Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2019

Välfinansierade för kraftig tillväxt

Nyckeltal kSEK om inget annat anges  okt-dec 2019 okt-dec 2018 jan-dec 2019 jan-dec 2018
Nettoomsättning 4 438 11 737 11 908
Rörelseresultat -7 207 381 -11 774 -5 819
Periodens kassaflöde 48 405 -6 100 36 106 30 574
Resultat per aktie (SEK) -1,10 0,23 -1,68 -0,66
Likvida medel 89 156 53 050 89 156 53 050
Eget kapital 108 794 63 986 108 794 63 986
Antal aktier vid periodens utgång 7 776 000 6 776 000 7 776 000 6 776 000
Antal royaltyavtal** 3 3 3 3

**Antalet avtal vid utgången av perioden

Väsentliga händelser under 1 oktober – 31 december

  • Iconovos har tagit ett strategiskt beslut att investera i utveckling av en ny inhalationsplattform. Denna består av en ny inhalator vid namn ICOpre samt nya torrpulverformuleringar anpassade till ICOpre. Den nya plattformen är avsedd för en global marknad inklusive USA. Iconovo investerar för att kunna erbjuda generiska versioner av Ellipta portföljen som förväntas ha ett marknadsvärde på 5 miljarder USD år 2024. Detta är, säger vd Orest Lastow, ”den största och viktigaste investeringen i Iconovo´s historia”.
  • Iconovo har genomfört en riktad nyemission och tillförts 60 miljoner före emissionskostnader. Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden och Länsförsäkringar Fondförvaltning AB tecknar sammanlagt 1 000 000 aktier till teckningskursen 60 kronor per aktie. Emissionslikviden kommer främst att användas till investeringar avsedda för att genomföra bolagets tillväxtplan med målsättningen att utveckla och etablera nya inhalationsplattformen ICOpre och för att stärka rörelsekapitalet i samband med expansion av verksamheten.
  • Iconovo har ingått ett Letter of Understanding med CrystecPharma för att samarbeta i utvecklingen innovativa produkter i torrpulverinhalatorer. Företagen har komplementär expertis vilket möjliggör utveckling av mSAS® designade partiklar som kan levereras till lungan med hjälp av en inhalator från Iconovo.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 1 JANUARI – 30 SEPTEMBER

  • Iconovos generiska produkt ICOres budesonide/formoterol har jämförts med originalet Symbicort Turbuhaler i en klinisk farmakokinetik-studie. Studien var en s.k. pilotstudie och visade att ICOres torrpulverinhalator fungerade som kliniskt förväntat, i linje med studiens primära mål. Resultatet från denna studie ger viktig information till det återstående utvecklingsarbetet då dosen ska justeras för att fullt ut matcha originalprodukten.
  • CBC Corporation India Pvt Ltd tar över Amneals roll och blir Iconovos nya partner avseende utvecklingen av en generisk Symbicort-produkt. CBC har tagit över avtalet i sin helhet avseende betalningar och royalties och projektet fortsätter enligt plan. I samband med projektövertagandet har parterna kommit överens om att förändra betalningsmodellen och Iconovo kan därför intäktsföra en engångsintäkt om drygt 5 MSEK.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

  • Orest Lastow kommer att övergå till rollen som bolagets Chief Technical Officer (CTO) och Johan Wäborg har anställts som ny VD för Iconovo med tillträde senast den 14 april. Orest Lastow kommer fortsatt att vara VD tills Johan Wäborg har tillträtt tjänsten. ”Styrelsen är mycket glad över rekryteringen av Johan Wäborg som tar med sig gedigen erfarenhet från internationell strategisk affärsutveckling med stark tillväxt i en börsnoterad miljö. Med sin bakgrund och sitt ledarskap är jag övertygad att Johan kommer fortsätta utveckla Iconovo och ta bolaget till fortsatta framgångar” säger Mats Johansson, styrelsens ordförande. Orest Lastow, som är en av medgrundarna och en av de största aktieägare tillsammans med bolagets styrelseordförande, har tidigare kombinerat tjänsten som VD och CTO och kommer nu att fullt ut att axla rollen som bolagets CTO. Orest är uppfinnaren bakom Iconovos tre inhalatorplattformar och kommer nu att fokusera på utvecklingen av den nya ICOpre-plattformen.

 

VD KOMMENTAR

Under slutet av förra året och början av detta tog Iconovo ett antal stora steg i förberedelserna för utvecklingen av en ny inhalationsplattform, ICOpre. Som vi har berättat tidigare så är detta den största investeringen i Iconovos historia. Med hjälp av den nya plattformen kommer vi kunna erbjuda generiska versioner av de fem produkter som idag finns i GlaxoSmithKlines Ellipta inhalator. Dessa produkter beräknas sälja för över 5 miljarder SEK år 2024 (Evaluate Pharma Vantage publications) då de börjar tappa sitt patentskydd.

Den amerikanska marknaden för generiska pulverinhalationsläkemedel öppnades upp under 2019 då Mylan fick godkänt en generisk version av storsäljaren Advair® Diskus® som heter Wixela® Inhub®. Mylan har informerat marknaden att tredje kvartalets tillväxt i USA delvis drivs av Wixela® Inhub®och att produkten har lyckats ta 30 % av marknaden för Advair®. Att så snabbt ha uppnått 30% marknadsandel visar på potentialen för generika på amerikanska marknaden och ger även en indikation för de generiska Ellipta produkterna vilket kommer att påverka alla de första generika bolagen.

Arbetet med Stevanato är nu mycket intensivt. Vi arbetar tillsammans med tester och dokumentation för att CE-märka ICOcap. Arbetet beräknas vara klart innan sommaren. En CE-märkning är en kvalitetsstämpel som många av våra kunder har efterfrågat. Det betyder också att ICOcap kan säljas för användning i kliniska studier.

Vi har inlett utvecklingsarbetet med att stärka vår kassa med en riktad nyemission på 60 miljoner SEK och hade vid årsskiftet nästan 90 miljoner i likvida medel.  Vi är mycket glada över att kunna hälsa välkomna Andra AP-fonden, Fjärde AP-fonden och Länsförsäkringar Fondförvaltning som nya delägare. Ett annat steg i förberedelserna är nya analyslabb samt ombyggnaden av ett nytt pulverlabb. Tack vare det nya pulverlabbet kommer vi att mer än fördubbla vår kapacitet inom utvecklingen av torrpulverformuleringar. Vi har även genomfört flera nyrekryteringar inom mekanisk konstruktion och analytisk kemi. Vi har lagt en mycket aggressiv tidsplan och vi har nu både personal, lokaler och utrustning för att leverera på den planen.

Ett annat steg i denna process är att jag kommer att lämna VD-rollen och bli Iconovos CTO (Chief Technical Officer). Jag kommer nu att kunna fokusera på den tekniska utvecklingen av ICOpre-plattformen och våra övriga tekniska projekt. Johan Wäborg kommer att tillträda som ny VD den 14 april. Efter att ha varit VD för Iconovo i över fem år har jag sett bolaget växa från ett litet teknikintensivt bolag till ett noterat bolag med ett börsvärde på över en halv miljard. Eftersom jag i grunden är en fysiker och ingenjör ser jag det som en naturlig utveckling att nu lämna över till en person med en profil som är mer lämpad för en börs VD.

Vi har en fantastiskt spännande framtid framför oss under det nya decenniet och jag önskar Iconovos nya VD Johan Wäborg all lycka och framgång. För min egen del ser jag mycket framemot att åter göra det som jag är allra bäst på, nämligen att uppfinna och utveckla inhalatorer.

LUND 14 FEBRUARI 2020

Orest Lastow

För mer information, kontakta:

Orest Lastow, VD, +46 462 75 67 77, orest.lastow@iconovo.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Iconovo AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2020 klockan 08:30 CET.

 

OM ICONOVO AB

Iconovo grundades 2013 av personer med lång erfarenhet inom inhalationsutveckling. Bolaget utvecklar inhalatorer med tillhörande läkemedelsberedning som främst används för att behandla Astma och KOL men Iconovo besitter även kompetens att utveckla produkter för nya typer av inhalerade läkemedel som tex vacciner.

Genom att samarbeta med Iconovo kan läkemedelsföretag och generikabolag få tillgång till en komplett läkemedelsprodukt och slipper därmed de komplicerade och kostsamma tidiga stegen i utvecklingsfasen. Iconovo licensierar ut sina patenterade produkter till sina kunder och erbjuder en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Mer information om verksamheten finns på www.iconovo.se. Delårsrapporten finns på www.iconovo.se/reports.

Företaget är baserad i Lund och Iconovos aktie (ticker ICO) är listad på Nasdaq First North Growth Market, Stockholm sedan 6 april 2018. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, Box 7405, SE-103 91 Stockholm, telefon +46 8 463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.