Kommuniké från årsstämma i Iconovo AB (publ)

Idag, onsdagen den 19 maj 2021, har årsstämma i Iconovo AB (publ), 556938–0156 hållits genom endast poströstning enligt 20 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Vid stämman var 4 768 565 aktier representerade vilket omfattar cirka 61 % av totalt antal aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Disposition av bolagets vinst och förlust

Stämman beslutade att fastställa de framlagda resultat- och balansräkningarna. Stämman beslutade vidare att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag i årsredovisningen, och att ingen utdelning därför lämnas för räkenskapsåret 2020.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade att ge ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Arvode till styrelse och revisorn

Stämman beslutade att styrelsearvoden för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och 100 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Styrelsearvode för ledamot anställd i bolaget utgår ej och ej heller till Mats Johansson. Arvode till revisionsutskottet ska utgå med 35 000 kronor till utskottets ordförande och 20 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Arvode till ersättningsutskottet ska utgå med 25 000 kronor till utskottets ordförande och 15 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Ersättning för det arbete ersättningsutskottet redan utfört under ca 6 månader beslutades utgå med totalt 27 500 kronor vilket motsvarar ett halvt arvode. Stämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse samt val av revisor

Stämman valde Gunnar Gårdemyr till styrelsens ordförande samt Mats Johansson, Orest Lastow, Berndt Axelsson, Sven Totté, Leif Bergvall Hansen, Maria Bech, Agneta Walhagen och Ann Gidner till styrelseledamöter.

Stämman valde vidare Deloitte AB till revisor med Maria Ekelund som huvudansvarig revisor.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Vid stämman beslutades att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Dessa ska gälla tills det uppkommer behov av väsentliga ändringar eller som längst till årsstämman 2025.

Riktlinjerna omfattar lön och annan ersättning till verkställande direktör och de som rapporterar direkt till denne i Bolaget. Styrelseledamöter omfattas också av dessa riktlinjer. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar, efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021.

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att bolagets företagsnamn ska vara Iconovo AB, att styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 9 ledamöter utan suppleanter, att när kallelse skett så ska det annonseras i Dagens Industri samt att för att få delta i bolagsstämma måste aktieägare vara upptagen i aktiebok avseende förhållandena sex bankdagar före stämman.

Beslut om långsiktigt incitamentsprogram i form av ett aktieprogram

Vid stämman beslutades, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram för VD och andra nyckelpersoner, LTI 2021, innebärande att maximalt 30 anställda inom Iconovo kan delta. Deltagande i programmet förutsätter att deltagarna med egna medel förvärvar aktier (Sparaktier) i Iconovo till marknadspris på Nasdaq Stockholm under perioden 1 juli 2021 till och med 31 december 2021. Löptiden för LTI 2021 är 3 år från 1 juli 2021. Deltagare som behållit sina förvärvade Sparaktier under hela löptiden samt varit anställda hela perioden kommer att utan kostnad erhålla aktier i Iconovo (Matchningsaktier). VD och ledande befattningshavare kan erhålla två Matchningsaktier per Sparaktie och övriga anställda erhålla en Matchningsaktie per Sparaktie. Tilldelning av Matchningsaktier sker endast om det fastställda prestationsmålet kring Iconovo aktiens totalavkastning (TSR) är uppfyllt. Det fastställda TSR målet är en genomsnittlig tillväxt om minst 50% över tre år. Vid maximal tilldelning av Matchningsaktier kommer 101 000 aktier att tilldelas. 

Vid stämman beslutades att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om att emittera högst 121 000 teckningsoptioner, berättigade till teckning av aktier varav 101 000 teckningsoptioner ska emitteras för att säkerställa leverans av aktier, teckningsoptioner eller kontant vederlag till deltagarna i LTI 2021 enligt villkoren för programmet, och 20 000 teckningsoptioner ska emitteras för säkring av bolagets exponering mot kostnader för sociala avgifter. Detta innebär en utspädning om 1,5 procent och att aktiekapitalet kan öka med högst 121 000 kronor.

Vid stämman beslutades att godkänna att Iconovo ska ha rätt att överlåta aktier som tecknats baserat på de teckningsoptioner som emitterats enligt ovan till deltagarna i LTI 2021.

Beslut om emissionsbemyndigande för styrelsen

Stämman bemyndigade styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler som innebär utgivande av, konvertering till eller nyteckning av motsvarande sammanlagt högst 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Iconovo AB (publ)

Styrelsen