Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2022

Hög kundaktivitet och förberedelser inför kliniska studier

Nyckeltal för koncernen kSEK om inget annat anges apr-jun 2022 apr-jun 2021* jan-jun 2022 jan-jun 2021* jan-dec 2021*
Nettoomsättning 7 111 3 496 9 877 5 641 15 409
Rörelseresultat -12 233 -6 586 -21 695 -13 912 -26 513
Periodens kassaflöde -21 900 -6 911 -37 440 -15 433 33 348
Resultat per aktie (SEK) före och efter full utspädning -1,38 -0,86 -2,43 -1,77 -3,15
Likvida medel 57 597 46 256 57 597 46 256 95 037
Eget kapital 115 785 79 001 115 785 79 001 137 034
Antal aktier vid periodens utgång 8 847 500 7 776 000 8 847 500 7 776 000 8 847 500
Antal licensavtal (royalty)** 6 6 6 6 6
Antal feasibilityavtal** 2 1 2 1 2

*Avser moderbolagets siffror då det vid denna tidpunkt ej förelåg någon koncern.

**Antalet avtal vid utgången av perioden.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 1 APRIL – 30 JUNI

  • Iconovos samarbetspartner Immune System Regulation AB (ISR) har tecknat avtal med Gerresheimer för storskalig produktion av ICOone näsinhalatorer inför ISRs kliniska fas III-studie. Vidare har avtal tecknats med Catalent för produktion av torrpulver för fas III och kommersiell fas.
  • ISR har fått sin ansökan om att starta klinisk studie fas I/II i Bangladesh godkänd.
  • Iconovo har inlett ett strategiskt samarbete med Galenica AB. Samarbetet syftar främst till att underlätta produktion av kliniskt prövningsmaterial för bolag som utvecklar nya läkemedel med hjälp av Iconovos innovativa engångsinhalator ICOone.
  • Iconovo har uppdaterat sina finansiella långsiktiga mål och ser en stark intäktsökning med hög marginal. År 2027 räknar Iconovo med att uppnå en försäljning om 250 miljoner kronor. Målet för rörelseresultatet samma år är 125 miljoner kronor, motsvarande en rörelsemarginal på 50 procent. Cirka en tredjedel av omsättningen beräknas komma från Iconovos egen läkemedelsförsäljning i Norden genom dotterbolaget Iconovo Pharma.
  • Den japanska patentmyndigheten har lämnat ett förhandsgodkännande (Notice of Allowance) avseende Iconovos patentansökan för inhalatorplattformen ICOone. Iconovo har sedan tidigare en väletablerad patentportfölj för ICOone i Sverige, Europa (EPO), Kina och Indien.
  • Den europeiska patentmyndigheten har lämnat ett förhandsgodkännande (Notice of Allowance) avseende Iconovos patentansökan för inhalatorplattformen ICOres. ICOres används i flera av Iconovos kundprojekt och ytterligare patent förlänger tiden med patentskydd, till fördel för de kunder som ska lansera i framtiden.
  • Iconovos avtal med Respiratorius har överlåtits till Respiratorius dotterbolag Arcede Pharma AB. Därefter har Respriratorius delat ut samtliga aktier i dotterbolaget till bolagets aktieägare. Aktien i Arcede Pharma AB har noterats på Spotlight Stock Market.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ANDRA KVARTALETS UTGÅNG

  • Inga väsentliga händelser har inträffat efter kvartalets utgång.

VD KOMMENTAR – Nya ambitiösa femårsmål baserade på ökat antal kunder och
positiv utveckling i projekten

Under det gångna kvartalet har Iconovo förstärkt sitt kunderbjudande genom ett nytt strategiskt samarbete och breddat patentportföljen för både ICOone och ICOres. Samtidigt har vår partner ISR gjort betydande framsteg i utvecklingen av ett inhalerat covid-19-vaccin. Utifrån den långsiktiga trenden av ökande antal kundprojekt och satsningen på Iconovo Pharma valde vi att kommunicera uppdaterade finansiella mål i samband med vår kapitalmarknadsdag i början av juni.

NYTT STRATEGISKT SAMARBETE STÄRKER VÅRT KUNDERBJUDANDE
Att ta fram det material som behövs för att kunna påbörja en klinisk studie för ett nytt originalläkemedel är ofta en utmaning för läkemedelsföretagen. Genom vårt nya samarbete med utvecklings- och tillverkningsföretaget Galenica kan vi med standardiserade processer och effektiva samarbetsformer korta tiden för tillverkning av GMP-klassificerat kliniskt prövningsmaterial och underlätta tekniköverföringen till kundens produktionsanläggning. Detta kan ge stora tidsvinster för våra kunder och öka intresset för att använda vår unika engångsinhalator ICOone. Vi har redan tre samarbetsavtal kring ICOone, vars geografiskt breda patentskydd under kvartalet utökades till ytterligare ett kommersiellt attraktivt territorium; Japan.

Även våra interna resurser har stärkts den senaste tiden – vi har tagit nya, högutrustade laboratorier i bruk som gör att vi kan öka vår kapacitet och för första gången utföra simuleringar av produkternas stabilitet i de varierande fuktförhållanden som råder i olika delar av världen.

YTTERLIGARE FRAMSTEG FÖR ICOONE-BASERAT VACCINPROJEKT
Vår partner ISR, som utvecklar ett covid-19-vaccin baserat på ICOone har nyligen fått sin ansökan om att starta en klinisk studie, fas I/II, i Bangladesh, godkänd. Vidare har ISR tecknat avtal för storskalig produktion av ICOone med den välrenommerade tyska kontraktstillverkaren Gerresheimer. Tillverkningsavtalet är ett styrkebesked för ICOone – inhalatorn är väl anpassad för storskalig produktion tack vare sin låga tillverkningskostnad och lättarbetade design. Ett nytecknat avtal med Catalent säkerställer produktionen av torrpulver för fas III och kommersiell fas. Vi gläds åt att projektet därmed senaste tiden har tagit flertalet viktiga steg mot starten av kliniska studier.

PATENTUTGÅNGAR GER STORA KOMMERSIELLA MÖJLIGHETER
De två produkter som förväntas bidra mest till Iconovos intäkter under de närmaste fem åren är ICOres budesonid/formoterol (en generisk motsvarighet till Symbicort som förväntas lanseras under 2024) samt ICOcap indakaterol/glykopyrronuim (en generisk motsvarighet till Ultibro Breezehaler). Patentutgångar för inhalerade läkemedel leder inte till lika stora prisfall som för tabletter eller injektioner, och vi räknar med att de utmanare till dagens storsäljande astma- och KOL-läkemedel som baseras på våra inhalatorplattformar kommer att kunna ta betydande marknadsandelar med attraktiva vinstmarginaler.

VÅR STRATEGI FORTSÄTTER ATT BÄRA FRUKT
Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på våra inhalatorplattformar från den internationella läkemedelsindustrin, både för utveckling av nya originalläkemedel och generiska utmanare till storsäljande inhalatorer. Vid kapitalmarknadsdagen i juni gav vi en utförlig beskrivning av Iconovos strategi och framtidsutsikter. För de aktieägare som inte hade möjlighet att följa den i realtid kan jag tipsa om den videoupptagning som finns tillgänglig på vår webbplats eller via länk här

https://www.iconovo.se/kapitalmarknadsdag/.

AMBITIÖSA FINANSIELLA MÅL MED BETYDANDE UPPSIDOR
Den 1 juni kommunicerade vi våra uppdaterade finansiella femårsmål. Baserat på de framgångar som åstadkommits i våra projekt och vår bevisade förmåga att ständigt öka antalet samarbeten bedömer vi det möjligt att år 2027 nå intäkter om 250 miljoner kronor med en rörelsemarginal på 50 procent. Det pågående kriget i Ukraina förmörkar världen, men bedöms inte påverka vår verksamhet eller möjligheterna att nå våra mål.

Även om målen är ambitiösa kan utfallet komma att bli än mer positivt – våra projektioner innefattar inte potentiella royaltyintäkter från vår samarbetspartner ISR kopplade till utvecklingen och kommersialiseringen av ett nasalt covid-19-vaccin, vilka utgör en möjlig uppsida på upp till 100 miljoner kronor år 2027. Inte heller potentiella intäkter från samarbetet med Intas Pharmaceuticals ingår i de finansiella målen. Detta eftersom det ännu är oklart exakt när originalprodukten förlorar patentskydd.

Avslutningsvis vill jag önska alla våra aktieägare, kunder och övriga intressenter en skön fortsättning på sommaren. Jag kan försäkra att arbetet med att etablera Iconovo som en globalt ledande partner för utveckling av inhalerade läkemedel går vidare i oförminskat tempo.

LUND 15 JULI 2022

Johan Wäborg