Iconovo inleder samarbete med danskt mindre bolag om utveckling av en ny inhalerbar behandling mot sällsynt sjukdom

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att man har ingått ett samarbetsavtal med ett danskt mindre utvecklingsbolag för att genomföra en feasibility-studie med en omformulerad inhalerbar version av en redan godkänd läkemedelssubstans i en av Iconovos patentskyddade inhalatorer. Projektet syftar till att utveckla en ny behandling mot en sällsynt sjukdom och ger Iconovo en initial intäkt på SEK 0,5 miljoner. Därefter kan ett eventuellt licensavtal generera ytterligare intäkter genom kontraktsarbete, milstolps- och royaltybetalningar, alternativt försäljning av inhalatorer. Samtidigt utvärderas ett annat av den nya kundens läkemedelsprojekt för eventuell inkludering i Iconovo Accelerator Program – ett nyetablerat initiativ för att underlätta möjligheterna att erhålla EU-finansiering.

Det aktuella avtalet rör en initial tre månader lång feasibility-studie av en inhalerbar version av ett redan marknadsgodkänt läkemedel. Syftet är att med hjälp av en av Iconovos patentskyddade inhalatorer utveckla en ny behandling mot en sällsynt inflammatorisk sjukdom som oftast drabbar lungorna. Förutsatt ett positivt utfall av feasability-studien avser utvecklingsbolaget att ansöka om särläkemedelsstatus genom en orphan drug designation request hos den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA. Särläkemedelsstatus ger möjlighet till lönsam försäljning av läkemedel mot sällsynta sjukdomar trots små volymer. Iconovo bedömer att den nya behandlingen har stor marknadspotential.

För samma kund utvärderas ytterligare ett projekt inför eventuell inkludering i Iconovo Accelerator Program, ett nyetablerat initiativ för att stödja kunder i strukturering och projektledning av ansökningsprocesser för EU-finansiering. Syftet med programmet är att hjälpa kunder att snabbare erhålla signifikant finansiering. Samtidigt får Iconovo möjlighet att öka sina intäkter genom samarbeten med bolag som fått projekt validerade och sin betalningsförmåga säkerställd genom EU-finansiering.

– Att allt fler kunder väljer Iconovo som partner är ett kvitto på vår djupa kunskap och kompetens inom omformulering och utveckling av inhalationsbehandlingar, ett erbjudande som vi nu kan kombinera med professionellt stöd i EU-finansieringsfrågor inom ramarna för Iconovo Accelerator Program, säger Johan Wäborg, vd på Iconovo.

Efter det att feasibility-studien avslutats har utvecklingsbolaget möjlighet att ingå licensavtal med Iconovo för användningen av behandlingen i en av bolagets inhalatorplattformar.