ska utföras under de tre närmsta månaderna.

Bolaget har ingått avtal om att fortsätta formuleringsutvecklingen med det danska bolaget Kiox Pharma inom sällsynta lungsjukdomar. Detta är en fortsättning på samarbetet mellan företagen som tillkännagavs förra året. Det nya avtalet innebär intäkter om 2,7 mSEK för Iconovo under 2024, utöver de 1,6 mSEK som bolaget redan erhållit under 2023.

15 februari 2024 genomförde Iconovo en riktad nyemission om 33,3 mSEK, delvis villkorad av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma. Nyemissionen deltar bl.a. de befintliga aktieägarna Gerald Engström, Fjärde AP-fonden, Andra AP-fonden och Cicero Fonder. Vidare breddas bolagets aktieägarbas genom deltagande från Landia, Bolite och Akonit. Nyemissionen sker i två trancher. Tranche 1 om 18,8 MSEK sker i mitten av februari. Tranche 2 om 14,5 MSEK är villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma den 6 mars 2024.

NYCKELTAL FÖR KONCERNEN

Belopp i kSEK om inget annat anges Okt-Dec 2023 Okt-Dec 2022 Jan-Dec 2023 Jan-Dec 2022
Nettoomsättning 968 34 7 078 17 116
Rörelseresultat -9 858 -16 588 -45 777 -48 359
Periodens kassaflöde 1 744 -28 698 5 035 -81 591
Resultat per aktie (SEK) före och efter full utspädning -0,83 -1,88 -4,39 -5,44
Likvida medel 18 480 13 446 18 480 13 446
Eget kapital 113 526 89 294 113,526 89 294
Antal aktier vid periodens utgång 11 755 875 8 847 500 11 755 875 8 847 500
Antal licensavtal (royalty) 5 6 5 6
Antal CDMO/feasibilityavtal 4 2 4 2

VD-ORD

ÖKANDE INTRESSE FÖR ICONOVOS PRODUKTER UNDER Q4 OCH LOVANDE PIPELINE INFÖR 2024
Trots det tuffa makroekonomiska läget i omvärlden såg vi ett ökande intresse för våra tjänster och produkter under det fjärde kvartalet. Den stora mängden pågående kunddialoger lovar gott inför 2024 då det spås förbättringar i marknadsläget. Två kundavtal i början av det nya året visar att viljan att starta läkemedelsprojekt är tillbaka och att vi ser positiva förändringar under 2024.

FULLT FOKUS PÅ STRUKTURERAD UTLICENSIERING AV ICOPRE®
Den strukturerade process för utlicensieringen av ICOpre® som vi gör med stöd av den globala investmentbanken Stifel fortskrider väl. Flera internationella läkemedelsbolag har ingått sekretessavtal inför vidare utvärdering av inhalatorplattformen, och allt pekar på att den tidigare kommunicerade tidsplanen håller – ett licensavtal för ICOpre® bör vara på plats under första halvåret 2024. Detta ger goda förutsättningar för inhalatorn att bli den första generiska utmanaren till Ellipta i både EU och USA. Den första lanseringsmöjligheten i ICOpre®-portföljen förväntas utgöras av en generisk version av astmaläkemedlet Relvar iunder 2027 i EU.

NY ORDER FRÅN TOP-10 PHARMA-BOLAG
Precis efter årsskiftet erhöll Iconovo en order från ett av de tio största läkemedelsbolagen i världen, för att utvärdera en av Iconovos flerdosinhalatorer. Ordern gäller en in-vitro-studie för att utvärdera inhalatorns lämplighet vid utveckling av ett originalläkemedel och kommer att genomföras under Q1. Även om ordervärdet på 220 000 SEK är begränsat kan studien leda till ytterligare samarbete om utfallet är positivt. Ordern bekräftar att Iconovos inhalatorer håller världsklass.

SISTA STEGEN INNAN KLINIK MED ARCEDE PHARMA
Samarbetet med vår utvecklingspartner Arcede Pharma kring deras läkemedelskandidat RCD405 mot KOL och svår astma fortskrider med goda resultat. Iconovo har ansvarat för formuleringsarbetet och gjort anpassningar som resulterat i att formuleringen nu lämpar sig väl för användning i två av våra inhalatorplattformar, ICOone® och ICOcap®, i ett brett dosintervall från mycket låga till mycket höga doser. Nästa steg i projektet är en teknisk stabilitetsstudie innan substansen kan testas kliniskt.

ICONOVO STÄRKER TEAMET MED SENIOR SCIENTIFIC ADVISOR
I slutet av året rekryterade Iconovo Gary Pitcairn till rollen som Senior Scientific Advisor. Gary är en ledande person inom utveckling av läkemedelsberedningar för inhalation och har ett stort nätverk inom området. Han har omfattande erfarenhet av produktutveckling från stora läkemedelsföretag som AstraZeneca, Mylan och Pfizer, där han bland annat ansvarat för kontakten med FDA i samband med registreringsansökningar för nya läkemedel. Vi är mycket glada över att ha fått med Gary i teamet – hans vetenskapliga kvalifikationer och seniora ledarskap kommer att stärka Iconovos erbjudande inom såväl omformulerade som nya inhalationsläkemedel.

FORTSATT SAMARBETE MED KIOX PHARMA
Som en del av det ökande fokuset på vårt CDMO-erbjudande inledde vi under året ett samarbete med det danska bolaget Kiox Pharma, där Iconovo utförde en preklinisk farmakokinetisk studie av en omformulering av en FDA-godkänd läkemedelssubstans i inhalatorn ICOcap®. Efter årsskiftet skrev vi ett nytt avtal med Kiox Pharma som innebär en fortsättning på samarbetet kring formuleringsutvecklingen inom sällsynta lungsjukdomar. Det nya avtalet innebär intäkter om 2,7 mSEK för Iconovo under 2024, utöver de 1,6 mSEK som vi redan erhållit under 2023. Syftet med samarbetet är att ta fram en ny behandling mot interstitiell lungsjukdom, vilket ligger i linje med vår strategi för att etablera Iconovo som en ledande partner inom utveckling av nya inhalationsbehandlingar.

KAPITALANSKAFFNING STÄRKER KASSAN FRAM MOT LÖNSAMHET
Efter periodens, slut genomförde vi en kapitalanskaffning genom en riktad nyemission på 33,3 mSEK. Genom kapitalanskaffningen ökar Gerald Engström sitt ägande i bolaget till totalt 17,2%. Vi har även fått två nya större ägare genom att Landia och Bolite har investerat i bolaget via emissionen.

2023 har bjudit på många utmaningar, inte minst vad gäller det tuffa marknadsläget. Tack vare hårt arbete, kraftiga besparingar och bibehållet fokus har vi ändå lyckats hålla momentum i anskaffningen av potentiella kunder inför det kommande året. Det innebär också att målen vi kommunicerade 2022 står fast, det vill säga att vara ett lönsamt bolag från och med helåret 2026 och att året därefter generera intäkter om 250 miljoner med en EBITDA-marginal på 50 procent. Vi är stolta över att ha lyckats skapat mycket gynnsamma förutsättningar inför 2024 och vi bedömer att den nyligen genomförda kapitalanskaffningen tillsammans med intäkterna från ett potentiellt licensavtal för ICOpre® kan ta bolaget ett stort steg på vägen mot lönsamhet.

Johan Wäborg
Verkställande direktör


Detta är ICONOVO

Iconovo utvecklar nya inhalationsläkemedel i samarbete med internationella läkemedelsföretag på en växande marknad. Inhalationsläkemedel innebär stora fördelar jämfört med till exempel tablettbehandling eller injektioner men är svårt att utveckla eftersom de kräver specialkompetens inom flera områden.

Originalläkemedel
Iconovo har redan etablerat tre samarbetsavtal med forskande läkemedelsbolag kring utvecklingen av helt nya behandlingar, där bolagets patentskyddade inhalatorer skapar mervärden. Försäljningen av läkemedel och vacciner mot sjukdomar där inhalatorer kan ge stora fördelar uppgår till nästan 100 000 mUSD per år.

Generikaläkemedel
Marknaden för inhalerade läkemedel mot astma och KOL uppgår till cirka 28 000 mUSD. I takt med att inhalerade storsäljare tappar patenten uppstår betydande kommersiella möjligheter för generikabolagen. Iconovos produkter har potential att bland annat ersätta läkemedel som administreras i inhalatorerna Turbuhaler® och Ellipta®. Försäljningen av Symbicort Turbuhaler® uppgick 2023 till 2 360 mUSD och försäljningen av Ellipta®-inhalerade läkemedel till 5 050 mUSD.

Iconovos modell ger hög kommersiell potential med en låg utvecklingsrisk
Intäktsströmmarna från Iconovos kundsamarbeten består av initiala betalningar för tillgång till bolagets teknologi, milstolpsbaserade ersättningar under utvecklingsarbetet och royalties. För nya originalläkemedel uppgår royaltynivån normalt till låga ensiffriga procentsatser av försäljningen och för generikaprodukter till mellanfem och tio procent.

Inhalatorplattformar

Iconovo har fyra plattformar som tillsammans täcker marknadens olika behov av effektiva och användarvänliga inhalatorer, och som kan generera betydande kommersiella möjligheter både vid utveckling av helt nya läkemedel och vid patentutgångar för etablerade läkemedel.

ICOres® en inhalator för torrpulver som påminner om AstraZenecas storsäljare Turbuhaler®. ICOres är den enda reservoarinhalator som kan fyllas med upp till tre olika läkemedelssubstanser.
ICOpre® är en flergångsinhalator med förfyllda doser som kan anpassas till alla typer av inhalationspulver. ICOpre bygger på en unik, patentsökt princip som minimerar risken för intrång på de immateriella rättigheterna för andra inhalatorer.
ICOcap® är en inhalator för läkemedel i kapslar som laddas en i taget. Den har en robust och unikt greppvänlig design, ett patenterat integrerat lock och ett lågt inhalationsmotstånd. En standardversion av ICOcap finns tillgänglig off-the-shelf, och inhalatorn kan dessutom optimeras för att ge maximal produktprestanda för en given läkemedelssubstans.
ICOone® är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Konstruktionen gör det lätt att snabbt lära sig hantera inhalatorn och ger en extremt låg tillverkningskostnad. ICOone kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade, vilket är viktigt för många biologiska läkemedel och vacciner. Inhalatorn utformas med en eller två kaviteter (hålrum) – en stor fördel vid utveckling av läkemedel baserade på två eller fler aktiva substanser.
ICOone® finns även i en version för nasal inhalation, ICOone® Nasal – en unik, patenterad inhalator med en mycket låg tillverkningskostnad. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar, vaccination och vid behovsmedicinering då den erbjuder många medicinska och praktiska fördelar till en oöverträffat låg behandlingskostnad. 

FINANSIELLA KOMMENTARER 1 OKTOBER – 31 DECEMBER 2023

Omsättning och resultat
Försäljningen under oktober – december 2023 uppgick till 968 (34) kSEK, och utgjordes av ersättningar inom två projekt.

Försäljningen under 2023 uppgick till 7 078 (17 116) kSEK, och utgjordes av ersättningar inom sex projekt.

Belopp i kSEK Okt-dec 2023 Okt-dec 2022 Jan-dec 2023 Jan-dec 2022
Milstolpsersättningar 968 34 7 078 17 116
Licensintäkter
Royaltyintäkter
Nettoomsättning 968 34 6 110 17 116

Övriga rörelseintäkter för kvartalet oktober-december 2023 var lägre i förhållande till föregående år 1 382 (2 039) kSEK. Övriga intäkter påverkades genom lägre projektbidrag och positivt av återbetalning av moms från Indien. Övriga rörelseintäkter för helåret 2023 var högre än föregående år 8 142 (2 754) kSEK framför allt genom högre intäkter från projektbidrag och genom en betalning från Stevanato.

Aktiverade utvecklingskostnader uppgick till 5 811 (9 773) kSEK under oktober – december 2023, och utgjordes huvudsakligen av utveckling av ICOpre plattformen med tillhörande formuleringar. Under januari – december 2023 var aktiverade utvecklingskostnader 21 035 (30 358) kSEK.

Kostnader för råvaror och förnödenheter sjönk under oktober – december 2023 till 2 123 (6 376) kSEK. Under fjärde kvartalet 2022 genererades höga kostnader i ett kundprojekt för inhalerbart covid-19 vaccin, som avslutades under fjärde kvartalet 2022. Kostnader för råvaror och förnödenheter uppgick till 10 536 (30 230) kSEK under 2023.

Övriga externa kostnader uppgick under oktober – december 2023 till 5 327 (9 149) kSEK, kostnaderna inkluderar en ökad reserv för osäkra kundfordringar om 1 181 kSEK. Kostnaderna minskade primärt på grund av lägre kostnader till konsulter och marknadsföring.

Under 2023 uppgick övriga externa kostnader till 25 683 (21 705) kSEK, inklusive en ökad reserv för osäkra kundfordringar om 7 931 kSEK. Exklusive reserveringar minskade övriga externa kostnader med drygt 1 260 kSEK. Kostnaderna för året minskade på grund av lägre kostnader till hyra, konsulter och marknadsföring. Genom ovan reserveringar anser bolaget att eventuella risker i kundfordringarna är hanterade resultatmässigt för framtiden.

Personalkostnader för oktober – december 2023 föll till 8 013 (10 299) kSEK och speglar lägre lönekostnader och besparingar. Under 2023 föll personalkostnaderna till 35 623 (37 210) kSEK av samma orsaker.

Genomsnittligt antal heltidsanställda (FTE) var för oktober – december 2023: 30,9, varav 15,5 kvinnor och 15,4 män (31,8, varav 17,8 kvinnor och 13,9 män) och för 2023: 31,3, varav 16,6 kvinnor och 14,7 män (30.3, varav 16,1 kvinnor och 14,2 män). Under december 2023 var antal heltidsanställda 26.

Finansnettot uppgick till -46 (-53) kSEK för oktober-december 2023 och till -117 (195) kSEK för 2023.

Resultatet för perioden oktober – december 2023 uppgick till -9 903 (-16 641) kSEK och januari – december 2023 till -45 894 (-48 164) kSEK.

Investeringar och avskrivningar
Investeringar i materiella tillgångar under oktober – december 2023 minskade till 58 (901) kSEK och under 2023 till 712 (5 458) kSEK. Investeringar i immateriella tillgångar under oktober – december 2023 uppgick till 6 022 (10 205) kSEK och under 2023 till 22 198 (31 487) kSEK. Investeringen i immateriella tillgångar är primärt hänförlig till investeringar i ICOpre och ICOcap plattformarna samt möjligen tillhörande formuleringar.

Totala kostnaden för avskrivningar av materiella och immateriella tillgångar under oktober – december 2023 uppgick till 2 547 (2 493) kSEK och under 2023 till 10 082 (9 088) kSEK.

Likviditet, kassaflöde och nettoskuld
Koncernens likvida medel vid periodens slut uppgick till 18 480 (13 446) kSEK. Det finns inga räntebärande skulder i verksamheten.

Kassaflödet från den löpande verksamheten under oktober – december 2023 uppgick till -10 753 (-17 017) kSEK och under 2023 till -38 522 (-42 663) kSEK. Kassaflödet från investeringsverksamheten uppgick under oktober – december 2023 till -6 080 (-11 106) kSEK och under 2023 till -22 910 (-36 945) kSEK. Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 18 577 (-575) kSEK under oktober – december 2023 till 66 467 (-1 983) kSEK under 2023. I februari och september 2023 genomförde bolaget två riktade nyemissioner, som tillförde bolaget 68 773 kSEK efter emissionskostnader

Periodens samlade kassaflöde uppgick därmed för oktober – december 2023 till 1 744 (-28 698) kSEK och för 2023 till 5 032 (-81 591) kSEK.

I början av februari 2024 säkrade bolaget en bruttolikvid från en riktad emission om 33,3 mSEK. Det är styrelsens bedömning att bolagets nuvarande likvida medel samt intäkter från befintliga och nya kunder, särskilt från ett ICOpre avtal, säkerställer den fortsatta verksamheten och möjliggör genomförandet av planerade projekt och åtaganden enligt avtal under de nästa 12 månaderna.

Eget kapital
Det egna kapitalet vid periodens slut uppgick till 113 526 (89 294) kSEK. Totala tillgångar vid periodens slut uppgick till 128 080 (121 266) kSEK.

MODERBOLAGET

Omsättning och resultat
Försäljningen under oktober – december 2023 uppgick till 968 (34) kSEK, och utgjordes av ersättningar inom två projekt. Resultatet för perioden var -9 669 (-15 695) kSEK.

Eget kapital
Det egna kapitalet per 31 december 2023 uppgick till 118 948 (92 732) kSEK.

Kontaktinformation och kalender

Johan Wäborg, VD
Tel.: +46 707 78 51 71, johan.waborg@iconovo.se

Gunnar Gårdemyr, styrelseordförande
gunnar.gardemyr@gmail.com

Iconovo AB (publ)
Ideon Science Park, Ideongatan 3B, SE-223 70 LUND
Tel +46 46 275 6777, info@iconovo.se, www.iconovo.se
Organisationsnummer Iconovo AB, 556938-0156.

Certified Adviser
Carnegie Investment Bank AB (publ), Regeringsgatan 56, SE-103 38 Stockholm, Telefon: +46 73 856 42 65, email: certifiedadviser@carnergie.se

Kalender
Delårsrapport jan – mars 2024 25 april 2024
Årsredovisning 2023 25 april 2024
Delårsrapport jan – jun 2024 12 juli 2024
Delårsrapport jan – sep 2024 24 okt. 2024

Årsredovisning för 2022 finns tillgänglig på bolagets hemsida.
Iconovos aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market, Ticker: ICO, ISIN kod: SE0010868943.

Nyckeltalsdefinitioner
EBITDA (Resultat före räntor, skatter, avskrivningar och nedskrivningar). Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar.
Justerad EBITDA. EBITDA justerad för reservering för osäkra kundfordringar.

Styrelsens intygande
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att denna kvartalsrapport ger en rättvisande översikt av bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som bolaget står inför.

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Lund den 15 februari 2024,
Styrelsen, Iconovo AB

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat i sammandrag

Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag

Koncernens rapport över kassaflöden i sammandrag

Koncernens rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Noter
Redovisningsprinciper
Iconovo upprättar koncernredovisningen i enlighet med IFRS, International Financial Reporting Standards, så som de antagits av EU. Vidare tillämpar koncernen Årsredovisningslagen och Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR 1 (Kompletterande redovisningsregler för koncerner). Koncernen använder anskaffningsvärde för balansposters värdering där inte annat framgår. Delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34. IFRS är under konstant utveckling, nya standarder och tolkningar publicerats fortlöpande. Inga nya standarder som bedöms påverka periodens resultat och finansiella ställning har trätt i kraft. Fullständiga redovisningsprinciper som koncernen tillämpar återfinns i årsredovisningen 2022 på sidan 61-69.

Nyckeltal

Belopp i TSEK Okt-dec 2023 Okt-dec 2022 Jan-dec 2023 Jan-dec 2022
EBITDA -7 311 -14 095 -35 694 -39 271
Justering 1 181 2 700 7 931 2 700
Justerad EBITDA -6 130 -11 395 -27 763 -36 571