DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS 2021

Strategisk innovation genererar nya avtal

Nyckeltal kSEK om inget annat anges  jan-mar 2021 jan-mar 2020 jan-dec 2020
Nettoomsättning 2 145 1 932 17 792
Rörelseresultat -7 325 -4 981 -16 717
Periodens kassaflöde -8 521 -3 732 -27 467
Resultat per aktie (SEK) före full utspädning -0,91 -0,55 -2,20
Likvida medel 53 168 85 424 61 689
Eget kapital 85 651 105 620 92 729
Antal aktier vid periodens utgång 7 776 000 7 776 000 7 776 000
Antal royaltyavtal** 6 3 5

**Antalet avtal vid utgången av perioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 1 JANUARI – 31 MARS

  • I januari kommunicerade Iconovo sina verksamhetsmål för 2021.
  • I februari fick Iconovo en första order för utvecklingsarbete för Monash University. Ordern har ett värde på EUR 99 000. Denna ersättning är utöver den technology access fee som avtalats tidigare med kunden.
  • I februari tillkännagav bolaget att United States Patent and Trademark Office avser att godkänna (Notice of Allowance) ett patent avseende inhalatonsplattformen ICOres. Detta är det andra patentgodkännandet för ICOres i USA.
  • I februari inlämnades de två första patentansökningarna för nya inhalationsplattformen ICOpre.
  • I mars tecknade Iconovo avtal med ISR för utveckling av inhalerat covid-19-vaccin.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER FÖRSTA KVARTALETS UTGÅNG

  • I april tillkännagav bolaget att United States Patent and Trademark Office avser att godkänna (Notice of Allowance) ett patent avseende inhalationsplattformen ICOone. Iconovo har sedan tidigare godkända patent på ICOone i Sverige, Europa (EPO) och Indien.

VD KOMMENTAR

Ökning av intäkterna mot föregående år
De totala intäkterna ökade i Q1 till 5,2 MSEK mot 3,2 MSEK under samma period föregående år. Omsättningen uppgick till 2,1 MSEK, en ökning mot 1,8 MSEK Q1 2020. Omsättningen utgjordes av milstolpsintäkter från i huvudsak Monash- och Intas-projekten samt den tekniktillgångsavgift som betalats av Immune System Regulation AB (ISR).

Omsättningen varierar mellan kvartal eftersom faktureringen i projekten inte är jämnt spridd över året.

Avtal med ISR kring covid-19 läkemedel
I slutet av mars kunde vi stolt tillkännage att vi ingått ett nytt avtal med ISR. Avtalet ger dem en licens att kommersialisera ICOone med ett inhalerbart covid-19-vaccin. Avtalet täcker den typ av vacciner som består av spike protein från covid-virusets yta och en adjuvant som förstärker effekten. Genom avtalet kombineras Iconovo och ISRs teknikplattformar; Iconovo ansvarar för läkemedelsformuleringen och optimerar ICOone. ISR har patent på adjuvans och ett djupt kunnande kring immunomodulering.

Kontraktet har ett potentiellt värde för milstolpar och tekniktillgångsavgifter på 18,1 miljoner kronor utspritt under utvecklingstiden fram till marknadsgodkännande. Royaltynivån på låga ensiffriga tal ligger något lägre än för generikaavtal, vilket förklaras av att vår del av investeringen är betydligt mindre än för ISR som ansvarar för att genomföra kliniska studier.

Inom avtalet ligger även en möjlighet för ISR att gå vidare med att utveckla vaccin för RS- och influensavirus. Iconovo tror starkt på strategin att skapa ett immunsvar som genererar Ig-A antikroppar i kroppens första linje av försvar mot luftburna virus i lungan. Om ISR lyckas visa effektivitet med denna typ av läkemedel så kommer vi att ta en betydande del av en enorm marknad. Nu ligger fokus för Iconovo på att ta fram bästa möjliga inhalationsprodukt för ändamålet.

Innovativa inhalations projekt
Den nyligen kommunicerade komplementära strategiska inriktningen kring innovativa läkemedel har givit oss fokus och resulterat i att vi säkrade ytterligare ett avtal i slutet av Q1. Vi ser en tydlig ökning av intresset kring inhalation för såväl nya molekyler såsom omformuleringar av exempelvis injicerade läkemedel. Här kan Iconovo nu visa upp två pågående projekt och vår affärsmodell tillåter oss att erbjuda exempelvis ICOone-plattformen till fler kunder med önskan om att lansera läkemedel som torrpulverinhalation.

ICOone kan ersätta injektioner
Inhalation av läkemedel är en av de stora förbättringsmöjligheterna inom läkemedelsadministration, och Iconovo avser att vara en drivande kraft i denna utveckling.

En av de stora fördelarna med torrpulverinhalatorer är att man eliminerar behovet av kylförvaring. Farligt avfall som till exempel smittspridande nålar kan elimineras och förenklad administration leder till minskat behov av vårdpersonal.

Vi arbetar proaktivt i affärsutvecklingen med att uppmärksamma företag på smarta och hållbara möjligheter till formulering av läkemedel för inhalationssyfte.

Progress i enighet med verksamhetsmål
Arbetet med projekten löper på enligt de mål som kommunicerats tidigare under året. Iconovo har nu levererat det som behövs för att Amneal ska kunna initiera en pilot PK-studie. Arbetet med kliniskt prövningsmaterial görs under andra kvartalet, studiestart är under sommaren och resultat väntas några månader senare. Den sista delen av tekniköverföringen till Amneal kommer att bli den kunskapsöverföring som behövs för att tillverkaren på bästa sätt ska kunna producera den färdiga läkemedelsprodukten.

Övriga planer ligger fast: Monash University planerar starta sin fas-1 studie med inhalerbart Oxytocin i ICOone under senare delen av året. För Intas- och BNC Korea-projekten utförs kvarvarande arbete under året så att studier sedan ska kunna genomföras.

ICOpre arbetet intensifieras
En viktig faktor i intäktsposten för Q1 är aktiverat eget arbete om 2,9 MSEK. Detta arbete är utfört framförallt inom ICOpre-projektet och ger exempel på det ökade fokus som nu föreligger. Kommersiellt förbereder vi smart bearbetning av kunder med hjälp av modern targeting, exempelvis genom riktad digital marknadsföring och användaranpassad bearbetning i sociala medier. Det hela inleds i maj med att ICOpre-inhalatorn introduceras under RDD-kongressen. Utvecklingsmålet för året är att ta ICOpre-projektet till en fas då vi kan starta en strukturerad försäljningsprocess. Ett spännande år är härmed inlett.

LUND 29 APRIL 2021
Johan Wäborg