Iconovo to present positive data from a feasibility study on Nanofitins® in ICOone®

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, and Affilogic (Nantes, France) today announce that Iconovo will present positive results from a feasibility study with a Nanofitin®-based biologic drug against respiratory virus using ICOone®. The study is a part of the previously communicated feasibility agreement between the companies, aimed at developing a new treatment for lung diseases. The study results will be presented at Respiratory Drug Delivery (RDD®) 2024, which takes place in Tucson, Arizona, on May 5-9, 2024.

Iconovo presenterar positiva data från en feasibility-studie med Nanofitins® i ICOone®

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, och Affilogic (Nantes, Frankrike) meddelar idag att Iconovo kommer att presentera positiva resultat från en feasibility-studie med ett Nanofitin®-baserat biologiskt läkemedel mot luftvägsvirus i ICOone®. Studien är en del av det tidigare kommunicerade feasibility-avtalet mellan bolagen, som syftar till att utveckla en ny behandling för lungsjukdomar. Studieresultaten kommer att presenteras på Respiratory Drug Delivery (RDD®) 2024, som äger rum i Tucson, Arizona, den 5-9 maj 2024.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Iconovo AB den 6 mars 2024

Idag, den 6 mars 2024, hölls extra bolagsstämma i Iconovo AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Iconovo erhåller anslag om SEK 680 000 från Innowwide för satsning på den Sydkoreanska marknaden

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att bolaget har erhållit ett anslag om SEK 680 000 kronor från Innowwide. Anslaget ska användas för att utföra en marknadsstudie för att kunna introducera företagets tjänster och produkter på den Sydkoreanska marknaden. Projektet kommer att genomföras under perioden april till september 2024 och är en del av Iconovo Accelerator programmet som företaget tidigare har kommunicerat om.

Iconovo receives grant of SEK 680,000 from Innowwide for market efforts in South Korea

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, today announces that the company will receive a grant of SEK 680,000 from Innowwide. The grant will be used to carry out a market study to introduce the company's services and products to the South Korean market. The project will be carried out during the period April to September 2024 and is part of the Iconovo Accelerator program that the company has previously communicated.

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ICONOVO AB

Aktieägarna i Iconovo AB, org.nr 556938–0156, kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 6 mars 2024 kl. 12.00 i bolagets lokaler på Ideon Science Park, Delta 6, på Ideongatan 3B i Lund.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2023

Q4 2023 | 15 februari 2024

YEAR-END REPORT JANUARY-DECEMBER 2023

Q4 2023 | 15 February 2024

Iconovo carries out a directed share issue of SEK 33.3 million, partly subject to subsequent approval by the Extraordinary General Meeting, and brings forward the publication of the year-end report

Iconovo AB (“Iconovo” or the “Company”) carries out a directed share issue of 4,162,500 shares at a subscription price of SEK 8.0 per share (the “Share Issue”). The participants in the share issue include, amongst others, the existing shareholders Gerald Engström, Fjärde AP-fonden, Andra AP-fonden and Cicero Fonder. Furthermore, the Company’s shareholder base is broadened by participation from, amongst others, Landia and Bolite. Through the Share Issue, the Company will receive gross proceeds of SEK 33.3 million before transaction costs. Part of the Share Issue, corresponding to SEK 14.5 million of the gross proceeds before transaction costs, is conditional upon subsequent approval by an Extraordinary General Meeting to be held on March 6, 2024. Notice of the Extraordinary General Meeting will be announced in a separate press release. Due to the Share Issue, the Board of Directors has decided to bring forward the publication of the Company’s year-end report for the financial year 2023. The year-end report will be published immediately after this press release.

Iconovo genomför riktad nyemission om 33,3 MSEK, delvis villkorad av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma och tidigarelägger offentliggörande av bokslutskommunikén

Iconovo AB (”Iconovo” eller ”Bolaget”) genomför en riktad nyemission av 4 162 500 aktier till en teckningskurs om 8,0 kronor per aktie (”Nyemissionen”). I Nyemissionen deltar bl.a. de befintliga aktieägarna Gerald Engström, Fjärde AP-fonden, Andra AP-fonden och Cicero Fonder. Vidare breddas Bolagets aktieägarbas genom deltagande från bland annat Landia och Bolite. Genom Nyemissionen tillförs Bolaget en bruttolikvid om 33,3 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. En del av Nyemissionen, motsvarande 14,5 MSEK av bruttolikviden före transaktionskostnader, är villkorad av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma den 6 mars 2024. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande. Med anledning av Nyemissionen har styrelsen beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av Bolagets bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2023. Bokslutskommunikén kommer att offentliggöras omedelbart efter detta pressmeddelande.