Iconovo AB publ : DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2018

TREDJE KVARTALET I KORTHET

OPERATIVT

 • I juli skrevs avtal med multinationella Stevanato Group, tillverkare av medicinsk utrustning, avseende tillverkning, internationell marknadsföring, försäljning samt distribution av Iconovos kapselbaserade inhalator ICOcap. Avtalet omfattar både en initial betalning, Technology access fee, samt royalty på Stevanatos framtida försäljning.
 • Iconovos erbjudande utökas med egenutvecklade produkter och läkemedelsformuleringar med ett första projekt för en ersättare till ett nu patenterat läkemedel för behandling av astma och KOL.
 • Första initiala betalningen av Stevanato-avtalet om 1 039 kSEK fakturerades under tredje kvartalet, och samarbetet inleddes med en rad kundbesök tillsammans med Stevanato.
 • Arbetet i de pågående kundprojekten fortskred under tredje kvartalet enligt plan. Delleveranser förväntas faktureras under fjärde kvartalet.
 • Förstudie för ytterligare ett potentiellt utvecklingssamarbete avseende engångsinhalatorn ICOone inleddes under tredje kvartalet. 
 • Iconovo har inlett en strategisk satsning och utvecklar och marknadsför nu egenutvecklade generiska formuleringar till inhalatorn ICOcap.

FINANSIELLT

 • Försäljningen uppgick under tredje kvartalet till 1 067 kSEK (240) kSEK.
 • Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till -1 971 (-2 956) kSEK. 
 • Per den 30 september 2018 uppgick likvida medel till 59 150 (25 528) kSEK. 
 • Kundfordringarna minskade i kvartalet med 5 259 kSEK då delleveranser fakturerade i slutet av juni betalades under tredje kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten under tredje kvartalet uppgick till 3 764 (-948) kSEK, och periodens kassaflöde uppgick till 2 264 (-3 735) kSEK.
 • Eget kapital per den 30 september uppgick till 62 399 (26 851) kSEK.

JANUARI – SEPTEMBER I KORTHET

OPERATIVT

 • Utvecklingsarbetet i de pågående kundprojekten har följt plan, och milestones fakturerades i andra kvartalet.
 • Affärsutvecklingen för engångsinhalatorn ICOone intensifierades, omfattande utvärdering av samarbetsmöjligheter, och förstudier av olika läkemedel för ICOone.
 • Samarbete om utveckling av ICOone inleddes med japanska TOA Pharmaceuticals Co., Ltd. för den japanska marknaden.
 • Avtal med och inledande samarbete skedde med Stevanato Group avseende kapselinhalatorn ICOcap. 
 • Fortsatta investeringar i vidareutveckling av bolagets produktplattformar och nya egna projekt samt fortgående internationalisering av patentportföljen.
 • Organisationen utökades med två analytiska kemister och ledningsgruppen stärktes med Mikael Ekström i rollen som utvecklingschef, VP Development. Mikael har 30 års erfarenhet inom utveckling av inhalations-produkter från Astra Zeneca, senast som Senior Director Inhalation Product Development.

FINANSIELLT 

 • Aktien i Iconovo AB (publ) noterades på Nasdaq First North, Stockholm, den 6 april 2018.
 • Försäljningen uppgick under januari – september till 7 470 (8 011) kSEK.
 • Rörelseresultatet för januari – september uppgick till -6 200 (-3 182) kSEK. Det minskade resultatet beror på investeringar i organisationen, främst inom farmaceutisk- och analytisk kapacitet, för att kunna bredda kunderbjudandet.
 • Nyemission genomfördes under första kvartalet och tillförde bolaget 36 757 kSEK (efter emissionskostnader). Bolagets aktiekapital ökade till  677 600 kronor fördelade på 6 776 000 aktier.
 • Per den 30 september 2018 uppgick likvida medel till  59 150 (25 528) kSEK. 
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten under januari – september uppgick till 2 652 (-3 041) kSEK, och periodens kassaflöde uppgick till 36 673 (13 989) kSEK.
 • Eget kapital per 30 september 2018 uppgick till 62 399 (26 851) kSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

 • Iconovo skrev i början av oktober ett samarbetsavtal med McMaster University i Kanada. Avtalet avser utveckling av en torrpulverberedning av inhalerbart vaccin mot tuberkulos som ska användas i Iconovos unika engångsinhalator ICOone. bolaget kommer att ingå i ett tvärvetenskapligt forsknings- och utvecklingsprojekt som syftar till att ta fram nästa generations virusbaserade vaccin i pulverform som är stabilt i rumstemperatur vilket underlättar hantering i transport och distribution. I det projekt som nu påbörjas kommer ICOone att användas som testplattform för att underlätta en framtida kommersialisering och storskalig tillverkning. Projektet beräknas pågå i tre år och finansieras bland annat av den kanadensiska staten (CIHR/NSERC).
 • Fortsatt arbete med ett av Iconovos pågående kundprojekt kommer att flyttas fram tre till sex månader. Projektet avser utveckling av produkt anpassad för kund som ska svara för produktion och marknadslansering. Det aktuella arbetet var planerat att ske under fjärde kvartalet men beräknas ske under nästa år, och detta påverkar Iconovos omsättning under 2018 negativt med cirka 2 miljoner kronor. Orsaken är att kunden har beslutat att genomföra en mindre klinisk studie för att verifiera produkten innan nästa steg tas vilken omfattar investeringar i betydande mångmiljonbelopp i produktionskapacitet, baserat på Iconovos utveckling. Studien görs för kundens egna räkning och är inte villkorad av tillsynsmyndigheter. 

    
LUND 9 NOVEMBER 2018
STYRELSEN
 
Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

För mer information, kontakta:
Orest Lastow, VD, +46 462 75 67 77, orest.lastow@iconovo.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Iconovo AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2018 klockan 08:45 CET.

 

OM ICONOVO AB
Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.
Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.
Företaget är baserad i Lund och Iconovos aktier (ticker ICO) är listade på Nasdaq First North, Stockholm sedan 6 april 2018. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser.