Kommuniké från extra bolagsstämma i Iconovo AB den 28 augusti 2023

Vid extra bolagsstämma i Iconovo AB (”Bolaget”) den 28 augusti 2023 beslutades följande:

Inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram

Extra bolagsstämman beslutade om inrättande av ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för verkställande direktören och ekonomichefen. Programmet omfattar högst 250 000 teckningsoptioner enligt vilket verkställande direktören får erbjudas högst 200 000 teckningsoptioner och ekonomichefen får erbjudas högst 50 000 teckningsoptioner.

Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske under tiden intill den 4 september 2023, varefter beslut om tilldelning fattas av styrelsen. Tilldelade teckningsoptioner ska överlåtas av Bolaget till deltagare senast den 11 september 2023. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv samt tiden för överlåtelse för teckningsoptioner.

Tilldelning av teckningsoptioner förutsätter att deltagare i teckningsoptionsprogrammet 2023/2026 vid tilldelningstidpunkten liksom vid tidpunkten för ingående av avtal är fast anställd i koncernen och inte sagt upp sig eller blivit uppsagd. Ett villkor för förvärv av teckningsoptioner inom ramen för Teckningsoptionsprogram 2023/2026 är att deltagare, genom avtal ingånget med Bolaget, åtar sig att, under vissa förutsättningar och med vissa undantag, sälja tillbaka vissa eller samtliga förvärvade teckningsoptioner till Bolaget om den deltagarens anställning sägs upp före det att tre år gått från tidpunkten för överlåtelse av teckningsoptionerna till deltagaren.

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en ny aktie i Bolaget mot kontant betalning enligt en teckningskurs uppgående till 50 kronor. Optionsrätten får utnyttjas under perioden från och med den 1 oktober 2026 till och med den 1 april 2027.

Om samtliga teckningsoptioner som kan komma att emitteras utnyttjas för teckning av aktier kommer totalt 250 000 nya aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 2,31 procent av Bolagets nuvarande aktiekapital och röster, beräknat på antalet aktier som tillkommer vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionsprogram 2023/2026 och samtliga utestående incitamentsprogram, med motsvarande utspädningseffekt på nyckeltalet resultat per aktie.