Iconovo befäster sina långsiktiga finansiella mål för 2027, förväntad helårslönsamhet 2026

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att bolaget räknar med att uppnå lönsamhet under ett enskilt kvartal såväl 2024 som 2025 och helårslönsamhet från och med 2026. För år 2027 förväntas intäkter om 250 miljoner kronor med en EBITDA-marginal på 50 procent, vilket är i linje med de mål som kommunicerades i juni 2022. Cirka 85 procent av de prognosticerade intäkterna kommer från projekt som redan har initierats. Bolagets strategiska satsning på sitt erbjudande inom kontraktsutveckling (CDMO) av inhalerbara läkemedel är en viktig bidragande faktor och målet för antal nya affärer höjs till tre till fem nya avtal per år.

Målen för 2027 återspeglar positiva framtidsutsikter för samtliga tre delar i bolagets affärsmodell; CDMO (kontraktsutveckling), licensavtal och produktförsäljning. Cirka 85 procent av de prognosticerade intäkterna härrör sig till projekt som redan har initierats. Den nuvarande storleken på Iconovos organisation bedöms vara tillräcklig för att kunna generera de prognosticerade intäkterna, vilket ger en hävstång som bidrar till den höga framtida vinstmarginalen. Målet för EBITDA 2027 är i linje med nivån rörelseresultat, som tidigare kommunicerats, då inga större avskrivningar förväntas.

”Sedan vi kommunicerade våra långsiktiga finansiella mål i juni förra året har Iconovo fortsatt att utvecklas i högt tempo, inte minst genom ett ökat fokus på vårt CDMO-erbjudande. Vi har expanderat vår kundbas och flera av våra läkemedelsprojekt är på väg in i klinisk utvecklingsfas, vilket kan leda till större ordrar för kontraktsutveckling och licensavtal. Detta tillsammans med potentialen för försäljning av läkemedel och inhalatorer i egen regi gör att vi är förvissade om att nå våra finansiella mål för 2027”, säger Iconovos vd, Johan Wäborg.

CDMO-verksamheten
Iconovo har den senaste tiden framgångsrikt expanderat sin CDMO-verksamhet, vilken avser kontraktsutveckling av originalläkemedel i bolagets inhalatorplattformar. Iconovo erhåller här en fast och god vinstmarginal på utfört arbete. Företag som bedrivs som specialiserade CDMO-verksamheter kan, enligt industristandard, generera 20-40% marginal på utfört arbete.

Iconovo har redan fem aktiva kundavtal inom CDMO-området och förväntas addera tre till fem nya avtal per år fram till 2027, vilket innebär en avsevärd höjning av ambitionsnivån jämfört med den tidigare målsättningen på två till tre avtal per år. För 2023 höjs ambitionen till fyra till fem nya avtal då förra målet om tre nya avtal redan uppnåddes i juni. År 2027 beräknas CDMO-verksamheten generera cirka 15 procent av bolagets totala intäkter och de närmsta åren utgör detta område en betydande del av intäkterna. En viktig faktor för bolagets långsiktiga värdeskapande är att nya och befintliga kundavtal inom detta område dessutom har potential att leda till licensavtal eller inhalatorförsäljning.

Licensavtal
Iconovo erbjuder licensavtal för utveckling av såväl generika som originalläkemedel baserade på bolagets unika inhalatorplattformar. Iconovo erhåller en initial intäkt vid avtalets ingående och är berättigat till milstolpsbetalningar under utvecklingens gång samt royalty på framtida produktförsäljning. Vissa projekt utvecklar Iconovo med egna medel för att vid lämpligt tillfälle erbjuda dem för licensiering.

Iconovo har idag fyra avtal för licensutveckling och planerar att teckna ytterligare avtal under de kommande åren, bland annat för sin inhalator ICOpre® som beräknas kunna nå avtal 2024 och lanseras i Europa under 2027. Bolaget planerar att under 2024 initiera flera nya projekt med omformulerade originalläkemedel varav det första förväntas kunna utlicensieras under 2026.

År 2027 beräknas cirka 50 procent av bolagets totala intäkter att genereras genom denna typ av licensavtal, varav 35 procent för generika och 15 procent för originalläkemedel. De två produkter som förväntas bidra mest till omsättningsmålet är ICOres® budesonid/formoterol (en generisk motsvarighet till Symbicort® som förväntas lanseras under 2025) samt ICOpre® flutikasonfuroat/vilanterol (en generisk motsvarighet till Relvar®/Breo® som förväntas lanseras 2027).

Produktförsäljning
Iconovo tillverkar mindre komplexa inhalatorer hos kontraktstillverkare och säljer dem direkt till samarbetspartners eller externa kunder. Försäljningsmarginalen är jämförbar med den royalty som bolaget är berättigat till i sina avtal för licensutveckling. Denna del av verksamheten inkluderar även framtida direktförsäljning av läkemedel i Norden via dotterbolaget Iconovo Pharma.

Iconovo har kapacitet att tillverka och sälja ICOone samt bolaget har nyligen övertagit ansvaret för att sälja ICOcap® från Stevanato Group som nu istället agerar som kontraktstillverkare. Bolaget har dessutom de nordiska rättigheterna till försäljning av ICOres® budesonid/ formoterol efter ett potentiellt marknadsgodkännande. Iconovo arbetar aktivt för att ytterligare bredda sin produktportfölj inom detta område.

År 2027 beräknas produktförsäljningen att generera cirka 35 procent av bolagets totala intäkter, varav 25 procent genom dotterbolaget Iconovo Pharmas läkemedelsförsäljning i Norden och 10 procent genom försäljning av inhalatorer till kunder inom den globala läkemedelsindustrin.

Risker under femårsperioden
Enligt Iconovo är de största riskerna att inte möta målsättningarna för 2027 kopplad till att projekt misslyckas, blir försenade på grund av att kliniska studier eller registreringsfasen tar längre tid än förväntat, att en mer utmanande konkurrenssituation uppstår eller att produkterna lanseras i ett mer begränsat territorium än förväntat. Iconovo bedömer marknadsstorleken som relativt stabil och därför är en viss osäkerhet kopplad till hur brett produkterna lanseras – att prisutvecklingen varierar mellan olika marknader kan påverka möjligheterna att lansera de generiska produkterna i vissa länder.