Iconovo genomför riktad nyemission om cirka 19,2 MSEK

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA,…

Iconovo carries out a directed share issue of approx. SEK 19.2 million

NOT FOR PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, WITHIN OR INTO AUSTRALIA, BELARUS, CANADA, HONG KONG, JAPAN,…

Iconovo’s partner Monash University has completed enrollment in a Phase I clinical trial of inhaled oxytocin in ICOone®

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, today announces that the clinical phase I study of oxytocin in the company's inhaler ICOone® that was initiated earlier this year in Melbourne, Australia, is now fully recruited. The results are expected to be published in early 2024.

Iconovos partner Monash University har slutfört rekryteringen till en klinisk fas I-studie av inhalerat oxytocin i ICOone®

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att den kliniska fas I-studie av oxytocin i bolagets inhalator ICOone® som inleddes tidigare i år i Melbourne, Australien nu är färdigrekryterad. Resultaten förväntas offentliggöras i början av 2024.

Iconovo beviljas ett amerikanskt patent för ICOcap® som stärker erbjudandet för att nå fler kundsamarbeten

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att den amerikanska patentmyndigheten, U.S. Patent and Trademark Office, har godkänt bolagets ansökan om ett mönsterskydd för inhalatorn ICOcap®. Iconovo återtog nyligen de globala rättigheterna att sälja och distribuera ICOcap® från Stevanato Group och avser att intensifiera marknadsföringen av inhalatorn mot internationella läkemedelsbolag, medan Stevanato Group kommer att agera som exklusiv kontraktstillverkare.

Iconovo receives a US patent for ICOcap® that strengthens the offering for more customer collaborations

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, announces today that the U.S. Patent and Trademark Office has approved the company's application for design protection of the ICOcap® inhaler. Iconovo recently regained the global rights to sell and distribute ICOcap® from Stevanato Group and intends to intensify the marketing of the inhaler towards international pharmaceutical companies, while Stevanato Group will act as the exclusive contract manufacturer.

Iconovo launches the outreach phase in the structured process for out-licensing of ICOpre

Iconovo AB (publ), which develops complete inhalation products for a global market, today announces that it has made progress towards an out-licensing of its proprietary pre-filled inhaler ICOpre® by launching the outreach phase. In late May, Iconovo appointed the global investment bank Stifel to manage a structured process to maximize the commercial value of a future agreement. The process is proceeding well and several international pharmaceutical companies have now entered into confidential disclosure agreements to evaluate the inhaler platform.

Iconovo inleder kontaktfasen i den strukturerade processen för att utlicensiera ICOpre

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att man har gjort framsteg mot en utlicensiering av sin egenutvecklade förfyllda inhalator ICOpre® genom att inleda fasen med fokuserade kontaktskapande aktiviteter. I slutet av maj gav Iconovo den globala investmentbanken Stifel i uppdrag att hantera en strukturerad process för att maximera det kommersiella värdet av ett framtida avtal. Processen fortskrider väl och flera internationella läkemedelsbolag har nu ingått sekretessavtal inför vidare utvärdering av inhalatorplattformen.

Iconovos ny styrelseledamot förvärvar aktier för 204 373 SEK

Iconovo AB (publ) meddelar idag att Carl Lindgren, ny styrelseledamot, har förvärvat 12 500 aktier för totalt 204 373 SEK.

Iconovo stärker patentskyddet för ICOres® i EU

Iconovo AB (publ), som utvecklar kompletta inhalationsprodukter för en global marknad, meddelar idag att den europeiska patentmyndigheten European Patent Office (EPO) avser att godkänna Iconovos ansökan om ännu ett patent för inhalatorplattformen ICOres®. ICOres® används redan i flera av Iconovos kundprojekt och det nya patentet stärker det immateriella skyddet, till fördel för de kunder som i framtiden kommer att lansera läkemedelsprodukter baserade på bolagets unika inhalator.