Iconovo AB genomför nyemission om 40,4 MSEK inför notering på Nasdaq First North

Styrelsen i Iconovo AB ("Iconovo" eller "Bolaget") har beslutat att genomföra en nyemission om högst 1 050 000 aktier samt notera Bolagets aktier på Nasdaq First North. Teckningskursen uppgår till 38,5 SEK, vilket motsvarar ett emissionsbelopp om högst cirka 40,4 MSEK ("Erbjudandet"). Baserat på emissionskursen och befintligt antal aktier värderas Bolaget till omkring 220 MSEK. I Erbjudandet har två institutionella investerare samt Erik Penser Banks kunder åtagit sig, under vissa villkor, att sammanlagt teckna aktier motsvarande 25 MSEK, motsvarande cirka 62 procent av Erbjudandet.

Iconovo är verksam inom inhalationsläkemedel som är ett betydande läkemedelssegment där flera av de bäst säljande läkemedlen nyligen har tappat sina patent. Iconovo utvecklar inhalatorer och formulerar läkemedel i samarbete med generikabolag och andra läkemedelsbolag. För läkemedelsbolag som saknar egen kompetens inom inhalatorer och inhalationsläkemedel kan Iconovo erbjuda helhetslösningar inom produktutveckling.

Iconovo har idag pågående utvecklingsprojekt åt två internationella generikabolag där Bolaget erhåller förskottsbetalning i form av technology access fee, milestone baserade ersättningar samt förskotterad royalty. När generikabolagen i framtiden lanserar sina produkter erhåller Iconovo royaltyintäkter. Under 2017 uppgick Bolagets projektintäkter till ca 20 MSEK och rörelseresultatet till ca 2,7 MSEK. För att möjliggöra fortsatt expansion genomför Iconovo en spridningsemission med efterföljande notering på Nasdaq First North.

Erbjudandet
Erbjudandet omfattar 1 050 000 aktier, motsvarande 15,5 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter Erbjudandet. Teckningskursen i Erbjudandet har fastställts till 38,5 SEK per aktie, vilket motsvarar ett bolagsvärde på omkring 220 MkSEK före Erbjudandet och omkring 260 MSEK efter Erbjudandet, förutsatt att Erbjudandet tecknas fullt ut. Erbjudandet uppgår maximalt till 40 425 000 SEK.

I erbjudandet har Alto Invest SA (15 MSEK), Nordic Cross Asset Management (5 MSEK) och Erik Penser Banks kunder (5 MSEK) åtagit att teckna aktier för sammantaget 25 MSEK, vilket motsvarar ca 62 procent av Erbjudandet.

Iconovo har ansökt om upptagande till handel av Bolagets aktie på Nasdaq First North och preliminär första dag för handel är den 6 april 2018. Ett prospekt med fullständiga villkor har offentliggjorts idag den 5 mars 2018 och finns tillgängligt på www.iconovo.se.

Preliminär tidplan

  • Teckningstid:
  • Offentliggörande av utfall:
  • Preliminär första dag för handel:
6 – 23 mars 2018
27 mars 2018
6 april 2018

Bakgrund och motiv
Iconovo grundades 2013 av personer med bakgrund inom AstraZeneca och industridesignföretaget Zenit Design. Bolaget utvecklar inhalatorer som kan användas mot astma, KOL och andra sjukdomar och licensierar ut de patenterade produkterna till läkemedelsbolag som arbetar med utveckling av generika. Genom att samarbeta med Iconovo kan generikabolag nå lansering snabbare och riskerna i utvecklingsfasen minskar eftersom generikabolag slipper de dyra och komplicerade tidiga stegen i utvecklingsfasen som Iconovo redan har genomfört. Under 2017 har Bolaget investerat i formuleringskapacitet och erbjuder därmed utveckling av en komplett läkemedelsprodukt som består av både en inhalator och läkemedelsformulering. Under 2016 tecknade Iconovo ett avtal med ett dotterbolag till ett stort amerikanskt läkemedelsföretag och i slutet av 2017 tecknades ett avtal med ytterligare en kund. Bolagets målsättning är att teckna minst ett nytt kundavtal varje år.

För att säkerställa en fortsatt god tillväxt föreligger ett kapitalbehov och därför avser Iconovo att genomföra det förestående Erbjudandet som uppgår till totalt 40,4 MSEK. Genom det förestående Erbjudandet och efterföljande listning på Nasdaq First North möjliggörs en likviditet i Bolagets aktie. Dessutom ger listningen tillgång till aktiemarknaden, vilket möjliggör att Iconovo, över tid, tillförs nya aktieägare som stärker Bolaget. En marknadsnotering av Iconovo har även en positiv effekt på Bolagets relationer med samarbetspartners, anställda, leverantörer och potentiella kunder.

Kommentar från Iconovos VD, Orest Lastow
Vi har idag etablerat Iconovo som en ledande fristående aktör inom utveckling av inhalatorer och inhalationsläkemedel. Sedan 2016 har vi ingått licens- och utvecklingsavtal med två generikabolag där den första produkten förväntas marknadslanseras under 2021 och därmed generera de första royaltyintäkterna till Iconovo. Vår målsättning är att ingå minst ytterligare ett avtal per år och på så sätt bygga upp en bred projektportfölj som dels genererar projektintäkter och, över tid, resulterar i betydande royaltyintäkter till Bolaget. Sammantaget bedömer vi att det finns goda förutsättningar att fortsätta etablera Iconovo som ett snabbt växande bolag med tilltagande lönsamhet.

Prospekt och anmälningssedlar
Prospekt med fullständiga villkor och instruktioner samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets hemsida (www.iconovo.se) samt på Erik Penser Banks hemsida (www.penser.se). Tryckt prospekt kan kostnadsfritt beställas via e-post; emission@penser.se.

Investerarträffar
I samband med Erbjudandet kommer Bolaget att presentera vid följande tillfällen:

  • Aktiespararna, Aktiedagen i Stockholm, 5 mars kl 19.00
  • Bolagsdag hos Erik Penser Bank i Stockholm, 7 mars kl 15.00
  • Presentation Erik Penser Bank i Stockholm, 14 mars kl 18.00
  • Aktiespararna, Aktiekvällen i Göteborg, 21 mars

Anmälan till presentationer hos Erik Penser Bank görs till seminarium@penser.se

Rådgivare
Erik Penser Bank AB är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå KB är legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Advisor.

För ytterligare information, kontakta:
Orest Lastow, VD:  046-275 6777

Om Iconovo
Iconovo grundades 2013 av personer med bakgrund inom AstraZeneca och industridesignföretaget Zenit Design. Bolaget utvecklar inhalatorer som kan användas mot astma, KOL och andra sjukdomar och licensierar ut de patenterade produkterna till läkemedelsbolag som arbetar med utveckling av generika. Genom att samarbeta med Iconovo kan generikabolag nå lansering snabbare och riskerna i utvecklingsfasen minskar eftersom generikabolag slipper de dyra och komplicerade tidiga stegen i utvecklingsfasen som Iconovo redan har genomfört. Under 2017 har Bolaget investerat i formuleringskapacitet och erbjuder därmed utveckling av en komplett läkemedelsprodukt som består av både en inhalator och läkemedelsformulering.