Iconovo genomför riktad nyemission om 33,3 MSEK, delvis villkorad av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma och tidigarelägger offentliggörande av bokslutskommunikén

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Iconovo AB (”Iconovo” eller ”Bolaget”) genomför en riktad nyemission av 4 162 500 aktier till en teckningskurs om 8,0 kronor per aktie (”Nyemissionen”). I Nyemissionen deltar bl.a. de befintliga aktieägarna Gerald Engström, Fjärde AP-fonden, Andra AP-fonden och Cicero Fonder. Vidare breddas Bolagets aktieägarbas genom deltagande från bland annat Landia och Bolite. Genom Nyemissionen tillförs Bolaget en bruttolikvid om 33,3 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. En del av Nyemissionen, motsvarande 14,5 MSEK av bruttolikviden före transaktionskostnader, är villkorad av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma den 6 mars 2024. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande. Med anledning av Nyemissionen har styrelsen beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av Bolagets bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2023. Bokslutskommunikén kommer att offentliggöras omedelbart efter detta pressmeddelande.

Om Nyemissionen

Nyemissionen omfattar sammanlagt 4 162 500 aktier och sker i två trancher. Styrelsen för Bolaget har (i) beslutat om den första tranchen om 2 350 000 aktier, motsvarande 18,8 MSEK, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 27 oktober 2023 (”Tranche 1”), och (ii) beslutat om den andra tranchen om 1 812 500 aktier, motsvarande 14,5 MSEK, villkorat av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma den 6 mars 2024 (”Tranche 2”). Aktieägare som tillsammans innehar cirka 51,2 procent av totalt antal röster och aktier i Bolaget efter genomförandet av Tranche 1 har åtagit sig, eller uttryckt sin avsikt, att rösta för godkännande av Tranche 2 vid den extra bolagsstämman.

I Nyemissionen deltar de befintliga aktieägarna Gerald Engström (genom Färna Invest), Fjärde AP-fonden, Andra AP-fonden, Cicero Fonder, Mats Leander och Jan Karlander. Vidare tillförs Bolaget nya aktieägare i form av Landia, Bolite, Akonit, Jacob Grapengiesser och Gerhard Dal.

Teckningskursen i Nyemissionen om 8,0 kronor motsvarar en rabatt om cirka 12,1 procent gentemot stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 15 februari 2024. Genom Nyemissionen tillförs Iconovo 33,3 MSEK före transaktionskostnader.

Tranche 1 innebär att antalet utestående aktier i Iconovo ökar med 2 350 000, från 11 755 875 till 14 105 875, och att aktiekapitalet ökar med 235 000 SEK, från 1 175 587,50 SEK till 1 410 587,50 SEK, vilket medför en utspädningseffekt om cirka 16,7 procent baserat på det totala antalet aktier och röster i Iconovo efter Tranche 1. Tranche 2 innebär att antalet utestående aktier i Iconovo ökar med ytterligare 1 812 500, från 14 105 875 till 15 918 375, och att aktiekapitalet ökar med ytterligare 181 250 SEK, från 1 410 587,50 SEK till 1 591 837,50 SEK, vilket medför en ytterligare utspädningseffekt om cirka 11,4 procent baserat på det totala antalet aktier och röster i Iconovo efter Nyemissionen. Den sammanlagda utspädningseffekten i Nyemissionen uppgår till cirka 26,1 procent baserat på det totala antalet aktier och röster i Iconovo efter Nyemissionen.

Syfte och användande av emissionslikviden

Iconovo har identifierat fyra investeringsområden som har potential att föra Bolaget betydligt närmare en position av uthållig lönsamhet inom ramen för den etablerade affärsstrategin. Nettolikviden från Nyemissionen avses användas för att:

  1. fortsätta arbetet med att utlicensiera den generiska ICOpre® Ellipta portföljen, med målet att teckna ett avtal under första halvåret 2024;
  2. stödja Amneal i det fortsatt framgångsrika genomförandet av det kliniska programmet för ICOres® budesonid-formoterol produkten;
  3. som ett moget plattformsbolag nyttja den kommersiella potentialen i bolagets befintliga och fullt utvecklade inhalationsplattformar för ett ökat antal nya kunder inom affärsområdena generika, omformulering och nya läkemedel; och
  4. i befintliga inhalatorer, erbjuda utlicensiering av torrpulverformuleringar av utvalda läkemedel för t.ex. lungcancer, anafylaxi och obesitas.

Johan Wäborg, verkställande direktör i Iconovo, säger:

”Nyemissionen har genererat ett stort intresse från nya investerare och befintliga aktieägare, vi tackar för förtroendet och riktar blickarna framåt mot ett spännande år för Iconovo. Att kunna genomföra en riktad nyemission i ett tufft klimat på kapitalmarknaden ser vi som ett tydligt kvitto på attraktiviteten i vår strategi för att utveckla Iconovo till ett bolag med snabb försäljningstillväxt och hög lönsamhet. Strategin för Iconovo är klar och med stark kassa kan vi fokusera på att lyckas med de viktiga affärer som vi har som mål att nå den närmsta tiden.”

Skälen till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och grunderna för teckningskursen

Inför beslutet om Nyemissionen har styrelsen noga övervägt alternativa finansieringsvägar, inklusive förutsättningarna för att genomföra en företrädesemission. Bolagets styrelse anser dock, vid en samlad bedömning och efter noggrant övervägande, att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett bättre alternativ för Bolaget och Bolagets aktieägare än en företrädesemission och att det objektivt ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att genomföra Nyemissionen. Styrelsen har bland annat beaktat följande.

  • En företrädesemission skulle vara betydligt mer tids- och resurskrävande jämfört med Nyemissionen, inte minst till följd av arbetet relaterat till säkerställandet av en företrädesemission, samtidigt som det inte finns några garantier för att en företrädesemission skulle tecknas fullt ut. En minskad tidsåtgång ger flexibilitet för potentiella investeringsmöjligheter på kort sikt, bidrar till en minskad exponering mot kurssvängningar på aktiemarknaden samt ger möjlighet att dra nytta av nuvarande intresse i Bolagets aktie. Därtill bedöms kostnaderna för Nyemissionen vara lägre än i en företrädesemission där, bland annat, ett eventuellt garantikonsortium skulle behöva upphandlas. Nyemissionen har genom intensivt arbete från styrelsens och rådgivarnas sida kunnat genomföras på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Bolaget säkerställer därmed tillräckligt rörelsekapital till en rimlig kostnad, för att exempelvis kunna fortsätta arbetet med att utlicensiera den generiska ICOpre® Ellipta portföljen med målet att teckna ett avtal under första halvåret 2024.
  • Till skillnad från en företrädesemission förser Nyemissionen Bolaget med nya investerare, och aktieägarbasen har kunnat diversifierats och stärkas med nya aktieägare.
  • Aktieägarbasen har genom Nyemissionen därtill kunnat stärkas ytterligare genom teckning från vissa större befintliga aktieägare. Skälet till att Nyemissionen riktar sig till vissa befintliga aktieägare är att dessa ägare uttryckt och visat ett långsiktigt intresse för Bolaget, vilket enligt styrelsen skapar trygghet och stabilitet för både Bolaget och dess aktieägare.
  • En ytterligare aspekt som talar för valet av en riktad emission är att en företrädesemission, med stor sannolikhet hade behövt genomföras till ett lägre emissionspris, vilket skulle leda till större utspädningseffekter för Bolagets befintliga aktieägare. Från ett aktieägarperspektiv medför även en företrädesemission till en högre rabatt en risk för negativ effekt på aktiekursen i samband med företrädesemissionens genomförande.

Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra Nyemissionen dels överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna, dels att en riktad emission får anses ligga i såväl Bolagets som samtliga aktieägarnas intresse.

Styrelsen har inför beslutet om Nyemissionen lagt stor vikt vid att teckningskursen ska vara marknadsmässig i relation till rådande aktiepris. Teckningskursen motsvarar en rabatt om cirka 12,1 procent gentemot stängningskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market den 15 februari 2024, och har fastställts genom omfattande förhandling på armlängds avstånd med investerarna och vid sondering av marknaden. Det är styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställts marknadsmässigt.

Tidigareläggande av publicering av bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2023

Med anledning av Nyemissionen har styrelsen i Iconovo beslutat att bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2023 kommer att offentliggöras omedelbart efter detta pressmeddelande i stället för den 29 februari 2024 som tidigare kommunicerats.

Extra bolagsstämma

Styrelsens beslut om Tranche 2 är villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 6 mars 2024. Kallelse till den extra bolagsstämman kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande.

Rådgivare

I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat Zonda Partners AB som finansiell rådgivare, Setterwalls Advokatbyrå AB som legal rådgivare och Nordic Issuing AB som emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Wäborg, vd
Tel: +46 707 78 51 71
E-mail: johan.waborg@iconovo.se

Om Iconovo

Iconovo (Nasdaq First North Growth Market: ICO) utvecklar nya inhalationsläkemedel i samarbete med internationella läkemedelsföretag. Bolaget tillhandahåller flera typer av patentskyddade inhalatorer som kan generera betydande kommersiella möjligheter vid utveckling av helt nya läkemedel och vacciner, samt vid patentutgångar för etablerade läkemedel. Det längst framskridna läkemedelsprojektet är en generisk version av astma- och KOL-läkemedlet Symbicort® som förväntas nå marknaden under 2025. Iconovo planerar att marknadsföra denna produkt i Norden genom sitt dotterföretag Iconovo Pharma, medan bolagets partner Amneal Pharmaceuticals har rättigheterna i övriga delar av Europa och i USA. Bolagets Certified Adviser är Carneige Investment Bank AB (publ).

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. Inom varje medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”) riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) definition.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, USA eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, “qualified investors” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av “investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Föreskriften”); eller (ii) “high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt “relevanta personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för relevanta personer och kommer endast att genomföras med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som återspeglar Bolagets avsikter, bedömningar eller nuvarande förväntningar om och mål för Bolagets framtida verksamhet, finansiella situation, utveckling, likviditet, resultat, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt marknaderna där Bolaget verkar. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte är historiska fakta och som kan identifieras av att de innehåller ord såsom ”tro”, ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”kan”, ”planera”, ”uppskatta”, ”kommer”, ”bör”, ”kunde”, ”sikta” eller ”kanske” eller, i varje enskilt fall, negationer därav, eller liknande, uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande baseras på olika antaganden, varav många i sin tur baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att förväntningarna som återspeglas i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte ge några garantier om att de kommer att inträffa eller visa sig vara korrekta. Eftersom dessa uttalanden grundar sig på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerhetsfaktorer kan de faktiska resultaten eller utfallet skilja sig väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena, vilka är ett resultat av många faktorer. Sådana risker, osäkerhetsfaktorer, oförutsedda händelser och andra viktiga faktorer kan leda till att faktiska händelser skiljer sig väsentligt från de förväntningar som uttrycks eller är underförstådda häri genom sådana framåtblickande uttalanden. Bolaget garanterar inte att antagandena bakom de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är fria från fel och accepterar inte något ansvar för framtida exakthet i de åsikter som uttrycks i detta pressmeddelande eller någon skyldighet att uppdatera eller revidera uttalandena i detta pressmeddelande för att återspegla efterföljande händelser. Läsare av detta pressmeddelande bör inte otillbörligt förlita sig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Informationen, åsikter och framåtriktade uttalanden som ingår i detta pressmeddelande lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra några revideringar av framåtriktade uttalanden för att avspegla händelser som uppstår eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Information till distributörer

I syfte att uppfylla de produktstyrningskrav som återfinns i: (a) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument, i konsoliderad version, (”MiFID II”); (b) artikel 9 och 10 i Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593, som kompletterar MiFID II; och (c) nationella genomförandeåtgärder (tillsammans ”Produktstyrningskraven i MiFID II”) samt för att friskriva sig från allt utomobligatoriskt, inomobligatoriskt eller annat ansvar som någon “tillverkare” (i den mening som avses enligt Produktstyrningskraven i MiFID II) annars kan omfattas av, har Bolagets aktier varit föremål för en produktgodkännandeprocess, som har fastställt att dessa aktier är: (i) lämpliga för en målmarknad bestående av icke-professionella investerare och investerare som uppfyller kriterierna för professionella kunder och godtagbara motparter, såsom definierat i MiFID II; och (ii) lämpliga för spridning genom alla distributionskanaler som tillåts enligt MiFID II (“EU Målmarknadsbedömningen”). I syfte att uppfylla varje tillverkares produktgodkännandeprocess i Storbritannien, har målmarknadsbedömningen för Bolagets aktier lett till slutsatsen att: (i) målmarknaden för sådana aktier är endast godtagbara motparter som definierats i FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook och professionella investerare som definierats i förordning (EU) 600/2014 som är en del av brittisk lagstiftning genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (”UK MiFIR”), och (ii) samtliga distributionskanaler för sådana aktier till godtagbara motparter och professionella klienter är lämpliga (”UK Målmarknadsbedömningen” tillsammans med EU Målmarknadsbedömningen ”Målmarknadsbedömningen”). Oaktat Målmarknadsbedömningen bör distributörer notera att: priset på Bolagets aktier kan sjunka och investerare kan förlora hela eller delar av sin investering, att Bolagets aktier inte är förenade med någon garanti avseende avkastning eller kapitalskydd och att en investering i Bolagets aktier endast är lämplig för investerare som inte är i behov av garanterad avkastning eller kapitalskydd och som (ensamma eller med hjälp av lämplig finansiell eller annan rådgivare) är kapabla att utvärdera fördelarna och riskerna med en sådan investering och som har tillräckliga resurser för att bära de förluster som en sådan investering kan resultera i. Målmarknadsbedömningen påverkar inte andra krav avseende kontraktuella, legala eller regulatoriska försäljningsrestriktioner med anledning av Nyemissionen.

Målmarknadsbedömningen utgör, för undvikande av missförstånd, inte (a) en ändamålsenlighets- eller lämplighetsbedömning i den mening som avses i MiFID II eller (b) en rekommendation till någon investerare eller grupp av investerare att investera i, förvärva, eller vidta någon annan åtgärd avseende Bolagets aktier.

Varje distributör är ansvarig för att genomföra sin egen målmarknadsbedömning avseende Bolagets aktier samt för att besluta om lämpliga distributionskanaler.