Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2022

Väsentliga framgångar för ICOres och ICOone

Nyckeltal för koncernen kSEK om inget annat anges  jan-mar 2022 jan-mar 2021* jan-dec 2021*
Nettoomsättning 2 766 2 145 15 409
Rörelseresultat -9 462 -7 325 -26 513
Periodens kassaflöde -15 540 -8 521 33 348
Resultat per aktie (SEK) före och efter full utspädning -1,05 -0,91 -3,15
Likvida medel 79 497 53 168 95 037
Eget kapital 127 882 85 651 137 034
Antal aktier vid periodens utgång 8 847 500 7 776 000 8 847 500
Antal licensavtal (royalty)** 6 6 6
Antal feasibilityavtal** 2 0 2

*Avser moderbolagets siffror då det vid denna tidpunkt ej förelåg någon koncern.

**Antalet avtal vid utgången av perioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 1 JANUARI – 31 MARS

  • Iconovo utökar samarbetet med immunterapibolaget Immune System Regulation AB (ISR) som nu accelererar utvecklingen av ett inhalerbart vaccin mot covid-19. Expansionen innebär att avtalsvärdet på samarbetet ökar med nära 13,6 MSEK. Iconovo är dessutom berättigade till låga ensiffriga royalties på försäljning av färdig produkt.
  • Iconovo har meddelat att en klinisk farmakokinetisk pilotstudie, genomförd av Amneal Pharmaceuticals, slutförts. Studien har gett värdefull information som stöder fortsatt utveckling av ICOres budesonide/formoterol som en potentiell ersättningsprodukt för Symbicort.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

  • Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalets utgång.

VD KOMMENTAR – Stort intresse för att samarbeta med Iconovo

Årets första kvartal bjöd på framsteg både inom verksamhetsområdet nya originalläkemedel och inom utvecklingen av generikaprodukter, samtidigt som arbetet fortsatte med att etablera dotterbolaget Iconovo Pharma inför den potentiella lanseringen av vår första produkt i egen regi i Norden. Denna kvartalsrapport är den första som upprättats i enlighet med den internationella redovisningsstandarden IFRS, en övergång som känns naturlig i ljuset av bolagets ökade mognadsgrad.

UTÖKAT SAMARBETE MED ISR KRING UTVECKLINGEN AV ICOONE
I slutet av mars expanderade vi vårt samarbete med immunterapibolaget Immune System Regulation (ISR), som nu accelererar utvecklingen av ett inhalerbart vaccin mot covid-19 med hjälp av två olika varianter av vår unika inhalator ICOone – en för administration till lungan och en för inhalation via näsan. Tilläggsavtalet innebär att avtalsvärdet för samarbetet ökar med nära 13,6 miljoner SEK. Iconovo är dessutom berättigade till låga ensiffriga royalties på försäljning av färdig produkt.

Under covid-19- pandemin har det blivit tydligt att vacciner måste kunna ges på fler sätt än genom injektion, och fördelarna med att ge behandling via näsan och luftvägarna är uppenbara. Den praktiska hanteringen av vacciner i torrpulverform är mycket enkel; ingen kyltransport krävs och vaccinet kan ges utan injektion. ICOone och ICOone Nasal öppnar helt nya möjligheter för förenklad massvaccinering, inte minst i länder med begränsad tillgång till kvalificerad vårdpersonal och välfungerande logistikkedjor. Nasal inhalation har fördelen att immunförsvaret triggas av vaccinets första kontakt med nässlemhinnan och lungan.

SLUTFÖRD PILOTSTUDIE AV ICORES BUDESONID/FORMOTEROL
ICOres budesonid/formoterol utvecklas inom ramarna för ett licensavtal med Amneal Pharmaceuticals som en generisk version av Symbicort Turbuhaler, en väletablerad behandling av astma och KOL med en försäljning på cirka 2,7 miljarder USD. Amneal innehar de globala rättigheterna till ICOres budesonide/formeterol men Iconovo har möjlighet att marknadsföra produkten i Norden efter ett regulatoriskt godkännande.

En tidigare klinisk farmakokinetisk studie visade att ICOres fungerade som avsett när den användes i klinisk praxis. Syftet med den andra pilotstudien, som slutfördes under första kvartalet 2022, var att ytterligare jämföra de farmakokinetiska egenskaperna mellan ICOres budesonid/formoterol och Symbicort Turbuhaler. Två batcher av ICOres budesonid/formoterol och en batch av Symbicort Turbuhaler undersöktes i 30 friska individer.

Resultatet avseende den relativa biotillgängligheten stöder fortsatt utveckling av ICOres budesonid/formoterol och ger värdefull information för att optimera produkten inför nästa studie. Utvecklingsprogrammet fortgår enligt plan, med målet att en ansökan om marknadsgodkännande i EU ska kunna lämnas in under 2023. Detta skulle möjliggöra en produktlansering under 2024.

PÅ PLATS I NYA LOKALER
I mars invigde vi våra nya lokaler i Ideon Science Park i Lund. Flytten innebar inte bara att vi nu har samtliga funktioner samlade under ett tak, utan också att vi fått tillgång till ännu mer ändamålsenliga laboratorier. Vi har nu möjlighet att husera även de nya medarbetare som vi planerar att rekrytera under de kommande åren, i takt med att bolaget fortsätter sin tillväxtresa.

ETT STABIL POSITION INFÖR VÅRT FORTSATTA VÄRDESKAPANDE
Iconovos kassa uppgick vid kvartalsskiftet till ca 80 miljoner SEK, vilket ger en stabil bas för fortsatta satsningar på produktutveckling, etablering av nya kommersiella samarbetsavtal och uppbyggnaden av en egen marknadsorganisation i Norden. Vi har redan etablerat åtta kommersiella samarbetsavtal och målsättningen är att teckna två till tre nya avtal per år. Basen för värdeskapandet är våra egenutvecklade och patentskyddade inhalatorer, och jag kan konstatera att intresset för att samarbeta med Iconovo är stort från såväl tillverkare av nya originalläkemedel som generikabolag runt om i världen. Nu går arbetet vidare för att fortsätta stödja våra befintliga partner och etablera fler intäktsgenererande samarbeten.

LUND 29 APRIL 2022

Johan Wäborg