Iconovo AB publ : DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 JUNI 2018

Iconovo AB publ

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

Andra kvartalet i korthet

Operativt

  • Intensivt projektarbete utfördes under andra kvartalet i tre pågående kundprojekt. Kundprojekten fortskred enligt plan, och delleveranser fakturerades vid utgången av kvartalet i samtliga projekten.
  • Iconovo inledde samarbete om utveckling av bolagets produktplattform ICOone med japanska TOA Pharmaceuticals Co., Ltd.
  • Dr Mikael Ekström utsågs till VP Development på Iconovo AB. Han tillträder sin nya tjänst i september 2018.
  • Aktien i Iconovo AB (publ) noterades på Nasdaq First North, Stockholm, den 6 april 2018.
  • Den 12 april registrerades bolagets nyemission vid Bolagsverket, och bolagets aktiekapital ökade till 677 600 kronor fördelade på 6 776 000 aktier.

Finansiellt

  • Försäljningen uppgick under andra kvartalet till 5 466 kSEK (7 771 kSEK under andra kvartalet 2017).
  • Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till 219 (1 226) kSEK.
  • Bolaget tillfördes 36 757 kSEK (efter emissionskostnader om 3 668 kSEK) i likvida medel från nyemission. Per den 30 juni 2018 uppgick likvida medel till 56 885 (29 263) kSEK.
  • Kundfordringarna ökade i kvartalet med 4 507 kSEK då delleveranser fakturerades i slutet av kvartalet. Kassaflödet från den löpande verksamheten under andra kvartalet uppgick till -4 082 (-200) kSEK, och periodens kassaflöde uppgick till 32 337 (19 994) kSEK
  • Eget kapital per 30 juni 2018 uppgick till 64 473 (29 761) kSEK.


Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

Bolaget har i juli skrivit avtal med det multinationella företaget Stevanato Group rörande tillverkning, internationell marknadsföring, försäljning och distribution av sin kapselbaserade inhalator ICOcap. Som en del av avtalet kommer Iconovo att få en s k technology access fee motsvarande 200 kEUR och kommer framgent att få royalty på Stevanatos försäljning.

Lund den 10 augusti 2018

STYRELSEN

Denna rapport har inte varit föremål för särskild granskning av bolagets revisor.

För mer information, kontakta:

Orest Lastow, VD, +46 462 75 67 77, orest.lastow@iconovo.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Iconovo AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 augusti 2018 klockan 08:00 CET.

OM ICONOVO AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se.

Företaget är baserad i Lund och Iconovos aktier (ticker ICO) är listade på Nasdaq First North, Stockholm sedan 6 april 2018. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser.