Iconovo sätter ambitiösa verksamhetsmål för 2021 med flera viktiga milstolpar

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, rapporterar idag verksamhetsmålen för 2021 med flera viktiga milstolpar som företaget förväntar att nå detta år. Iconovos affärsmodell bygger på att erhålla royaltyintäkter efter lansering av produkterna och Iconovos fokus på affärsutveckling ökar förväntningarna på nya avtal.

”Vi kunde förra året uppnå flera viktiga milstolpar och vi närmar oss därmed slutleverans i flera projekt. Med två nya licensavtal kunde vi överträffa vårt uppsatta mål och även visa att vår kommersiella ansats fungerar. Nu höjer vi ambitionerna för 2021.”, säger Iconovos VD Johan Wäborg.

Pågående kundprojekt

ICOres® – Iconovo förväntar sig slutlevera utvecklingsprojektet av en budesonide-formoterol ICOres-produkt (generisk Symbicort®) till Amneal under Q1 så att kunden under Q2 ska kunna starta en andra farmakokinetisk pilotstudie och visa bioekvivalens. Resultaten från denna pilotstudie förväntas under andra halvåret 2021. Som tidigare meddelats förväntar sig Iconovo att produkten kommer lanseras under 2023.

ICOres® – Även i projektet med Intas med en ännu inte offentliggjord produkt gjorde Iconovo stora framsteg under 2020 vilket framgår av en hög debitering i samband med att milstolpar passerades. Iconovo kommer att slutleverera utvecklingsarbetet och genomföra technology-transfer till kund under 2021. Produkten kommer då vara redo för att gå in i en första farmakokinetisk pilotstudie med målet att visa bioekvivalens. Tidpunkten för denna pilotstudie kommer att bestämmas längre fram.

ICOcap® – Under 2020 har Stevanato gjort viktiga framsteg med CE-märkning av ICOcap® för kliniska studier och man har skickat in en s k Type III Drug Master File till amerikanska läkemedelsmyndigheten Food and Drug Administration (FDA). Detta förväntas leda till åtminstone ett första leveransavtal med slutkund avseende inhalatorer till kliniska prövningar och därmed ge upphov till en första royaltyintäkt för Iconovo.

ICOcap® – I avtalet med BNC Korea gällande kapselformuleringar till ICOcap av generiska Novartis-produkter för Ultibro® och Seebri® förväntas Iconovo att slutleverera den första produkten till BNC Korea i slutet av året. Produkten kommer då vara redo för en första farmakokinetisk pilotstudie för att visa bioekvivalens. Tidpunkten för denna pilotstudie kommer att bestämmas längre fram. Siktet är inställt på lansering när patenten faller. Sydkorea förväntas bli första landet med en patentutgång i slutet av 2023 och därmed lansering år 2024.

ICOone® – I december meddelade Iconovo att ICOone kommer att användas i en fas 1-studie med oxytocin i samarbetet med Monash University, en studie som förväntas starta under 2021. Avtalet med Monash University har genererat ett ökat intresse för ICOone som en lämplig inhalator för innovativa projekt.

Kommande kundprojekt

Nya Avtal – Iconovo för löpande diskussioner med nuvarande och nya potentiella kunder, både för generiska och innovativa applikationer. Inför 2021 har en förstärkning av den kommersiella delen av organisationen gjorts och därmed har vi en högre målsättning för nya avtal. Under 2021 har vi som målsättning att ingå två kundavtal.

”Vi gör stora insatser i affärsutvecklingen och arbetar med ökad kapacitet och fokus. Vi har målet att nå två nya affärer i år, det utgör en fördubbling av tidigare kommunicerad ambition för antal nya affärer per år.”, säger Iconovos VD Johan Wäborg.

ICOpre® – Arbetet med att ta fram inhalatorn ICOpre, som är en generisk ekvivalent till GSK:s Ellipta® inhalator, framskrider enligt Iconovos utvecklingsplan, och utvecklingen av ICOpre kommer avslutas under året med en fullt utvecklad formsprutad inhalator för att övergå i en fas där ICOpre ska optimeras med de olika pulverformuleringar. Under 2021 kommer alla fem pulverformuleringar för utveckling av generiska varianter till Ellipta-portföljen att tas fram, för att i nästa fas optimeras med ICOpre.

ICOpre kommer att visas publikt för första gången på Respiratory Drug Delivery-mötet i början av maj månad. Marknadsföringen av ICOpre kommer att förstärkas under året, och affärsdiskussioner fortsätter med kunder som redan visat intresse för licensaffärer.