Iconovo, Arcede Pharma AB och Lunds universitet erhåller finansiering från Swelife för utveckling av en ny behandling mot KOL och svår astma

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att ett konsortium bestående av Arcede Pharma, Iconovo och Lunds universitet erhållit drygt 2 miljoner kronor från Vinnova och Swelife för utvecklingen av en läkemedelskandidat för behandling av KOL och svår astma. Inom ramarna för projektet ”RCD405: Nytt behandlingsparadigm för patienter med KOL” erhåller Iconovo 0,5 miljoner kronor för att utveckla en torrpulverformulering samt en inhalationsprodukt baserad på inhalatorn ICOone® föranvändning i kliniska fas I-studier.

RCD405 är en läkemedelskandidat för behandling av KOL och svår astma. Behandlingen är både luftrörsvidgande och antiinflammatorisk, vilket skiljer den från de läkemedel som finns tillgängliga idag. Den dubbla verkningsmekanismen har potential att både ge bättre effekt och påverka den underliggande sjukdomen.

”Det stöd som konsortiet beviljats från Swelife kommer att accelerera vårt pågående utvecklingsprojekt med Arcede Pharma och är dessutom en extern kvalitetsstämpel på projektet. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med våra partner, med målet att tillverka kliniskt prövningsmaterial till den första kliniska studien av läkemedelskandidaten RCD405 och i förlängningen förse KOL- och astmapatienter med en helt ny typ av behandling”, säger Johan Wäborg, vd för Iconovo.

Stödet lämnas inom ramarna för Samverkansprojekt för bättre hälsa, en utlysning inom de strategiska innovationsprogrammen hos Swelife och Medtech4Health med syfte att finansiera nyskapande och hållbara life- science-lösningar.

Om Swelife – för ett konkurrenskraftigt life science-system i Sverige
Swelife stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan. Det är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova, Energimyndigheten och statligt forskningsråd för hållbar utveckling Formas samt av programmets deltagande parter. För mer information, besök www.swelife.se

Om ICOone®
ICOone® är en unik och patenterad torrpulverinhalator avsedd för engångsbruk. Den smarta konstruktionen ger en ultralåg tillverkningskostnad kombinerad med en enkel och diskret användning. Den är speciellt lämplig för korttidsbehandlingar och sällandoserings-behandlingar då den ger en oöverträffat låg behandlingskostnad och prispunkt för behandlingar med få doser. Den enkla konstruktionen gör också att patienter och behandlare kan lära sig hantera inhalatorn med minimal träning. ICOone® kan leverera stora inhalationsdoser som är väl fuktskyddade, vilket är viktigt för många biomolekyler.

Om Iconovo AB
Iconovo (Nasdaq First North Growth Market: ICO) utvecklar nya inhalationsläkemedel i samarbete med internationella läkemedelsföretag. Bolaget tillhandahåller flera typer av patentskyddade inhalatorer som kan generera betydande kommersiella möjligheter vid utveckling av helt nya läkemedel och vacciner, samt vid patentutgångar för etablerade läkemedel. Det längst framskridna läkemedelsprojektet är en generisk version av astma- och KOL-läkemedlet Symbicort® som förväntas nå marknaden under 2024. Iconovo planerar att marknadsföra denna produkt i Norden genom sitt dotterföretag Iconovo Pharma, medan bolagets partner Amneal Pharmaceuticals har rättigheterna i övriga delar av Europa och i USA. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm (+46 8 463 80 00, certifiedadviser@penser.se).

Om Arcede Pharma AB
Arcede Pharmas huvudsakliga projekt har som mål att utveckla en ny typ av inhalationsbehandling mot främst kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) men även svår astma, med syftet att förbättra patienternas livskvalitet samt öka deras livslängd. Framför allt KOL är en sjukdom som har en stor negativ inverkan på patienterna och orsakar enormt lidande. Den globala dödligheten till följd av dessa sjukdomar är hög och ökar dessutom kontinuerligt. För mer information om Arcede Pharma, besök www.arcedepharma.com.