Iconovo AB utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om cirka 50 miljoner SEK och tidigarelägger offentliggörande av bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2022

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Iconovo AB (”Iconovo” eller ”Bolaget”) har uppdragit åt Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial (”Danske Bank”) att utreda förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om cirka 50 miljoner SEK (”Nyemissionen”). Teckningskursen och det totala antalet nya aktier i Nyemissionen kommer att bestämmas i form av ett accelererat bookbuilding-förfarande (”Bookbuildingen”) riktad till institutionella investerare. Flera befintliga aktieägare, däribland Eiffel Investment Group (”Eiffel”), har uttryckt starkt stöd för Nyemissionen och avser att delta i Nyemissionen med betydande belopp. Med anledning av Nyemissionen har styrelsen beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av Bolagets bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2022. Bokslutskommunikén kommer att offentliggöras direkt efter detta pressmeddelande.

Iconovo avser att använda likviden från Nyemissionen för accelererande och värdeskapande utveckling och satsningar kopplat till Bolagets långsiktiga strategi. Bolaget har under 2022 fortsatt att investera i värdekedjan för sina produktplattformar ICOpre, ICOone och ICOcap för att attrahera fler affärer och tillvarata strategiska möjligheter. Det pågående samarbetet med Amneal belyser den kommersiella potentialen i ICOres och förväntas resultera i en europeisk regulatorisk registrering under 2024. Iconovo meddelade i januari 2023 att förhandlingar har inletts med ett globalt komplext generikaföretag beträffande ett samarbete kring ICOpre. Förutom att licensiera sina produkter till internationella partners avser Iconovo även lansera Iconovo Pharma, ett dotterbolag med fokus på att sälja och marknadsföra läkemedel i Norden.
 
Mot bakgrund av detta avser Bolaget att använda emissionslikviden från Nyemissionen till att möjliggöra följande tillväxtfrämjande och värdeskapande aktiviteter:
 
·       ICOpre (generisk astma/KOL) – förhandla fram avtal och fullborda utveckling samt regulatoriskt arbete för alla fem produktplattformar i ICOpre, ~30 procent
·       ICOcap (generisk Ultibro) – föra projektet vidare inklusive den första pilot PK-studien samt söka partnerskap för Europa med möjlighet för utrullning under 2025, ~30 procent
·       Iconovo Pharma – uppskalning och beredskap för de första licensierade produktlanseringarna under 2024, ~20 procent
·       ICOone – utnyttja möjligheten att bli världsledande inom nasal inhalation, ~20 procent
 
Bookbuildingen kommer att inledas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Prissättning och tilldelning av de nya aktierna förväntas äga rum innan handeln på Nasdaq First North Growth Market Stockholm inleds klockan 09:00 CET den 9 februari 2023. Styrelsen kan komma att besluta om att förlänga eller förkorta anmälningsperioden och kan när som helst välja att avbryta Bookbuildingen och således avstå från att genomföra Nyemissionen. Iconovo kommer att meddela resultatet av Nyemissionen i ett efterföljande pressmeddelande efter avslutad Bookbuilding.

Nyemissionen förutsätter bland annat att styrelsen för Iconovo, efter avslutad Bookbuilding, beslutar att emittera nya aktier med stöd av emissionsbemyndigandet från årsstämman den 17 maj 2022.
 
Flera befintliga aktieägare, däribland Eiffel, har uttryckt starkt stöd för Nyemissionen och avser att delta i Nyemissionen med betydande belopp. Eiffels investering i Nyemissionen avses ske genom en fond som inte tidigare är aktieägare i Iconovo. I anslutning till Nyemissionen är Eiffels avsikt vidare att två fonder som för närvarande är aktieägare i Iconovo ska avyttra totalt 200 000 aktier i Iconovo till ett pris per aktie som motsvarar teckningskursen i Nyemissionen. Bolagets styrelseordförande Gunnar Gårdemyr, Bolagets största aktieägare Mats Johansson och Bolagets verkställande direktör Johan Wäborg har indikerat intresse att förvärva befintliga aktier från Eiffel i den transaktionen. Eiffels avsikt är att sammantaget ha ökat sitt ägande i Bolaget efter Nyemissionen och den planerade försäljningen av aktier.
 
Bolagets styrelse anser, vid en samlad bedömning och efter noggrant övervägande, att en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är ett bättre alternativ för Bolaget och Bolagets aktieägare än en företrädesemission och att det objektivt ligger i såväl Bolagets som dess aktieägares intresse att genomföra Nyemissionen. Styrelsens bedömning baseras på att en riktad nyemission möjliggör för Bolaget att anskaffa kapital på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt. Minskad tidsåtgång ger flexibilitet för potentiella investeringsmöjligheter på kort sikt, bidrar till en minskad exponering mot kurssvängningar på aktiemarknaden samt ger möjlighet att dra nytta av nuvarande intresse i Bolagets aktie bland institutionella investerare. Kostnaderna för en riktad nyemission bedöms vara lägre än i en företrädesemission där, bland annat, ett eventuellt garantikonsortium skulle behöva upphandlas. Därtill ser styrelsen det som positivt att aktieägandet i Bolaget ökar bland institutionella investerare. Styrelsens samlade bedömning är således att skälen för att genomföra Nyemissionen överväger skälen som motiverar huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna. För att säkerställa att teckningskursen är marknadsmässig har styrelsen beslutat att genomföra Bookbuildingen och det är därför styrelsens bedömning att teckningskursen kommer att reflektera rådande efterfrågan och marknadsförhållanden.
 
Lock-up
I samband med Nyemissionen har Bolaget, med sedvanliga undantag, åtagit sig att inte emittera ytterligare aktier för en period om 180 kalenderdagar efter likviddagen i Nyemissionen. Därutöver har de styrelseledamöter i Bolaget som äger aktier samt Bolagets VD och CFO, med sedvanliga undantag, åtagit sig att inte sälja några aktier i Bolaget under samma period.
 
Tidigareläggande av publiceringen av bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2022
Med anledning av Nyemissionen har styrelsen i Iconovo beslutat att bokslutskommunikén avseende räkenskapsåret 2022 kommer att offentliggöras omedelbart efter detta pressmeddelande istället för den 17 februari 2023 som tidigare kommunicerats.
 
Rådgivare
I samband med Nyemissionen har Bolaget anlitat Danske Bank som Sole Global Coordinator och Bookrunner och Setterwalls Advokatbyrå AB som legal rådgivare. Advokatfirman Schjødt är legal rådgivare till Danske Bank.

För ytterligare information, vänligen kontakta:          
Johan Wäborg, VD
Tel: +46 707 78 51 71
E-mail: johan.waborg@iconovo.se