Iconovo ökar möjligheterna för kunder inom affärsområdet originalläkemedel att finansiera innovativa utvecklingsprojekt

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att bolaget stärker sitt kunderbjudande inom affärsområdet originalläkemedel genom att lansera Iconovo Accelerator Program – ett strukturerat sätt för läkemedelsbolag att delfinansiera affärsmässigt intressanta projekt vid sidan av kapitalmarknaden. Detta möjliggörs genom ett nyetablerat samarbete med konsultföretaget Argentum, som är specialiserat på att strukturera och leda ansökningsprocesser för EU-finansiering och som hittills bidragit till att säkra över 20 miljarder kronor i forsknings- och utvecklingsfinansiering till sina klienter. Syftet med Iconovo Accelerator Program är att finansiera projekt som till betydande del utförs av Iconovo, vilket kan bidra till en ökad intjäningsförmåga för bolaget. Försäljningen av läkemedel och vacciner mot sjukdomar där inhalatorer kan ge stora fördelar uppgår till nästan 100 miljarder USD. Astma, KOL, pulmonell hypertension samt ett flertal typer av vaccinationer är några exempel. Iconovo har redan etablerat fyra samarbetsavtal inom affärsområdet originalläkemedel, där man bistår forskande läkemedelsföretag i utvecklingen av helt nya behandlingar baserade på bolagets unika patentskyddade inhalatorer.

Det finns dock utmaningar i att finansiera nya innovativa läkemedelsprojekt, och många mindre bolag saknar tillgång till expertis som kan optimera möjligheterna att ta del av de stora forskningsanslag som varje år delas ut av EU. Iconovo lanserar nu Iconovo Accelerator Program för att i erbjuda sina kunder strategiskt och operationellt stöd i samband med ansökningsprocesser för offentlig finansiering av projekt som baseras på bolagets inhalatorplattformar.

"Många kunder inom vårt affärsområde originalläkemedel efterfrågar professionellt stöd i sina processer för att söka EU-finansiering till sina utvecklingsprojekt, och vi är stolta över att ha etablerat en kvalificerad process för att accelerera utvecklingen av nya inhalationsprodukter. Genom att stärka kundernas finansieringsförmåga ökar förutsättningarna att på ett tidseffektivt och professionellt sätt genomföra våra samarbetsprojekt, vilket i sin tur ökar vår intjäningsförmåga", säger Johan Wäborg, vd för Iconovo.

Om Argentum
Argentum är ett konsultföretag som är specialiserat på att optimera möjligheterna för sina klienter att erhålla finansiellt stöd för forskningsprojekt från EU. Bolaget är en del av FreeMind Group, som har bidragit till att säkra forsknings- och utvecklingsstöd om cirka 2 miljarder euro för internationella kunder sedan starten 1999.