DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2022

Utvecklingen av ICOone stöds av Bill & Melinda Gates Foundation

Nyckeltal för koncernen kSEK om inget annat anges  jul-sep 2022 jul-sep 2021* jan-sep 2022 jan-sep 2021* jan-dec 2021*
Nettoomsättning 7 205 6 169 17 082 11 809 15 409
Rörelseresultat -10 077 -3 895 -31 772 -17 807 -26 513
Periodens kassaflöde -15 453 60 741 -52 893 45 308 33 348
Resultat per aktie (SEK) före och efter full utspädning -1,14 -0,43 -3,56 -2,15 -3,15
Likvida medel 42 144 106 997 42 144 106 997 95 037
Eget kapital 105 828 145 667 105 828 145 667 137 034
Antal aktier vid periodens utgång 8 847 500 8 847 500 8 847 500 8 847 500 8 847 500
Antal licensavtal (royalty)** 6 6 6 6 6
Antal feasibilityavtal** 1 1 1 1 2

*Avser moderbolagets siffror då det vid denna tidpunkt ej förelåg någon koncern.

**Antalet avtal vid utgången av perioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 1 JULI – 30 SEPTEMBER

  • Iconovo har erhållit ett anslag om ca 9 MSEK från Bill & Melinda Gates Foundation för att utveckla inhalerade terapier baserade på ICOone Nasal inför nästa pandemi. Anslaget ska användas för att utveckla en lågkostnadsprodukt som möjliggör administration av medicinska substanser till såväl övre som nedre luftvägarna. Projektet kommer att genomföras under perioden augusti 2022 till juni 2023. Syftet är att etablera ett snabbspår för inhalationsbehandlingar som kan förbättra den globala sjukvården, framför allt i låg- och medelinkomstländer, i händelse av en ny viruspandemi.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER TREDJE KVARTALETS UTGÅNG

  • Iconovo har genomfört en studie för att kartlägga användarvänligheten hos sin inhalator ICOone Nasal. Syftet är att göra ICOone Nasal så enkel att använda att vem som helst kan hantera den på rätt sätt utan utförliga instruktioner.

VD KOMMENTAR – Vi har tagit betydande steg mot att realisera visionen för ICOone – att ersätta injektioner av läkemedel med inhalation av torrt pulver

Det gångna kvartalet har Iconovo tagit ett viktigt kliv mot målet att etablera ett snabbspår för inhalationsbehandlingar som kan förbättra den globala sjukvårdens möjligheter att hantera en ny viruspandemi. I juli fick bolaget cirka 9 miljoner kronor från Bill & Melinda Gates Foundation till utvecklingen av en lågkostnadsprodukt som möjliggör administration av medicinska substanser till såväl de övre som nedre luftvägarna. Målet är att vi tillsammans ska ta fram produkter som kan hjälpa människor över hela världen, i synnerhet i låginkomstländer, att få tillgång till viktiga vacciner och läkemedelsbehandlingar. Projektet är nu i full gång och väntas vara slutfört i juni 2023.

Vi kommer i projektet att utveckla försöksmodeller, utföra karakteriseringsarbete och investera i laboratorieutrustning för att optimera vår inhalator ICOone Nasal för inhalationsbehandling av virusinfektioner i luftvägarna. Projektet är ett första steg mot Iconovos vision om att etablera en plattform för produktion i kommersiell skala som kan användas för att tillverka upp till 100 miljoner inhalatorer på kort tid. Vi har redan kommit en bit på väg men för att nå ända fram i utvecklingen av teknologin behövs ytterligare satsningar från stora internationella aktörer med samma mål som Iconovo, det vill säga att kraftigt förbättra distributionen av vaccin vid nästa pandemiska utbrott. Här är det viktigt att söka starka samarbeten med organisationer villiga att göra stora satsningar för att driva på teknologisk förändring. Bill & Melinda Gates Foundation är en perfekt partner för oss i detta arbete.

ICOONE-BASERAT COVID-19-VACCIN
Det mesta är nu på plats inför nästa steg i utvecklingen av vår affärspartner ISR:s covid-19-vaccin som baseras på ICOone. Ansökan om att starta en klinisk fas I/II-studie i Bangladesh är godkänd och avtal är tecknat för storskalig produktion av ICOone med den välrenommerade tyska kontraktstillverkaren Gerresheimer. Dessutom har ett avtal som säkerställer produktionen av torrpulver för en klinisk fas III-studie och kommersiell lansering ingåtts med Catalent.

ICOPRE FRAMÅT I SÄLJPROCESSEN
Vi har under sommaren och hösten deltagit i flera internationella kongresser och träffat företag som visat stort intresse för våra produkter som utvecklas i ICOpre inhalatorn. Dessa samtal fortsätter och målet är att identifiera en stark partner att ingå avtal med för vidareutveckling och kommersialisering av en portfölja av produkter baserade på ICOpre.

ÖVERLÄMNING PÅ CFO-POSITIONEN
Anna Gallon, som bidragit starkt till bolagets utveckling under sin tid som Chief Financial Officer, lämnar som tidigare meddelats sin position inom kort. Processen för att rekrytera en efterträdare närmar sig sitt slutskede och vi ser därmed goda förutsättningar för en snabb och smidig överlämning.

FÖRSTUDIE MED TOA PHARMACEUTICALS SLUTFÖRD
Vi har under kvartalet slutfört en förstudie i samarbete med det japanska läkemedelsbolaget TOA Pharmaceuticals för utveckling av en inhalator till en generisk version av ett läkemedel med betydande försäljning på den japanska marknaden. Projektet har under året gett Iconovo intäkter om totalt ca 2 miljoner kronor. TOA Pharmaceuticals har i samråd med Iconovo beslutat sig för att inte gå vidare med projektet som utvärderats under förstudien. Bolagen kommer att fortsätta den etablerade dialogen kring potentiella nya affärsmöjligheter.

NYA MÖJLIGHETER I NYA LABORATORIER
Utbyggnaden av Iconovos laboratorier är nu helt färdig, vilket innebär att vårt formuleringslabb fått en ännu högre kapacitet och möjlighet att helt kontrollera luftfuktigheten i samband med utvecklingen av pulver. Det gör att vi kan simulera förhållandena som råder i olika geografiska områden och säkerställa att våra inhalatorer fungerar väl i de miljöer där de ska användas.

VI FORTSÄTTER ATT BYGGA FÖR FRAMTIDEN
Iconovos kassa uppgick vid kvartalsskiftet till ca 42 miljoner kronor vilket ger oss en god grund att stå på när vi fortsätter arbetet med att attrahera fler affärer och tillvarata strategiska möjligheter. Främst gör vi det just nu genom att investera i värdekedjan för ICOone och ICOcap. Etableringen av vårt dotterbolag Iconovo Pharma är också ett viktigt fokusområde. Vi fortsätter bygga en organisation som kan ta ansvaret för den nordiska marknadsföringen av framtida produkter som har utvecklats i samarbete med våra partners, vi utvärderar även möjligheter att inlicensiera andra kommersiellt intressanta läkemedel.

LUND 28 OKTOBER 2022

Johan Wäborg