Iconovo sätter ambitiösa finansiella verksamhetsmål för 2026

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, tillkännager idag sina femårsmål för verksamheten. År 2026 räknar bolaget med att uppnå en försäljning om 200 MSEK. Målet för rörelseresultatet är 100 MSEK, motsvarande en rörelsemarginal på 50%.

Förväntningarna speglar dagens kända projekt i Iconovos projektportfölj samt bolagets målsättning att ta in upp till tre nya projekt per år. Från framtida projekt som ännu inte är definierade medräknas endast förväntade milstolpsbetalningar.

Iconovo antas om fem år ha cirka 50 anställda med tio projekt under utveckling och fem lanserade inhalationsprodukter som genererar royalty.

Två delar av verksamheten har möjliga uppsidor: royaltyintäkter från området innovativa inhalationsprodukter på upp till 100 MSEK och royaltyintäkter från generisk Symbicort® i USA på upp till 70 MSEK.

”Iconovo är ett bolag med hög ambitionsnivå. När vi nu på kort tid ökat antalet innovativa projekt i vår pipeline och samtidigt kommer allt närmare lansering tycker vi det är viktigt att kommunicera finansiella mål”, säger Iconovos VD Johan Wäborg.

Omsättning och rörelseresultat
Iconovo räknar med att år 2026 uppnå en omsättning som uppgår till 200 MSEK. Intäkterna består av löpande intäkter från utvecklingsarbetet samt royaltyintäkter från fem lanserade produkter – Symbicort, Ultibro, Seebri, Relvar och det icke namngivna produkt som tas fram i samarbete med Intas. Cirka 1/3 av omsättningen beräknas komma från Iconovos läkemedelsförsäljning i Norden genom Iconovo Pharma.

Potentialen i form av royaltyintäkter från innovativa inhalationsläkemedel samt royaltyintäkter från Amneals potentiella försäljning i USA tas ej in i omsättningsmålet utan beskrivs som potentiella uppsidor.

Målet för rörelsemarginalen år 2026 är att uppnå 50% och därigenom ett rörelseresultat om 100 MSEK. Den höga marginalen kan uppnås genom royaltyströmmar samt god marginal från nordiska läkemedelsförsäljningen.

Verksamhetens utveckling
Iconovo sätter som mål varje år att generera upp till tre nya kundavtal. Fokus kommer ligga på att hitta en god mix av avtal inom Iconovos tre strategiska områden som leder till diversifiering av både möjligheter och risk i portföljen.

Iconovo kommer år 2026 vara en etablerad organisation med cirka 50 anställda. Målet för nya projekt per år och dagens projektportfölj beräknas leda till att tio projekt finns under utveckling och fem generiska inhalationsprodukter har nått fram till lansering. Av de lanserade produkterna är avsikten att merparten ska säljas i Norden via Iconovo Pharma.

Tre strategiska områden
Intäkterna 2026 kommer från tre strategiska områden inom Iconovo: utveckling av generiska inhalationsprodukter, utveckling av innovativa inhalationsprodukter och egen försäljning av generiska inhalationsprodukter i Norden.

Iconovo Pharma – försäljning av generiska inhalationsläkemedel i Norden
Den 17 maj meddelade Iconovo att avtalet med Amneal utökas till att inkludera fler territorier inklusive USA och Kina. Som en del av avtalet förvärvade även Iconovo rättigheterna att sälja generisk ICOres Symbicort i de nordiska länderna. Den nordiska marknaden för Symbicort uppgick 2020 till 800 MSEK. Priserosionen i regionen är stabil och låg de senaste åren kring 4% per år. Iconovo bedömer att bolaget kan nå en marknadsandel på 15–20 % och kan då realisera en intäkt på mellan 80 och 100 MSEK årligen när full marknadspotential uppnåtts.

År 2026 förväntas Iconovo Pharma stå för cirka 1/3 av omsättningen.

Innovativa inhalationsprodukter
Projekt inom det innovativa inhalationsproduktområdet har en lägre sannolikhet att nå fram till lansering samt tar längre tid att utveckla. Därför har royaltyintäkter från denna strategiska inriktning definierats som en uppsida för 2026. Ett innovativt inhalationsprojekt som kan komma att nå lansering inom femårsperioden är utvecklingen av inhalerat covid-19 vaccin i ICOone tillsammans med ISR. En fas I studie planeras att inledas under andra halvan av 2021. Om projektet är framgångsrikt och håller en accelererad tidslinje kan detta medverka till att göra Iconovo till ett lönsamt bolag tidigare. Uppsidan vid ett lyckat projekt med ISR bedöms kunna ha en potential att öka omsättningen med upp till 100 MSEK år 2026.

Generiska inhalationsprodukter
Iconovo beräknar att royaltyintäkterna från produkter inom området generiska inhalationsprodukter kommer att stå för 2/3 av försäljningen år 2026. Royaltyintäkterna kommer från fem lanserade produkter som Iconovo utvecklar idag. Majoriteten av royaltyintäkterna kommer om fem år från vår generiska Symbicort i ICOres som säljs av Amneal.

Amneal har utökat sitt kontrakt för generisk Symbicort i ICOres till att inkludera cirka 90% av den globala marknaden där cirka 1/3 utgörs av försäljning i USA. Eftersom ett beslut från Amneal om att lansera i USA kommer bygga på ett antal framtida händelser både på USA-marknaden och i Europa väljer Iconovo att i dagsläget se USA som en uppsida som bedöms kunna nå en försäljning på 70 MSEK år 2026.

Risker under femårsperioden
Enligt Iconovo är den största risken att inte möta målsättningen för 2026 kopplad till att projekt misslyckas, blir försenade, att en mer utmanande konkurrenssituation uppstår eller att produkten lanseras på ett mindre territorium än förväntat. Även om risken för generiska produkter att misslyckas är mindre så kan det ske, och en osäker prisutveckling på olika marknader kan orsaka att våra generiska produkter lanseras i färre länder. Iconovo bedömer marknadsstorleken som relativt stabil och därför är den största osäkerheten kopplad till hur brett produkterna lanseras.