Kommuniké från årsstämma i Iconovo AB den 22 maj 2023

Vid årsstämma i Iconovo AB (”Bolaget”) den 22 maj 2023 beslutades bland annat följande:

Fastställande av resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2022, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2022 och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att samtliga till stämmans förfogande stående vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelse- och revisorsval och arvoden

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Gunnar Gårdemyr, Berndt Axelsson, Ann Gidner, Mats Johansson, Orest Lastow och Agneta Walhagen samt nyval av Carl Lindgren till styrelseledamot i Bolaget.

Gunnar Gårdemyr omvaldes till styrelseordförande.

Deloitte AB omvaldes till Bolagets revisionsbolag med Maria Ekelund som huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att det till styrelsens bolagsstämmovalda ledamöter som inte är anställda i Bolaget utgår ett arvode om 285 000 kronor till styrelseordföranden och att arvode om 125 000 kr utgår till övriga styrelseledamöter med undantag för Mats Johansson som avböjt arvode. Vidare beslutades att arvode till ordföranden i revisionsutskottet utgår med 35 000 kronor och arvode till övriga ledamöter i samma utskott utgår med 20 000 kronor. Det beslutades även att arvode till ordföranden i ersättningsutskottet utgår med 25 000 kronor och arvode till övriga ledamöter i samma utskott utgår med 15 000 kronor.

Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Beslut om principer för utseende av valberedning

Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om en mindre ändring i principerna för utseende av valberedning avseende styrelsens ordförandes roll.

Inrättande av ett kvalificerat personaloptionsprogram

Årsstämman beslutade om inrättande av ett kvalificerat personaloptionsprogram för ledande befattningshavare och vissa andra anställda i koncernen. Programmet omfattar högst 93 500 personaloptioner enligt vilket verkställande direktören får erbjudas högst 10 000 personaloptioner, övriga personer i ledningsgruppen får erbjudas sammanlagt högst 40 000 personaloptioner och andra lednings- och nyckelpersoner får erbjudas sammanlagt högst 43 500 personaloptioner.

Teckning av personaloptioner ska ske senast den 30 maj 2023. Tilldelade personaloptioner intjänas 36 månader efter att personaloptionsavtal träffats. Personaloptionerna ska vid ett eller flera tillfällen, dock senast den 22 maj 2024, vederlagsfritt erbjudas de anställda och ledandebefattningshavare som är eller blir anställda i koncernen före den 22 maj 2024 och får inte överlåtas eller pantsättas. Varje personaloption som intjänats ger rätt att under perioden från och med den 25 maj 2026 till och med den 25 maj 2027 förvärva en ny aktie kontant till ett lösenpris uppgående till 65 kronor.

Om samtliga personaloptioner utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med 9 350 kronor vilket motsvarar, med förbehåll för eventuell omräkning, en utspädning om cirka 0,91 % av Bolagets nuvarande aktiekapital och röster, beräknat på utestående incitamentsprogram.

Antagande av ny bolagsordning

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen vilket innebär att styrelsen får samla in fullmakter och inför bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler

Avslutningsvis beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertering av konvertibler emitterade med stöd av bemyndigandet, ska vara inom ramen för Bolagets bolagsordning och innebära att utgivande av, konvertering till eller nyteckning av aktier får motsvara sammanlagt högst 20 procent av det totala antalet aktier i Bolaget vid den tidpunkt då styrelsen första gången utnyttjar bemyndigandet.

Iconovo AB (publ) 
Styrelsen 

För ytterligare information kontakta, vänligen kontakta: 
Gunnar Gårdemyr, gunnar.gardemyr@gmail.com