Iconovo AB publ :DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2018

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2018

 

2018-04-19

 

Första kvartalet i korthet

Finansiellt

 • Försäljningen uppgick under första kvartalet till 937 kSEK (0 kSEK under första kvartalet 2017).
 • Rörelseresultatet för första kvartalet uppgick till -4 448 (-1 452) kSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under första kvartalet uppgick till 2 969 (-1 893) kSEK.
 • Per den 31 mars 2018 uppgick likvida medel till 24 549 (9 269) kSEK.
 • Under första kvartalet investerade bolaget 223 kSEK i verktyg och laboratorieutrustning, samt 673 kSEK i patent och egenupparbetade immateriella anläggningstillgångar.
 • Eget kapital per 31 mars 2018 uppgick till 63 588 (7 253) kSEK.
 • Iconovo genomförde en nyemission om 40,4 miljoner SEK (före emissionskostnader) under mars månad. Likviden förväntas vara bolaget tillhanda under april månad.

Operativt

 • Projektarbete utfördes under första kvartalet i fyra pågående kundprojekt. Kundprojekten fortskred enligt plan, utom en mindre förskjutning på en månad i ett projekt på grund av bristande råvaruleverans.
 • Milestone två och tre i ett mindre kundprojekt färdigställdes under första kvartalet och försäljning om 754 kSEK utgjorde slutfakturering i det aktuella kundprojektet.
 • En förstudie inleddes för att utvärdera möjligheterna för ett potentiellt nytt kundprojekt.
 • Bearbetning av nya potentiella kunder fortgick enligt plan.
 • Under första kvartalet investerade bolaget resurser för vidareutveckling av ICOres-plattformen i enlighet med efterfrågan från kunder. Detta arbete kommer att fortgå under kommande kvartal.
 • Vid extra bolagsstämma den 19 januari 2018 beslutade stämman att öka bolagets aktiekapital med 429 kSEK genom en fondemission. Vidare beslutade stämman att genomföra en uppdelning av bolagets aktier, innebärande att 1 aktie delades upp i 40 aktier, samt att ändra bolaget till ett publikt bolag.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Aktien i Iconovo AB (publ) noterades på Nasdaq First North, Stockholm, den 6 april 2018.
 • Den 12 april registrerades bolagets nyemission vid Bolagsverket, och bolagets aktiekapital ökade till 677 600 kronor fördelade på 6 776 000 aktier
 • Den 18 april meddelade Bolaget att det inleder samarbete om utveckling av bolagets produktplattform ICOone med japanska TOA Pharmaceuticals Co., Ltd.

 

Lund 19 april 2018

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

För mer information, kontakta:

Orest Lastow, VD, +46 462 75 67 77, orest.lastow@iconovo.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Iconovo AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 april 2019 kl. 08:00 CET.

____________________________________________________________________________

Om iconovo AB

Iconovo utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL och Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner. Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se. Bolagets aktier är listade på Nasdaq First North och Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank.