Iconovo carries out a directed share issue of SEK 33.3 million, partly subject to subsequent approval by the Extraordinary General Meeting, and brings forward the publication of the year-end report

Iconovo AB (“Iconovo” or the “Company”) carries out a directed share issue of 4,162,500 shares at a subscription price of SEK 8.0 per share (the “Share Issue”). The participants in the share issue include, amongst others, the existing shareholders Gerald Engström, Fjärde AP-fonden, Andra AP-fonden and Cicero Fonder. Furthermore, the Company’s shareholder base is broadened by participation from, amongst others, Landia and Bolite. Through the Share Issue, the Company will receive gross proceeds of SEK 33.3 million before transaction costs. Part of the Share Issue, corresponding to SEK 14.5 million of the gross proceeds before transaction costs, is conditional upon subsequent approval by an Extraordinary General Meeting to be held on March 6, 2024. Notice of the Extraordinary General Meeting will be announced in a separate press release. Due to the Share Issue, the Board of Directors has decided to bring forward the publication of the Company’s year-end report for the financial year 2023. The year-end report will be published immediately after this press release.

Iconovo genomför riktad nyemission om 33,3 MSEK, delvis villkorad av efterföljande godkännande från extra bolagsstämma och tidigarelägger offentliggörande av bokslutskommunikén

Iconovo AB (”Iconovo” eller ”Bolaget”) genomför en riktad nyemission av 4 162 500 aktier till en teckningskurs om 8,0 kronor per aktie (”Nyemissionen”). I Nyemissionen deltar bl.a. de befintliga aktieägarna Gerald Engström, Fjärde AP-fonden, Andra AP-fonden och Cicero Fonder. Vidare breddas Bolagets aktieägarbas genom deltagande från bland annat Landia och Bolite. Genom Nyemissionen tillförs Bolaget en bruttolikvid om 33,3 MSEK före avdrag för transaktionskostnader. En del av Nyemissionen, motsvarande 14,5 MSEK av bruttolikviden före transaktionskostnader, är villkorad av efterföljande godkännande av en extra bolagsstämma den 6 mars 2024. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande. Med anledning av Nyemissionen har styrelsen beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av Bolagets bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2023. Bokslutskommunikén kommer att offentliggöras omedelbart efter detta pressmeddelande.

Iconovo receives order from Top-10 Pharma company for evaluation of multi-dose inhaler

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, today announces that it has received an order from a company revenue wise ranking among the top ten largest pharma companies in the world to evaluate a multi-dose inhaler from Iconovo. The study is a so-called in-vitro study to assess the suitability of using the inhaler in the development of an originator medicine. The order value is 220 000 SEK and is to be performed during next three months. The order value is limited but may lead to further collaboration if the evaluation concludes positive.

Iconovo erhåller order från Top-10 Pharma-bolag för utvärdering av flerdosinhalator

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att bolaget har erhållit en order från ett bolag som rankas omsättningsmässigt bland de tio största läkemedelsbolagen i världen för att utvärdera en flerdosinhalator från Iconovo. Studien är en så kallad in-vitro-studie för att bedöma inhalatorns lämplighet vid utveckling av ett originalläkemedel. Ordervärdet är 220 000 SEK och ska utföras under de tre närmsta månaderna. Ordervärdet är begränsat men kan leda till ytterligare samarbete om utvärderingen faller ut positiv.

Iconovos styrelseledamot och medgrundare Mats Johansson förvärvar aktier för 2 039 388 SEK

Iconovo AB (publ) meddelar idag att Mats Johansson, styrelseledamot och medgrundare, har förvärvat 163 151 aktier för totalt 2 039 388 SEK. Förvärvet genomfördes den 27 oktober som en villkorad del av den nyemission som annonserades den 26 september och skedde genom bolaget Abraxas Holding AB.

Iconovos styrelse kommenterar att företagets vd åtalats för misstänkt marknadsmanipulation i annat bolags aktie

Iconovo AB (publ) meddelar idag att bolagets styrelse har sammanträtt med anledning av att vd Johan Wäborg har åtalats för misstänkt marknadsmanipulation. Misstankarna rör hans privata aktiehandel i Newbury Pharmaceutials, ett bolag som saknar koppling till Iconovo. Johan Wäborg förnekar brott och styrelsen har fortsatt fullt förtroende för hans förmåga att leda Iconovo.

Iconovo strengthens patent protection for ICOres® in the EU

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, today announces that the European Patent Office (EPO) intends to approve Iconovo's application for yet another patent for the inhalation platform ICOres®. ICOres® is already being used in several of Iconovo's customer projects, and this new patent strengthens the intellectual property rights, benefiting customers who will launch pharmaceutical products based on the company's unique inhaler in the future.

Iconovo stärker patentskyddet för ICOres® i EU

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att den europeiska patentmyndigheten European Patent Office (EPO) avser att godkänna Iconovos ansökan om ännu ett patent för inhalatorplattformen ICOres®. ICOres® används redan i flera av Iconovos kundprojekt och det nya patentet stärker det immateriella skyddet, till fördel för de kunder som i framtiden kommer att lansera läkemedelsprodukter baserade på bolagets unika inhalator.

DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2023

Genomförd riktad emission på 55 MSEK stärkar bolaget

Genomförd riktad emission på 55 MSEK stärker bolaget

Väsentliga händelser under 1 januari – 31 mars