Bio Stock 5 december, 2022
Iconovo har påbörjat uppbyggnaden av dotterbolaget Iconovo Pharma som ska sälja och marknadsföra läkemedel i Norden. Det är naturligt för Iconovo Pharma att inrikta sig på inhalationsprodukter men bolaget är inte främmande för att inkludera andra produkter om både produkt och affärsmodell är attraktiva. Portföljen kommer att bestå av inlicensierade, komplexa generiska produkter och egenutvecklade inhalationsprodukter. Den första egenutvecklade produkten i portföljen väntas bli en generisk motsvarighet till AstraZenecas storsäljare Symbicort Turbuhaler. BioStock kontaktade Fredrik Radencrantz, Director Business Development, för att veta mer om planerna för Iconovo Pharma.

Iconovo är ett Lundabaserat bolag som utvecklar kompletta inhalationsprodukter, d.v.s. både inhalator och läkemedelsformulering. Bolaget har tre verksamhetsområden – utveckling av nya originalläkemedel, utveckling av generikaläkemedel, samt försäljning i egen regi i Norden genom dotterbolaget Iconovo Pharma.

Iconovo jobbar just nu på att bygga upp en organisation av en handfull personer som ska ansvara för den nordiska marknadsföringen i dotterbolaget. Norden är med sina 27 miljoner invånare en stor marknad där exempelvis Symbicort och dess generiska motsvarigheter säljs för omkring 800 miljoner kronor årligen. Genom Iconovo Pharma vill bolaget ge den nordiska marknaden tillgång till de egenutvecklade produkterna och samtidigt förse marknaden med andra generikaprodukter med god potential.

Generisk motsvarighet till Symbicort i fokus

Den första egenutvecklade produktlanseringen via Iconovo Pharma förväntas bli ICOres budesonid/formoterol, en generisk motsvarighet till AstraZenecas storsäljare Symbicort Turbuhaler för behandling av astma och KOL. Hittills i år har försäljningen av Symbicort uppgått till över 1,9 miljarder USD, enligt AstraZenecas senaste delårsrapport.

AstraZenecas patent för kombinationen av budesonid och formoterol förföll för flera år sedan och Iconovos inhalator ICOres bygger på en egen teknologi som inte inkräktar på orginaltillverkarens patent.

Utvecklingen av ICOres budesonid/formoterol genomförs i samarbete med det amerikanska generikabolaget Amneal. Förra året överlät Amneal rättigheterna till försäljning av produkten i Norden till Iconovo, vilket utgjorde startskottet för Iconovo Pharma.

Iconovo Pharma – en viktig del av de finansiella målen

Efter att ha sett en positiv utveckling i samarbetsprojekten uppdaterade Iconovo sina finansiella mål tidigare i år. Bolaget räknar med att uppnå en omsättning om 250 Mkr år 2027, varav en tredjedel förväntas komma från Iconovo Pharma.

Läs mer om de finansiella målen i BioStocks artikel Iconovo höjer ribban i sina finansiella mål. I intervjun nämner vd Johan Wäborg att de sätter upp de system som krävs för att få bedriva läkemedelsförsäljning i Norden, såsom kvalitetssystem för läkemedelsdistribution, biverkningsrapporteringssystem och partihandelstillstånd. Målet är att etablera de system som behövs så att bolaget är redo för läkemedelsförsäljning under 2024.

Intervju med Director Business Development,  Iconovo Pharma

Fredrik Radencrantz

Fredrik Radencrantz, Director Business Development på Iconovo
För att få veta mer om Iconovos satsning på läkemedelsförsäljning i Norden kontaktade vi Fredrik Radencrantz, Director Business Development på Iconovo sedan juni 2022.

Fredrik, skulle du kunna berätta lite om din bakgrund och varför Iconovo lockade dig?

– Iconovo har innovativa produkter, hög kompetens, härliga kollegor och spännande tillväxtpotential. Och så får jag arbeta med det som jag tycker om allra mest – träffa kunder, arbeta med försäljning och affärsutveckling på heltid. Jag har tidigare arbetat som VD på ett mindre forsknings- och utvecklingsbolag inom medicinteknik. Efter 5 år som VD, ville jag arbeta mer med affärsutveckling och försäljning på ett mindre bolag inom läkemedel och/eller medicinteknik.

»Iconovo har innovativa produkter, hög kompetens, härliga kollegor och spännande tillväxtpotential«

Ni är nu i full gång med uppbyggnaden av dotterbolaget Iconovo Pharma. Varför tror ni att nordisk läkemedelsförsäljning i egen regi är ett vinnande koncept?

– Genom Iconovo Pharma får vi möjlighet att vara nära marknaden på ett helt annat sätt än nu. Norden är en komplex marknad med flera olika system för upphandlingar av generika. Det är därför inte självklart för internationella företag att prioritera Norden. Vi vill säkerställa att vår hemmamarknad får tillgång till de läkemedel Iconovo varit med att utveckla.

– Vi får möjlighet att optimera försäljningen av vår egenutvecklade produkt; ICOres budesonid/formoterol. Den utgör en kombination av bronkdilaterande och inflammationshämmande läkemedel för behandling av astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Med den som grund avser vi att bygga upp en produktportfölj som ger skalfördelar, positivt kassaflöde, ökad försäljning i ett fristående bolag med separat organisation som fokuserar på Norden, samtidigt som Iconovo Pharma gynnas av moderbolagets etablerade stabsfunktioner och breda kompetens inom inhalationsläkemedel.

– Iconovo Pharmas direktkontakt med marknaderna ger ovärderliga kunskaper och erfarenheter som kommer moderbolaget till del i vår fortsatta produktutveckling – och således och slutligen även våra kunder på en global marknad.

Skulle du kortfattat kunna beskriva hur ni kommer att gå tillväga för att etablera Iconovo Pharma på den nordiska läkemedelsmarknaden?

– Norden har redan etablerade och välutvecklade system för generika, vilket underlättar etableringen av Iconovo Pharma. Detta har resulterat i en hög andel generika på den nordiska marknaden, jämfört med många andra marknader. I Danmark och Norge styrs merparten av generikaförsäljningen genom etablerade offertförfaranden som kan sträcka sig över flera månader och i vissa fall 1-2 år. Sverige och Finland liknar varandra mer och styrs inte på samma offertförfarande. Norden får trots allt anses vara ganska homogen då samtliga marknader främjar generika produkter i stället för originalprodukter, av kostnadsbesparingsskäl.

»Norden har redan etablerade och välutvecklade system för generika, vilket underlättar etableringen av Iconovo Pharma.«

Hur ligger ni till i uppbyggnaden av Iconovo Pharma och vad har du för roll i projektet?

– Ett strikt regelverk skall följas vid etableringen av Iconovo Pharma. Det tar tid att erhålla tillstånd för partihandel med samt leveranser av humanläkemedel, att få organisationen och all dokumentation på plats, få tillstånd för inlicensierade produkter samt att lösa det praktiska med exempelvis logistik, lagerhållning, utleveranser och liknande via avtal med utvalda samarbetspartners.

– I skrivande stund anlitar vi externa konsulter för hanteringen av tillstånd och registrering av läkemedel på respektive marknad. Det är det mest kostnadseffektiva och praktiska alternativet, innan den dedikerade organisationen är på plats. Jag har en liten, men givande, roll i det stora hela. Jag för dialog med generikabolagen, granskar deras produktportföljer och analyserar vilka produkter som har potential på den nordiska marknaden. Till syvende och sist är det Iconovos styrelse och ledningsgrupp som beslutar vilka produkter som vi slutligen skall inkludera. De har stor erfarenhet av denna typ av försäljning i Norden och är noga med att de valda produkterna passar vår profil, har attraktiv försäljningspotential och tillför marknaden generikaprodukter som “gör skillnad”.

»Till syvende och sist är det Iconovos styrelse och ledningsgrupp som beslutar vilka produkter som vi slutligen skall inkludera. De har stor erfarenhet av denna typ av försäljning i NordeN «

Hur kommer Iconovo Pharmas produktportfölj se ut?

– Under de närmaste åren kommer produktportföljen att byggas upp av komplexa generiska produkter med hög potential. Vår ICOres budesonid/formoterol, den generiska motsvarigheten till Symbicort för behandling av astma och KOL, kommer att bli Iconovo Pharmas flaggskepp och utgöra grunden för produktportföljen.

Vilka produkter i er utvecklingsportfölj har ni försäljningsrättigheter för i Norden?

– Dessvärre har vi ingen möjlighet att avslöja exakt vilka produkter som vi i dagsläget har förhandlat fram. Vi för dialog med ett flertal generikabolag och väljer nogsamt ut läkemedelsprodukter som tillför värde både för oss och för slutanvändaren. Vi kommer troligtvis att inkludera läkemedel som används för behandling av astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL), idiopatisk lungfibros (IPF), och pulmonell arteriell hypertension (PAH), men samtidigt är vi inte främmande för att inkludera läkemedel för andra indikationer under förutsättning att de uppfyller våra krav på tillväxtpotential, långsiktighet och avkastning.

Slutligen, vilka är de största fördelarna, men även utmaningarna, på vägen mot målet om att etablera er på den nordiska marknaden?

– En utmaning är att vi startar från “noll” och måste både övertyga generikabolag om att vi är en ytterst lämplig partner i Norden, samt bygga upp en verksamhet från grunden. Sedan är det klart att det finns vissa generiska läkemedel som vi gärna hade inkluderat i vår portfölj, men där rättigheter redan finns hos någon annan. Vi kommer ju att ha tillgång till egenutvecklade produkter också, vilket gör oss mindre sårbara än renodlade generikabolag.

»Vi får möjlighet att optimera försäljningen av våra egna produkter på vår “hemmamarknad”, samtidigt som vi kan etablera en attraktiv produktportfölj med handplockade produkter från generikabolag som passar Iconovo Pharma och den nordiska marknaden.«